پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی بهار 1384 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی ریاضی تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱