پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 42)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

۲.

برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران

۳.

برآورد اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی در ایران: روسکرد شاخص های چندگانه - علل چندگانه

۴.

رویکرد منطق فازی برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی در ایران

۶.

برآورد درآمد مالیاتی ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

۹.

بررسی نااطمینانی اثر باز بودن تجاری بر رشد افتصادی در کشورهای منتخب با رویکرد متوسط گیری مدل بیزی از برآوردهای کلاسیکی (BACE)

۱۰.

بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی (DEA-AHP) در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات در شهر تهران

۱۱.

سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیرنفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا غیر مرتبط (SUR)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰