مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال هفدهم تابستان 1396 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل رهبری تحول گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه ای تواناسازی روان شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا تسهیل نوآوری مدیریت دانش تواناسازی روان شناختی کارکنان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویای امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. هدف از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری رهبری تحول گرا بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت دانش و تواناسازی روان شناختی در بین کارکنان ناجا است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش از چهار پرسشنامه نوآوری سازمانی که شامل 16 گویه، پرسشنامه مدیریت دانش 19 گویه، پرسشنامه رهبری تحول گرا 19 گویه و پرسشنامه تواناسازی روان شناختی 15 گویه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد می باشند که 250 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است که برای جمع آوری اطلاعات تعداد 150 پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، 148 نسخه از آنها قابل استفاده بود که با نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری تحول گرا بر مدیریت دانش و تواناسازی روان شناختی اثر مستقیم دارد، اما بر نوآوری سازمانی اثر مستقیم ندارد. مدیریت دانش ضمن اثر مستقیم بر نوآوری سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری سازمانی نقش میانجی ایفا می کند، اما نقش میانجی تواناسازی روان شناختی تأیید نشد. مدیران پلیس پیشگیری ناجا باید اهداف یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود، تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه باشند. همچنین یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه اثربخشی آنها فراهم آورند.
۲.

تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه های نظامی برمبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: استان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقاط بهینه استقرارگاه های نظامی GIS ملاحظات دفاعی و امنیتی استان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۱۱
در حال حاضر با توجه به موقعیت خاص ژئواستراتژیکی کشور ایران به خصوص استان اردبیل به دلیل نزدیکی به مرزها ضروری است که مکان یابی مناسب برای استقرارگاه های نظامی از جمله مسائل مهم در آمایش دفاعی قرار بگیرد. لذا مکان گزینی مناسب این مراکز می تواند باعث بالا رفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و تهدیدات نظامی باشد. معیارهای متعددی در مکان گزینی مراکز نظامی تأثیرگذار می باشند که بخش عمده ای از آنها ملاحظات دفاعی و امنیتی هستند. مؤلفه ها و معیارهای دفاعی و امنیتی یکی از عوامل تعیین کننده مکان های مناسب برای دفاع و ساخت مواضع و مراکز نظامی هستند. لذا این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل جهات بهینه استقرارگاه های نظامی بر مبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی در استان اردبیل انجام گرفته است. با توجه ملاحظات دفاعی و امنیتی ، داده ها گردآوری و براساس نظر کارشناسان و منابع موجود با استفاده از مدل ANP در نرم افزار Super Decision در محدوده مورد مطالعه وزن دهی؛ سپس با بهره گیری از روش هم پوشانی کلیه لایه های مؤثر در مکان یابی مراکز نظامی در محیط Arc Gis نقشه سازی شده و در نهایت جهات بهینه برای ایجاد استقرارگاه های نظامی شناسایی و پهنه بندی گردیده است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهدکه از مجموع 17953 کیلومتر مربع مساحت استان اردبیل، 07/26 درصد از کل مساحت استان از نظر مکان گزینی پادگان های نظامی استقرار بسیار نامناسب؛ 50/30 درصد جزء مناطق با مکان گزینی استقرار نامناسب؛ 53/25 درصد جزء مناطق با مکان گزینی استقرار نسبتاً مناسب؛ 12/13 درصد جزء مناطق با مکان گزینی استقرار مناسب و در نهایت 76/4 درصد جزء مناطق با مکان گزینی استقرار بسیار مناسب در سطح کاربری های استان اردبیل قرار دارند.
۳.

جنگ هیبریدی در سیستم بین المللی پیچیده – آشوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های پیچیده و آشوبناک روش جنگیدن هیبریدی جنگ کنترل آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۳ تعداد دانلود : ۹۵۸
با فروپاشی اتحاد شوروی، نظم و به تبع آن نظام بین الملل در معرض تحولاتی بنیادین قرار گرفتند که مهمترین این تحولات ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات سیستمی، تغییر ساختار، ماهیت، پویش، مرکز ثقل و معادلات قدرت بود که در نتیجه آن به هم پیوستگی، پیچیدگی و آشوبناکی در سیستم تشدید شد. به تبع تحولات سیستمی، روش جنگ نیز متحول، و تحت تأثیر ویژگی های جدید سیستم، مبدل به پدیده ای تحت عنوان جنگ هیبریدی شد که به شدت پیچیده و مقاوم در برابر راه حل های متداول می باشد. این روش جنگ که اکنون به روش رایج جنگ در منطقه تبدیل شده، به گونه ای محیط امنیتی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است که می توان آن را یکی از بزرگترین تهدیدات کنونی همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران دانست. ولی تداوم بحران نشان می دهد که در حوزه نظریه های موجود روابط بین الملل و مطالعات راهبردی و آثار مربوطه تبیین قدرتمندی در این خصوص وجود ندارد. به این جهت یکی از پرسمآنهای اساسی در روابط بین الملل و مطالعات راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگ های هیبریدی در چارچوب نظریه پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین می شوند؟ در این چارچوب فرضیه تحقیق این است که چیستی و چرایی جنگ هیبریدی و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از اصول نظریه سیستم های پیچیده در محیط آشوبی قابل تعریف است و یافته های تحقیق نیز این فرضیه را تأیید می کند. اهداف انجام این تحقیق از لحاظ نظری دانش افزایی و کمک به نظریه پردازی در حوزه راهبردی و از نظر کاربردی نیز کمک به تدوین مدل تحلیلی-کاربردی در خصوص تهدیدات منبعث از جنگ های نوین به خصوص جنگ های هیبریدی می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای روش تحقیق به کار رفته توصیفی، روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش تحلیل محتوا می باشد
۴.

مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی حرفه ای نیروهای مسلح تحلیل SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه ورزش در تمامی بخش های نیروهای مسلح از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار می رود. یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشته های دور تا کنون ضرورت افزایش سطح آمادگی های نظامیان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT) بود. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل محیطی (SWOT) می باشد که در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشکاران فعال در حوزه ورزش نیروهای مسلح تشکیل می دادند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس است و نمونه آماری را 171 نفر تشکیل می دهند. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن است. نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح در راهبرد محافظه کارانه (ثبات) و ورزش حرفه ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار دارد و مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به ترتیب اولویت مشخص گردید. در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای نیروهای مسلح کشور مطرح گردید.
۵.

تحلیل مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش فناوری اطلاعات سازمان نظامی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۹
یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی مدیریت دانش را می توان از اساسی ترین راهبردهای دانش بنیان نمودن سازمان ها تلقی نمود و بر این اساس سازمان هایی که در چشم اندازهای سازمانی خود به دنبال دانش بنیان بودن سازمان و اجزایش می باشند، ناگزیر هستند که تلاش کنند تا مفاهیم و نظریه های مدیریت دانش و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریه های نوین سازمانی در افکار مدیران و کارکنان سازمان و اقدامات و فعالیت های آنان جاری و ساری شود. در تحقیق حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و پیمایشی جهت جمع آوری داده استفاده شده و جامعه آماری تحقیق، فرماندهان و مدیران سطوح مختلف هستند که با مباحث مدیریت دانش و فناوری اطلاعات آشنا بوده، با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای تعداد 139 نفر از طبقات مختلف سطوح مدیریتی سازمان نظامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 875/0 جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند. با توجه به نتایج حاصله تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان نظامی مورد مطالعه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختلف نسبتاً مناسب است، اما با وضعیت مطلوب شکاف قابل توجهی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در عامل های بین دیدگاه فرماندهان و مدیران عملیاتی با فرماندهان و مدیران ارشد و فرماندهان و مدیران میانی تفاوت معناداری وجود دارد.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک خدمت ارادی عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
خروج های داوطلبانه کارکنان متخصص نمایانگر از دست رفتن سرمایه انسانی سازمان ها است که فرآیند جایگزینی آنها هزینه های زیادی را در پی دارد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی و پیش از موعد کارکنان در یکی از سازمان های نظامی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان مورد مطالعه به تعداد 245 نفر می باشد که از آن بین تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش 4 عامل در حوزه عوامل فردی، 8 عامل در حوزه عوامل سازمانی و 3 عامل در حوزه عوامل محیطی به عنوان عوامل مؤثر بر رهایی ارادی کارکنان جامعه مورد مطالعه شناسایی و تأیید گردیدند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی و سازمانی بیشتر از عوامل محیطی در نیت ترک خدمت ارادی کارکنان مؤثر بوده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲