مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال سیزدهم زمستان 1392 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ارزیابی برنامة آموزش های علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)(I): (با تأکید بر مؤلفه های اولیه: برنامه ریزی، اهداف، محتوا و نظام اجرا)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطة بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

آسیب شناسی و رتبه بندی شاخص های مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی یگان های تابعة نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰