آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

طبقه بندی عناصر آماری یکی از چالش های علم مدیریت است ک درسال های اخیر به یکی از حوزه های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش های آماری تجزیه خوشه ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش های رایج در طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش ها، کاربرد آن ها را با تردید روبرو کرده است. دراین مقاله تلاش شده است، رویکرد تجزیه تشخیص آماری با فنون تحقیق در عملیات (OR) ترکیب شوند و روش نوینی باعنوان تجزیه تشخیص آرمانی توسعه داده شود. در این مقاله چهار روش تجزیه تشخیص کلاسیک و آرمانی با عنوان: GP2،GP1،FG،FLDE ، بکار گرفته شده است و برای سنجش کارآیی آن در حوزه علم مدیریت فنون چهارگانه در پنج مورد مدیریتی اجرا شده اند. نتایج حاصل از کاربرد درست نشان می دهد که روش FLDF که یک روش کلاسیک تجزیه تشخیص است، در طبقه بندی دو گروهی کاراتر از سایر روش ها عمل می کند ولی در طبقه بندی مدیریتی بیش از دو گروه روش های تجزیه تشخیص آرمانی کاراتر هستند.