پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1381 شماره 7

مقالات

۲.

تأثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

۳.

مزیت نسبی صنایع غذایی و صنایع پوشاک ایران

۵.

بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال مدیریت و فناوری پیشرفته جهت تامین اهداف صادراتی برنامه سوم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱