مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال دوازدهم بهار 1391 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی اثربخشی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 686
ارزیابی عملکرد از مفاهیم اساسی حوزه دانش مدیریت و از مهم ترین وظایف مدیران عالی سازمان است. تعلیم و تربیت از مهم ترین و اصلی ترین اولویت های سازمان برای توانمندسازی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی است. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد از طریق سنجش اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) در 6 بعد توانایی های روحی، علمی- شناختی، نظامی- پرورشی، فکری، اجتماعی و توانایی های جسمی است. بر اساس مبانی نظری و الگوی مفهومی، پرسش نامه سنجش شاخص ها تهیه و با تأیید روایی و پایایی آن، با استفاده از روش دلفی به سؤالات پاسخ داده شده است. نوع تحقیق کاربردی– توسعه ای و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و فرماندهان یگان های بهره بردار با حجم 450 نفر در کشور است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 205 نفر محاسبه شده و از نرم افزار SPSS19 برای تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، خبرگان از 221 شاخص عملکردی در طبقات شش گانه تعداد 100 شاخص را تأیید نموده اند؛ بین شاخص های عملکردی دانش آموختگان دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد و شاخص ها دارای ضریب اهمیت متفاوتی در سنجش عملکرد دانش آموختگان دانشگاه هستند. دانش آموختگان در نیل به «ایمان»، «انضباط» و «آموزش» دارای عملکرد خیلی خوب و خوب هستند و تقویت معنویت و ارتقای بصیرت دینی و کسب آمادگی های نظامی بالاترین اهمیت را دارد؛ همچنین ضعف ها و آسیب پذیری هایی وجود دارد که بایستی اصلاح و به قوت تبدیل گردند؛ تا بتوان اثربخشی دانشگاه را تحکیم و در حرکت به جلو قرار داد.
۲.

بررسی تأثیر دوره های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرباز توانمندسازی روان شناختی دوره آموزش نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 882
همه ساله تعداد قابل توجهی از جوانان ذکور کشور برابر قوانین به خدمت سربازی اعزام گشته و همه آنان در ابتدای خدمت خود طی یک دوره حداقل 2 ماهه، آموزش های اولیه نظامی را فرا می گیرند تا برای ادامه خدمت در یگان های مربوط آماده شوند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان شناختی سربازان صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 230 نفر از سربازان تحت آموزش در یک دوره از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به روش شبه آزمایشی و با استفاده از یک پیش آزمون و یک پس آزمون محقق ساخته و بر اساس الگوی پنج عاملی اسپریتزر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده دو آزمون پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی وظیفه عمومی با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روان شناختی سربازان تأثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و سه مورد از فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های معنی داری، اعتماد و شایستگی تأیید شده و فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های خودمختاری و تأثیرگذاری به خاطر نشان دادن اثر معنادار منفی پذیرفته نشد. میانگین سنی 1/25 سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش، اکتساب برخی از این توانمندی ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت و نیز شرایط ویژه مرکز آموزش نظامی از مهم ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مؤلفه ها در دو آزمون (ناشی از میزان تأثیر دوره) و نیز منفی بودن اثر دوره در برخی از مؤلفه ها به شمار می رود. با این حال با به کار گیری پیشنهادات مطرح شده می توان میزان این تأثیر را افزایش داد.
۳.

بهره برداری از راه های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ های ناهمگون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهر تهران پدافند غیرعامل راه ها جنگ ناهمگون عبور و مرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 51
جنگ یکی از دغدغه های پایان ناپذیر بشر بوده و خواهد بود. پیام انقلاب اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارزی و استقلال کشور تحت اندیشه های والای حضرت امام خمینی(ره) و پیش بینی و تدبیر هرگونه تهدید احتمالی دشمنان و مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی است. تهران، مرکز سیاسی کشور و حسّاس ترین شهر ایران است و به همین دلیل توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مقاله، تبیین چگونگی به کارگیری راه­های خروجی شهر تهران به هنگام وقوع جنگ­های ناهمگون در برابر تهدیدات فرا منطقه ای (بمباران و موشک باران) است. سؤال اساسی این است که به کارگیری راه­های خروجی تهران جهت پدافند غیرعامل هنگام وقوع جنگ ناهمگون در برابر نیروهای فرا منطقه ای چگونه باید باشد؟ روش تحقیق انجام شده در این پژوهش ، تحلیل کیفی است. پس از گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه و اسناد و مدارک موجود، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. نتایج نشان می دهد، جنگ همواره وجود خواهد داشت و از این رو کسب آمادگی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به این منظور در انتها پیشنهادات و راهکارهای کاربردی درباره چگونگی بهره برداری از راه های خروجی شهر تهران در پدافند غیرعامل به هنگام جنگ های ناهمگون ارائه گردیده است.
۴.

بررسی اولویت بندی استفاده ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت مدیریت مدیر سازمان AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 468
در مدیریت و متون معتبر علوم اجتماعی، قدرت مفهوم نسبی است که برای توصیف قدرت مرئی یا کنترلی که یک فرد و یا یک واحد فرعی سازمانی بر روی دیگران دارد، به کار برده شده است. مدیران سازمان­ها در شکل­گیری و ساخت فرهنگ سازمانی اداره و سازمان نقش مهمی دارند. مدیران برای انجام امور و هدایت کارکنان بایستی از قدرت کافی جهت نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر خود، برخوردار باشد و متناسب با موقعیت و فرهنگ سازمانی از انواع قدرت، به طور درست و منطقی استفاده کنند. هدفِ کلّیِ این تحقیق تعیین استفاده­ی مدیران و فرماندهان از مفیدترین نوع قدرت در سازمان است؛ سؤال اصلی تحقیق، تعیینِ چگونگیِ اولویت­بندیِ استفاده­ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت با روش AHP است. نوع تحقیق کاربردی است و با توجّه به اینکه روش جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه و توزیع آن مقدور می­شود بنابراین تحقیقی پیمایشی است. حجم نمونه 60 نفر و از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و نتایج استخراج شده از تحقیق نشان می­دهد که قدرتِ مرجعیت برترین قدرت مورد قبول واستفاده­ی مدیران است. با توجّه به موارد یاد شده در این پژوهش به بررسی اولویت­بندی استفاده­ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت به روش AHPپرداخته می­شود با امید به اینکه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، مورد استفاده­ی محققان، مسئولان، مدیران و فرماندهان قرار گیرد.
۵.

بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی وظیفه شناسی با وجدان بودن نظم و ترتیب تلاش برای موفقیت خویشتن-داری محتاط در تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 97
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه­­ی بین هوش هیجانی و با وجدان بودن بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از دیدگاه زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات، از نوع میدانی است. پرسش­نامه هوش هیجانی شات و پرسش­نامه شخصیتی NEOPI - R بر روی 32 نفر از فرماندهان و تعداد 539 نفر از افراد تحت امر آنان که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده ها، توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بین هوش هیجانی فرماندهان گروهان و با وجدان بودن آنان رابطه مثبت (317/0r =) وجود دارد که در سطح 05/0، این رابطه معنادار است.
۶.

بررسی نقش نظام ارزشیابی افسران بر کارآیی آنان در ستاد نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش اثربخشی شایستگی کارآیی انضباط ارزشیابی عملکرد قابلیت های فردی استعداد تعهدات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 82
منابع انسانی سازمان های نظامی در مقایسه با ابزار و تجهیزات و امکانات فیزیکی به­ویژه در کشورهایی که سازنده اقلام عمده تجهیزاتی و جنگ­ابزارهای راهبردی نیستند، حائز اهمیت فوق­العاده­ای است و این اهمیت ایجاب می­کند، فرماندهان و برنامه­ریزان ستادی نیروهای مسلح به دانش و مهارت لازم در زمینه مدیریت این منبع راهبردی مجهز باشند و در واقع کمبودهای احتمالی ابزاری را که به ناچار در چارچوب جریان های سیاسی بین­المللی قرار دارند و در صورت وجود امکانات مالی و ارتباطات سیاسی امکان تهیه آن برای همه کشورها تا حدی مقدور نیست را با عامل انسانی که برخلاف ابزارها را چندین برابر می­کند، جبران کنند. این پژوهش، کمّی و از نوع پژوهش میدانی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه افسران (افسران جزء و افسران ارشد) ستاد نزاجا هستند. نمونه آماری با روش نمونه­گیری طبقه­ای از بین جامعه انتخاب شده است. شاخص­های مطرح در قالب پرسش­نامه­ای تدوین و داده ها جمع­آوری گردیده است. نهایتاً محقق به این نتیجه رسیده است که ارزیابی سالانه بر کارآیی افسران مؤثر بوده و جهت بهبود کارآیی باید به ترتیب به عوامل قابلیت­های فردی، انگیزش، تعهد سازمانی و انضباط به عنوان عوامل مؤثر توجّه شود؛ لذا جا دارد که در مورد مدیریت این منبع راهبردی و در جهت جذب، نگهداری، آموزش و به کارگیری مؤثر آن اقداماتی شایسته انجام گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰