پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 40) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی تأثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر ادغام اقتصادی از طریق تجارت برادوار تجاری(کشورهای منتخب عضو اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ماهیت و روند تغییر تکنولوژی در صنعت ایران (1387-1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عوامل مؤثر بر بازار گوشت مرغ در ایران (کاربرد مدل خود رگرسیون برداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی و تحلیل ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی انگور و سیب جهان و ایران(طی دوره 1990 تا 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران1386 -1367(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

اثر ریسک گریزی فرد در انتخاب پویای سبدمالی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

کاربرد مقایسه ای روش های تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی در ارزیابی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵