مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال هفدهم بهار 1396 شماره 65 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بر اساس سبک های تفکر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های تفکر پیشرفت تحصیلی دانشجوی افسری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
چکیده هدف از اجرای این پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس سبک های تفکر بود. تعداد 705 دانشجوی دانشگاه افسری امام علی (ع)به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیر سبک های تفکر از پرسش نامه فرم کوتاه سبک های تفکر اشترنبرگ و واگنر (1992) استفاده شد. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان میانگین کل نمره های آنها در دروس مصوب دانشگاهی محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های تفکر سلسله مراتبی، کلی، بیرونی، قانون گذاری، قضایی و سبک های تفکر نوع اول با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار، و سبک تفکر درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی دار دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در کل دانشجویان، ضریب همبستگی چندگانه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی 0.19 است و سبک های تفکر قانون گذاری (سبک تفکر نوع اول)، جزئی (سبک تفکر نوع دوم) و بیرونی (سبک تفکر نوع سوم)، 3.7 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کرده اند. در دانشجویان سال اول، ضریب همبستگی چندگانه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی 0.29 است و سبک های تفکر سلسله مراتبی و کلی (سبک های تفکر نوع اول)، 8.2 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند. در دانشجویان سال دوم، همبستگی چندگانه 0.28 است و سبک تفکر بیرونی (سبک تفکر نوع سوم) 7.4 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کرده است. بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال سوم رابطه معنی داری مشاهده نشد. این نتایج در ارتباط با پژوهش های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۲.

طراحی الگوی پیش بینی فناوری های مؤثر دفاعی به منظور اجرای برنامه های راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری دفاعی پیش بینی فناوری تحلیل احتمالات راهبردهای دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
چکیده یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی سرمایه گذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینه های بالای پژوهش و توسعه فناوری از سوی دیگر، اهمیت روزافزونی یافته است. در صنعت هر سیستم دفاعی وجود یک مدل کارآمد پیش بینی فناوری، به منظور طراحی ساختار تعاملات و زمینه سازی جهت انتخاب های راهبردی الزامی است و عدم وجود چنین ساز و کاری، منجر به ناکامی سیاست های دفاعی در دستیابی به اهداف آن می گردد. مشخصات و ویژگی های الگوی کارآمد پیش بینی فناوری، از عمده مسائل هر مجموعه صنعتی، دفاعی می باشد که در این رابطه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور دفاعی با سؤالاتی مانند چگونگی طراحی مدل پیش بینی فناوری و شاخص ها و ویژگی هایی که می بایست در طراحی این مدل مورد توجه قرار گرفته و ملاک ارزیابی قرار گیرند، مواجه می باشند. هدف این پژوهش بررسی سایر جنبه های تأثیرگذار بر ارتقای توانمندی سیستم پیش بینی فناوری های دفاعی و دستیابی به الگویی جامع در جهت اجرای راهبردهای دفاعی، از طریق انتخاب و توسعه فناوری های مناسب و مؤثر می باشد. این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده و تحلیل سیاست های دفاعی کلان ملی و سایر اسناد بالادستی، بهره برداری از مطالعات و الگوهای ارائه شده موجود و نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، اقدام به استخراج ویژگی های الگوی پیش بینی فناوری های دفاعی نموده است و ضمن به کارگیری روش تحلیل احتمالات به منظور تشخیص سایر موقعیت های محتمل و ممکن، در زمینه نتایج حاصل از انتخاب و به کارگیری فناوری های دفاعی و تشریح نحوه تحلیل و ارزیابی فناوری ها، میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تشکیل دهنده الگوی کارآمد پیش بینی فناوری های دفاعی را تعیین می نماید.
۳.

به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت مالی فرایندهای پژوهشی مطالعات دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت مالی فرایندهای پژوهشی شبکه عصبی مصنوعی مراکز مطالعات دفاعی آجا شبکه هاپفیلد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
چکیده مدیریت مالی فرایند های پژوهش های نظری در مراکز مطالعاتی و پژوهشی دفاعی، با توجه به محدودیت های مربوط به اعتبارات پژوهشی و گستردگی این مراکز و نیز وجود اولویت های پژوهشی و سطح بندی آنها، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و چالش هایی را برای تصمیم گیران این حوزه ایجاد نموده است. هدف مقاله پیش رو شناسایی معیارهای مناسب مدیریت مالی فرایندهای پژوهشی در مراکز دفاعی (مطالعه موردی ارتش ج. ا. ا) و طراحی الگوی واگذاری بهینه آن به کمک سیستم هوشمند شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در ابتدا با مراجعه به دستورالعمل ها و آیین نامه های پژوهشی آجا معیارهای واگذاری اعتبار تعیین و سپس از طریق پرسشنامه در مراکز پژوهشی مورد نظر معیارهای تعیین شده بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه الگوی واگذاری اعتبارات پژوهشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی هاپفیلد و توسط نرم افزار متلب طراحی گردید. با مشخص شدن ماهیت ورودی و خروجی واگذاری اعتبارات پژوهشی سه حالت تخصیص اعتبار بر اساس شبکه عصبی مصنوعی ارائه گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از بین بیست و پنج شاخص شناسایی شده تعداد سه شاخص مورد تأیید قرار نگرفته و شاخص های چاپ کتاب، نوآوری در پژوهش و ارائه نظریه بالاترین اولویت را دارا می باشند. همچنین از بین سه الگوی وارد شده به شبکه الگوی اول بیشترین هم گرایی را با جواب شبکه که ارتقای دانش نظامی است، دارا می باشد.
۴.

بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کم توانی مالی خط فقر درآمد معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری بگیر می باشد. مواد و داده های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه هایی بین خط کم توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه های زندگی برخوردار نخواهند بود.
۵.

ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رایانش ابری سازمان های دفاعی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۹۰۱
فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای تأثیر مستقیم در همه بخش های یک سازمان است. رایانش ابری به عنوان یک فناوری نوظهور توانسته با به اشتراک گذاری منابع و برنامه های کاربردی میان کاربران، محیط انعطاف پذیر و قدرتمندی را در سازمان ها ایجاد نماید. امروزه اغلب سازمان های دنیا ازجمله سازمان های دفاعی در حال برنامه ریزی برای مهاجرت به محیط رایانش ابری می باشند. با وجود همه مزایای استفاده از رایانش ابری در سازمان های دفاعی، باید به مسئله امنیت به عنوان مهم ترین چالش توجه ویژه شود. تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی – پیمایشی است، به ارائه الگوی راهبردی برای نحوه مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فناوری اطلاعات نیروهای مسلح و دانشجویان دوره های دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر می باشند که به عنوان خبرگان تحقیق در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شناسایی زیرساخت های جاری سازمان های دفاعی در حوزه های مختلف و ایجاد الگو برای مهاجرت به محیط رایانش ابری به عنوان مهم ترین راهبردها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین اقدامات مرتبط با هر راهبرد نیز به عنوان نتایج تحقیق آورده شده است.
۶.

اثربخشی مشاوره گروهی کوتاه مدت با رویکرد راه حل محور بر سازگاری سربازان وظیفه آسایشگاه بخواب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رویکرد راه حل محور مشاوره گروهی راه حل محور سازگاری سربازان وظیفه خدمت سربازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
ازجمله مشکلاتی که گریبانگیر مسئولان امر در خدمت سربازی می باشد، ناسازگاری برخی از سربازان است. مشاوره گروهی راه حل محور ازجمله رویکردهای جدید است که به دلایلی همچون ساده بودن، کوتاه مدت بودن و تأکید بر شناخت افراد، کاربرد آن در محیط های نظامی و سربازی که آموزش و حتی زندگی افراد به صورت گروهی است، مقرون به صرفه است. بنابراین هدف از این پژوهش «بررسی اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سازگاری سربازان وظیفه آسایشگاه بخواب» بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه سربازان آسایشگاه بخواب قرارگاه سربازی ستاد نیروی هوایی در سال 1394 بودند. نمونه پژوهش تعداد 28 نفر از سربازان آسایشگاه بخواب بودند که بر مبنای نتایج آزمون سازگاری نمره آن ها پایین تر از حد میانگین بود و داوطلب شرکت در این پژوهش بودند. این تعداد به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری 60 ماده ای سینحا و سینگ (1997) بود. ده جلسه 80 دقیقه ای مشاوره گروهی راه حل محور با گروه آزمایش تشکیل شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که مشاوره گروهی راه حل محور به طور معناداری موجب افزایش سازگاری کلی، اجتماعی، عاطفی و آموزشی سربازان وظیفه آسایشگاه بخواب می شود. ولی در مورد سازگاری آموزشی این تأثیر در جهت مثبت معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی راه حل محور در افزایش سازگاری سربازان وظیفه مؤثر است و از این رویکرد می توان برای کاهش ناسازگاری سربازان وظیفه استفاده نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰