مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال پانزدهم بهار 1394 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل مؤثر بر ارتقای سطح مهارتهای ارتباطی فرماندهان با سربازان دورة آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی مهارت کلامی مهارت شنود مهارت بازخورد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 695
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح مهارت های ارتباطی فرماندهان با سربازان دورة آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا مستقر در تهران می باشد. جامعة آماری تحقیق، فرماندهان گردان ها و گروهان های مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا مستقر در تهران به تعداد 82 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ایی است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون اسپیرمن، r پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر عدم وجود همبستگی معنا دار بین ویژگی های جمعیت شناختی و مهارت های ارتباطی فرماندهان با سربازان دورة آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا مستقر در تهران، و وجود همبستگی معنا دار بین عوامل فردی، سازمانی و محیطی و مهارت های ارتباطی فرماندهان با سربازان دورة آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا می باشد؛ همچنین در گام اول تحلیل، عوامل فردی 28 درصد و در گام دوم، عوامل محیطی به همراه عوامل سازمانی، در مجموع 35درصد، قادر هستند از واریانس مهارت های ارتباطی فرماندهان با سربازان دورة آموزشی در مراکز آموزشی و فرهنگی نزاجا مستقر در تهران را پیش بینی کنند.
۲.

موانع گزارش گیری دقیق عملکرد بودجة عملیاتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بودجه عملیاتی موانع گزارش گیری آجا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی بودجه
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 681
سه عنصر اصلی در نظام بودجه ریزی عملیاتی: برنامه ریزی، محاسبة بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد می باشد. گزارش گیری دقیق، صحیح و منطبق با واقعیت ، همچنین ساز و کارها و رویه های دقیق، علمی و عملی به منظور سنجش پیشرفت عملیات و تحقّق اهداف، از ملزومات اساسی در موفقیت بودجه بندی عملیاتی است. هدف اصلی تحقیق، شناسایی موانع گزارش گیری دقیق عملکرد بودجه عملیاتی در آجا و تبیین راهکارهایی برای رفع آن ها می باشد؛ لذا این موانع در چهار گروه موانع فنی، موانع مهارتی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دسته بندی شده و ضمن شناسایی شاخص ها، اهمیت آن ها مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد آمیخته انجام گرفته است؛ یعنی از روش های کیفی (مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک کتابخانه ی) و کمی (روش آزمون میانگین برای داده های 131 پرسشنامه شامل 12 سوال با ضریب آلفای کرونباخ برابر 887/0) به طور هم زمان استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که موانع مهارتی، بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن به ترتیب موانع فنی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دارای اهمیت هستند. همچنین راهکارهای رفع موانع بر اساس یافته های تحقیق و نظرات خبرگان تبیین و پیشنهاد گردیده است.
۳.

نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی از دیدگاه سربازان و تبیین نگرش آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیتهای ورزشی سربازان مراکز آموزش نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 837
تقویت، توسعة علمی و عملی آمادگی جسمانی نیروهای مسلح که رابطة مستقیم با توان رزمی این نیروها دارد، از ضرورت های تربیت بدنی نیروی های مسلح به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف توصیف وضعیت نگرش و نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی نزاجا از دیدگاه سربازان انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعة آماری این پژوهش را کلیة سربازان آموزشی مراکز آموزش هفت گانه رزم مقدماتی وظیفه نزاجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 510 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر دو عامل «نگرش نسبت به فعالیت ورزشی و نیازسنجی فعالیت های ورزشی» بوده که بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظر نخبگان دانشگاهی و مدیران ورزشی مراکز آموزش نظامی مورد بررسی و پایایی آن از طریق محاسبة آلفای کرونباخ (92/0= ) بدست آمد. همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، نگرش سربازان آموزشی نسبت به فعالیت های ورزشی(60/0± 32/4) مطلوب و به ترتیب ورزش های اختیاری(تخصصی)، همگانی(تفریحی)، توپی، نظامی، اجباری و رزمی را به عنوان ورزش های مناسب و ضروری این دوران انتخاب نمودند؛ بنابراین ارزیابی کلی نشان می دهد، نگرش سربازان به فعالیت های ورزشی در این دوران مطلوب و علایق و نیازهای آنان به سمت ورزش های نشاط آور و پرهیجان و به دور از سختگیری های خاص محیط نظامی است.
۴.

شناسایی شایستگی فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان شایستگی فرماندهان دانشگاه امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 988
در این پژوهش به شناسایی شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی- اکتشافی است. جامعة آماری، کلیة دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه امام علی(ع) است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد نمونةپژوهش حاضر، 80 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگی های فرماندهان به وسیلة دانشجویان سال آخر سنجیده شد. در نهایت به وسیلة آزمون تحلیل عاملی- اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار ابزار سنجش به وسیلة آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار اعتبار کل آزمون برابر با 0.86 بود و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است. نتایج تحلیل عاملی- اکتشافی بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر شایستگی های فرماندهان یگان های تیپ دانشجویی به ترتیب اولویت شامل: تفکر منطقی (222/7) با 15 شاخص؛ انتقادپذیری (233/4) با 4 شاخص؛ نگرش علمی دانشگاهی (155/4) با 8 شاخص؛ نوآوری (983/3) با 7 شاخص؛ مدیریت راهبردی (412/3) با 3 شاخص؛ مدیریت مشارکتی و کار گروهی (639/2) با 3 شاخص است. در نهایت این شش شاخص 11/64 درصد واریانس کل را تبیین کرد.
۵.

امکان سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده دانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 235
در این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارکنان معاونت پژوهش، معاونت آموزش و دانشکده های دانشگاه افسری امام علی(ع) توزیع گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف(2001) استفاده شده است. همچنین برای آزمون پایایی، به کمک نرم افزار spss آلفای کرونباخ محاسبه شد. این مقدار برای پرسشنامه مذکور برابر با 83% شده است و روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از آزمون های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج جدول بیانگر آن است که در مؤلفه های چشم انداز مشترک (2.699=t)، فرهنگ سازمانی (3.108=t) و توسعة شایستگی کارکنان(2.738=t) مقدار t مشاهده شده در سطح 01/0p< معنادار است. بدین ترتیب مؤلفه های یادشده امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی را فراهم کرده است و در مؤلفه های کار و یادگیری گروهی(572.=t)، اشتراک دانش(1.462=t) و تفکر سیستمی(1.702=t) و رهبری مشارکتی(876.=t) مقدارt مشاهده شده معنادار نیست. بدین ترتیب در مؤلفه های کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی فراهم نشده است. در مجموع با توجه به نتایج جدول +مقدار(2.397=t) مشاهده شده در سطح p< 0.05 معناداراست و می توان نتیجه گرفت که امکان پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام علی(ع) وجود دارد.
۶.

موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشگاه های دولتی حسابرسی داخلی موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 708
هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه ای 193 نفر از کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های آماری «t یک نمونه ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند که موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش های درون سازمانی و نهادهای حرفه ای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹