پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال دوازدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 44) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تجزیه و تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مدلی برای شناسایی صنایع برتر در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تأمین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی کوچک و متوسط بانک ها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاهها (با تأکید بر نرخ تعرفه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

آیا سیاست های غیرقیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک ها در نظام بانکی ایران داشت هاند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

برآورد و پیش بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴