مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال هفدهم زمستان 1396 شماره 68 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی چابکی سازمانی پاسخگویی شایستگی انعطاف پذیری سرعت عمل صنایع دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 937
سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و به ساختاربندی خود می پردازد. چابکی یعنی شناسایی موفق مبانی رقابت، انسجام منابع و اقدامات مناسب در محیط کار . این تحقیق با هدف تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر چابکی سازمانی با نقش میانجی سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی در یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر نتیجه، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده ها از نوع معادلات ساختاری است. روایی محتوای ابزار اندازه گیری به وسیله خبرگان تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرها در پرسش نامه نیز بیش از 70/0 درصد به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل 330  نفر از کارشناسان شاغل در یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی بود که 255 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل ضرایب مسیر مدل ساختاری، نشان دهنده تأثیر معنی دار و مثبت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی و تأثیر معنی دار موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی بر مؤلفه های قابلیت چابکی سازمانی(شامل پاسخگویی به تغییرات، شایستگی، انعطاف و سرعت عمل) است. بر اساس نتایج تحقیق، مدیران سازمان های دفاعی، جهت تقویت قابلیت چابکی سازمانی، باید علاوه بر توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان به ارتقای سطح سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی نیز توجه نمایند.
۲.

پیشایندهای زمینه ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی توانمندسازی روان شناختی پیشایندهای ساختاری پیشایندهای زمینه ای و پیشایندهای رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 616
مدیران و اندیشمندان بسیاری دریافته اند تنها مزیت رقابتی پایدار سازمان برخورداری از منابع انسانی توانمند است. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی، رتبه بندی و تبیین عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری تسهیل گر توانمندسازی روان شناختی است. این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمّی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یک سازمان نظامی به تعداد 745 نفر است که 270 نفر آنها به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری احتمالی (تصادفی) برای پیمایش انتخاب شدند. همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روابط شاخص ها و مؤلفه ها، از تحلیل مسیر برای بررسی روابط مفروض و از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی وضع موجود پیشایندهای سه گانه توانمندسازی در سازمان مورد مطالعه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند هر سه پیشایند مورد بررسی تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی کارکنان مورد مطالعه داشته اند. بر این اساس، به سازی وضعیت موجود این عوامل می تواند به تسهیل و ارتقای توانمندسازی کارکنان مساعدت کند. همچنین وضعیت موجود مؤلفه های فرهنگ سازمانی، انگیزش، منزلت اجتماعی و آموزش کارکنان در سازمان بررسی شده، نیازمند به سازی است.
۳.

کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان های نظامی و ارتباط آن با توسعه دفاعی (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری ویژگی های شغل ویژگی های محیط شغل توسعه دفاعی کارکنان سازمان های نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 309
در دنیای پیچیده امروز مفهوم کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از متغیّرهای مهم مدیریت، مورد توجه متخصصان منابع انسانی قرار گرفته و بهبود شاخص های این حوزه موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رشد و پیشرفت کارکنان و کاهش غیبت و جابجایی و ترک خدمت کارکنان گردیده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد و افزایش توانایی های سازمان در ارائه خدمات مناسب به ذی نفعان می گردد؛ از این رو این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان های نظامی و ارتباط آن با توسعه دفاعی انجام پذیرفته است که بر مبنای دستاوردها، از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که با روش پیمایشی داده های لازم جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی یکی از سازمان های نظامی می باشند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، تعداد 140 نفر انتخاب و داده های لازم با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری و با آزمون های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های محیط شغلی با میانگین 236/3 و سطح معنی داری کمتر از 05/0 (05/0>000/0 P=) از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد و ویژگی های شغلی با میانگین 807/2 و سطح معنی داری کمتر از 05/0(05/0>000/0 P=) با میانگین مطلوب تفاوت معناداری دارد و از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و در بین گروه های مختلف تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و توسعه دفاعی همبستگی مثبت وجود دارد.
۴.

تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل مضمون جنگ های آینده ساخت درونی قدرت بیانات فرماندهی معظم کل قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 14
با پیچیده تر شدن نظام امنیتی جهان و ظهور بازیگران جدید در عرصه تهدیدات نظامی، تغییر رویکرد دفاعی از تهدیدمحور به قابلیت محور از طریق ایجاد آمادگی های بنیادی و استحکام ساخت درونی در قدرت دفاعی کشور در مقابل تهدیدات و جنگ های احتمالی آینده نسبت به گذشته ضرورت بیشتری یافته است. فرماندهی معظم کل قوا، همواره با رصد دقیق رویدادها و تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای، در بیانات و رهنمودهایشان، در مراسم و مناسبت های مختلف، ابعاد و زوایای پیدا و پنهان تهدیدها و جنگ های آینده را به صورتی موشکافانه بیان و تحلیل نموده اند. این پژوهش با هدف تبیین ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده با استفاده از فرمایش های فرماندهی معظم کل قوا   انجام شده است . در این تحقیق که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش شبکه مضامین از روش های تحلیل مضمون، چهار مضمون قابلیت سازی در فناوری و نیروی انسانی، عزم راسخ و اتحاد ملی، قدرت نظامی دانش محور و قدرت معنوی ولایت محور به عنوان مضامین فراگیر ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده ارائه شده است .
۵.

راهبردسنجی چالش ها و فرصت های استان کردستان در دفاع از سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش ها و فرصت ها راهبرد استان کردستان مدل های SWOT و QSPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 534
یکی از مباحث محوری در حوزه جغرافیای نظامی، قابلیت دفاع از سرزمین و حفظ تمامیت ارضی کشور در زمان بروز بحران یا جنگ است. تاریخ کشور نشان می دهد که همواره باید شرایط دفاعی کشور را رصد کرد و در مقابل بحران های منطقه ای و جهانی آمادگی دفاع از خاک کشور را داشت. استان کردستان از جمله مناطقی است که در طول چهل سال گذشته دستخوش بحران های مختلفی بوده است و احزاب و گروهک های تروریستی ضد انقلاب اسلامی سعی کرده اند با شیوه های مختلفی از جمله جنگ نرم، حملات چریکی، اختلاف افکنی بین طوایف کردزبان و سایر موارد این استان را به منطقه ای پرتنش تبدیل نمایند. در این راستا، این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین چالش ها و فرصت های استان کردستان درصدد ارائه راهبردهای مقتضی است تا با طبقه بندی آنها، از چالش های منطقه در حوزه دفاعی- امنیتی کاسته شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای می باشد. داده ها به صورت کتابخانه ای (اسناد و مدارک) گردآوری شده است. یافته های پژوهش بر اساس SWOT و QSPM حاکی از آن است که استان کردستان دارای موقعیتی تهاجمی است. موقعیت تهاجمی به معنای وضعیت مطلوب منطقه و تسلط نقاط قوت و فرصت بر چالش های آن است؛ یعنی می توان با استفاده از قابلیت های فراوان استان کردستان چالش های موجود را برطرف کرد. در انتهای این پژوهش، راهبردها و راهکارهایی بر مبنای وضعیت موجود منطقه برای از بین بردن چالش های کنونی ارائه شده است.
۶.

ارزیابی و مقایسه الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه برای حل مسئله بهینه سازی طراحی محصولات (مورد مطالعه: طراحی بهینه تجهیزات نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی روش های فرا ابتکاری طراحی تجهیزات نظامی قابلیت اطمینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 543
در دنیای پر تنش و پرآشوب امروزی، وجود نیروی نظامی قوی و کارآمد از سرمایه های راهبردی هر ملت محسوب می شود. در این میان، طراحی و به روزرسانی تجهیزات نظامی و افزایش قابلیت اطمینان و ماندگاری آنها اهمیت ویژه ای دارد. مدل ریاضی بهینه سازی تجهیزات نظامی در مرحله طراحی، از یک سو به دلیل پیچیدگی و حجم بالای محاسبات در گروه مسائل Np-hard قرار داشته و برای حل نیازمند روش های فرا ابتکاری است و از سوی دیگر در گروه مسائل چندهدفه قرار داشته، در نتیجه مستلزم بهره گیری از روش های چندهدفه است. اما توسعه روزافزون و تنوع زیاد روش های فرا ابتکاری چندهدفه، انتخاب الگوریتم مناسب را در حل مدل مذکور با چالش مواجه کرده است. لذا تحقیق حاضر تلاش دارد ضمن مرور الگوریتم های مدرن و پرکاربرد، با کمک نمونه مطالعاتی روشی مناسب برای حل مسئله بهینه سازی تجهیزات نظامی ارائه دهد. بنابراین ضرورت مدل سازی ریاضی در مسئله بهینه سازی طراحی تجهیزات نظامی و بررسی و انتخاب روش حل مناسب، انگیزه و هدف اصلی این تحقیق را شکل می دهد. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. در این پژوهش چهار الگوریتم: NSGA-II، MOPSO، PESA-II و MALO بررسی شد و با کمک شش شاخص مختلف به تحلیل و ارزیابی نتایج پرداخته شده است. ضمن آنکه برای وزن دهی شاخص ها از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی (AHP-Entropy) و برای ارزیابی الگوریتم ها از روش پرامیتی (PROMETHEE) استفاده شده است. نتایج حاصل ضمن تأکید بر اهمیت بالای شاخص های «زمان اجرا» و «تعداد پاسخ های پارتو»، بر اولویت الگوریتم «MOPSO» در حل مسئله تحقیق تأکید دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰