پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 59) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

محاسبه اریب ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین کنندگان و تاثیر اندازه حجم نمونه بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل رابطه همانباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱