پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1386 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

برآورد حجم پولهای کثیف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مبانی و شاخصهای اقتصاد دانایی محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیر بورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱