مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال چهاردهم تابستان 1393 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ظرفیت سازمانی دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی مک کینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعه ای تجربی در زمینة آسیب شناسی ارتباطات سازمانی بر اساس الگوی سه شاخگی در دانشگاه هوایی شهید ستاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲