پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 60)

مقالات

۱.

نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)

۲.

تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی در ایران با فیلتر کالمن

۳.

تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR

۴.

نقش اطلاعات چسبنده در پویایی های تورم در اقتصاد ایران

۵.

تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

۶.

رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل

۷.

علیت گرنجری واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بر تورم ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹