پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 41)

مقالات

۱.

رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

۲.

بررسی تاثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

۳.

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران: بررسی پیش شرط ها با توجه به مکانیزم اشاعه پولی

۴.

ساختار صنعت و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی ایران

۵.

بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران

۶.

بررسی رابطه علّی رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی)

۸.

رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانلی

۹.

بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی

۱۱.

بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان-مقیاس های مختلف با استفاده از تحلیل موجک (WAVELET)

۱۲.

بررسی دقت مدل های ارزشیابی نسبی قیمت به سود و قیمت به ارزش دفتری در پیشبینی قیمت عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1380

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۶۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹