مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی بهار 1389 شماره 37

مقالات

۶.

ارائه الگوی مدیریتی مناسب در راستای سیاست گذاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نت) در صنایع و تجهیزات نظامی

۷.

چارچوب مفهومی سیستم مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری اطلاعات نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶