پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 40)

مقالات

۳.

اثر ادغام اقتصادی از طریق تجارت برادوار تجاری(کشورهای منتخب عضو اکو)

۴.

بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه

۵.

بررسی ماهیت و روند تغییر تکنولوژی در صنعت ایران (1387-1350)

۶.

تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور)

۷.

بررسی عوامل مؤثر بر بازار گوشت مرغ در ایران (کاربرد مدل خود رگرسیون برداری)

۸.

بررسی و تحلیل ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی انگور و سیب جهان و ایران(طی دوره 1990 تا 2008)

۹.

بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران1386 -1367

۱۰.

بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱