مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال سیزدهم بهار 1392 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی روند گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) (مطالعه موردی - مثلث بندی درون روشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۹۶۶
۲.

چگونگی انتقال خط مشی های تحول در نظام اداری به ایران : پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۳ تعداد دانلود : ۸۴۸
۳.

تاثیر شایستگی های اجتماعی افسران بر موفقیت مدیریت دانش ، مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی میزان پیچیدگی ، تمرکز و رسمی بودن در دانشگاه امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲