پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی پاییز 1384 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

سرمایه گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی و بودجه دولت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اثر نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرصتهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی (1381-1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶