پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی تابستان 1383 شماره 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مؤلفه های مؤثر اقتصادی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آسیای میانه گمانه هایی برای برپائی یک راژمان (نظام) اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱