مهسا قندهاری

مهسا قندهاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

توسعه یک مدل تولید - موجودی - مسیریابی با لحاظ کردن سیاست تخفیف و مسائل زیست محیطی برای یک دسته از اقلام زوال پذیر در یک زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله تولید – موجودی - مسیریابی اقلام زوال پذیر سیستم های متمرکز و غیرمتمرکز همکاری افقی زنجیره تأمین سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 580
هدف این پژوهش، ارائه هم زمان مدل تولید - موجودی و مسیریابی یک دسته از اقلام زوال پذیر در یک زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن کلیّه هزینه های سیستم تولید و توزیع و راه اندازی و مسیریابی و حمل ونقل با توجه به آثار زیست محیطی است. محصول مد نظر در گذر زمان، کیفیت و مرغوبیت خود را از دست می دهد و درصدی از محصول در هر دوره دورریز می شود. همسو با یکپارچه سازی سیاست های زنجیره تأمین، تابع هدف به صورت حداکثر سازی سود تولیدکنندگان و عمده فروشان در یک همکاری افقی تعریف شده است. مدل ریاضی ارائه شده به صورت یک برنامه ریزی خطی مختلط است. مدل در حالت چندمحصولی با عمر محدود و در نظر گرفتن سیاست تخفیف برای تولیدکنندگان و عمده فروشان ارائه شد. در این پژوهش، سه مسئله نمونه در ابعاد مختلف شکل گرفت. نتایج حل با استفاده از نرم افزار OPLILOG آورده شد. مسئله در دو حالت متمرکز و غیرمتمرکز مدل سازی و حل شد. تحلیل حساسیت نیز روی پارامتر تقاضای عمده فروشان و هزینه های نگهداری بررسی شد. از نتایج حاصل به افزایش سود سیستم در حالت متمرکز نسبت به حالت غیرمتمرکز می توان اشاره کرد.
۲.

اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه)[1](مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی پروژه سرمایه گذاری مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 866
سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد
۳.

تحلیل کارایی و تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی بخش های بیمارستانی تخصیص منابع تحلیل پوششی داده های متمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 235
این مقاله، کارایی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستانی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متمرکز با فرض بازده متغیر با استفاده از نرم افزار متلب تحلیل کرده است. داده های مدنظر از واحد آمار، واحد حسابداری و واحد کنترل عفونت بیمارستان الزهرای اصفهان، برای تخصیص تخت به 31 بخش درمانی در سال 1390جمع آوری شد. شاخص های ورودی، دربردارنده تعداد تخت، تعداد پزشکان، تعداد پرستاران، فضای اختصاص داده شده به هر بخش و شاخص های خروجی، دربردارنده تعداد بیمار پذیرش شده، چرخش تخت، درصد اشغال تخت و تعداد مشاوره های انجام شده است. یافته ها نشان داد مجموع تعداد تخت فعال از 739 به 99/343، مجموع تعداد پزشکان از 399 به 51/391، مجموع تعداد پرستاران از 1258 به 21/1239 و مجموع فضای تخصیصی به بخش ها از 19010 به 69/15668 متر مربع تغییر پیدا کرده است. همچنین، میزان مجموع کاهش ورودی های به دست آمده از مدل متمرکز، بیشتر از میزان کاهش مجموع ورودی های به دست آمده از مدل های کلاسیک بود. محدودیت های اضافه شده به مدل مربوط به منابع نیز تحقق یافت. مطابق این نتایج، مجموع مصارف ورودی بخش ها کاهش یافته است؛ در حالی که مجموع تولیدات خروجی کاهش نیافته است.
۴.

ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده مسلمان اسراف خودروهای لوکس عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی بازاریابی اسلامی پژوهش ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 241
اسراف گرایی، تجمل گرایی و به دنبال آن تمایل به استفاده از خودروهای لوکس همواره از موضوعاتی است که بزرگان و دلسوزان دین و نظام اسلامی نسبت به آن هشدار داده اند. این پژوهش، به دنبال یافتن چرایی تمایل به استفاده از این خودروهای لوکس در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است. برای این منظور از روش پژوهش ترکیبی شامل دو بخش استفاده شده است. در بخش اول با استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد، ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع شناسایی شدهاند و در بخش دوم با استفاده از الگو، پرسشنامه ای طراحی، توزیع و به تعداد 320 عدد جمع آوری شده است. داده های پرسشنامه ها، که پایایی آنها توسط ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش، حاکی از اثرگذاری سه عامل اقتصادی شامل اهمیت قیمت، بورس بازار بودن کالا و تمایل به حفظ ارزش پول و نیز پنج عامل اجتماعی شامل تمایل به ظاهرسازی، کسب طبقه اجتماعی، گروه های مرجع، پرستیژ و تغییر رفتار دیگران بوده است. این پژوهش با رویکرد انتقادی دینی به موضوع، راهکارهایی را برای کاهش این آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده است.
۵.

بهینه سازی سبد سهام برمبنای روش های تخمین ناپارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی پرتفوی ارزش در معرض خطر مشروط تابع کرنل تخمین ناپارامتریک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی غیر خطی
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 129
از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی نیز تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد. مقاله حاضر با معرفی ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)، به عنوان معیار محاسبه ریسک در یک چارچوب ناپارامتریک و به ازای بازده معین سبد بهینه سهام را ارائه می دهد و این روش را با روش برنامه ریزی خطی مقایسه می کند. داده های مورد استفاده در این مقاله را بازده های ماهانه 15 شرکت منتخب از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در زمستان 1392 تشکیل می دهند که در دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا خرداد ماه 1393 در نظر گرفته شده اند. در نهایت سبد بهینه حاصل از به کارگیری دو روش ناپارامتریک و برنامه ریزی خطی ارائه شده و مقادیر CVaR آنها مورد مقایسه قرار گرفته است که در این مورد برتری روش ناپارامتریک نسبت به برنامه ریزی خطی را نشان می دهد.
۶.

مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک با به کارگیری تحلیل شبکه ای فازی و الگوی آرمانی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی آرمانی ریسک و بازده فرایند تحلیل شبکه ای فازی مدیریت دارایی ها و بدهی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 372
هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.
۷.

بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در بازه زمانی 2004 تا 2012(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادسازی تجاری داده های پانل سرمایه گذاری مستقیم خارجی فضای کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 652
مقاله حاضر به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب وکار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین 23 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در بازه زمانی 2004 تا 2012 می پردازد. رویکرد پژوهش اقتصادسنجی است و از تحلیل رگرسیون تعمیم یافته داده های پانل آزمون تأثیر متغیرهای مد نظر بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آزادسازی تجاری به صورت مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی تأثیر می گذارد. در بین شاخص های فضای کسب وکار نیز هزینه های دریافت مجوز ساخت وساز، اجرایی شدن قراردادها، دریافت نیروی برق، هزینه های شروع کسب وکار جدید، زمان لازم برای صادرات، زمان لازم برای واردات و هزینه های آماده سازی و پرداخت مالیات، از معناداری کافی برخوردارند. متغیرهای زمان لازم برای واردات و زمان لازم برای صادرات، بیشترین سهم را در پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خود اختصاص داده اند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، ارائه مدل مناسب خط مشی گذاری ملی که در آن نهادهای متولی دارای همگرایی باشند، برای پیشبرد سیاست های آزادسازی تجاری و بهبود فضای کسب وکار، موضوعی ضروری به شمار می رود.
۸.

بهینه سازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سازی مدیریت درآمد برنامه ریزی احتمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی امور مسافرت و صدور بلیط
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 834
در پژوهش حاضر یک مدل برنامه ریزی خطی ارائه می شود که هدف آن بهینه سازی درآمد هتل است. برنامه ریزی برای یک دوره خاص انجام و چند دوره رزرواسیون در نظر گرفته می شود. قیمت ارائه شده در این دوره ها متفاوت است و مدل، قابلیت درنظر گرفتن اتاق ها با انواع متفاوت را دارد. در واقع، متغیرهای تصمیم تعداد رزرواسیون اتاق ها از انواع مختلف با ورود و خروج های متفاوت و در دوره های رزرو گوناگون است. تعداد متغیرهای تصمیم ضریبی از انواع اتاق، تعداد روزهای ورود، تعداد روزهای خروج و تعداد دوره های رزرو است. دو حالت قطعی و غیر قطعی برای تقاضا در نظر گرفته می شود. برای حالت غیرقطعی روش سناریوسازی که از روش های ساده، ولی نزدیک به واقعیت در برنامه ریزی احتمالی است، استفاده می شود. ویژگی متمایز این مقاله در نظر گرفتن حالت لغو درخواست و عدم حضور است که به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در میزان پذیرش میهمانان هتل به حساب می آید. اعتبار مدل با استفاده از مثال های عددی تأیید شده و در نهایت، مدل توسط نرم افزارهای برنامه ریزی خطی حل می شود. با حل مدل ها این نتیجه به دست آمد که هرچقدر ریسک تصمیم گیرنده بیشتر باشد، فاکتور مقابله با ریسک او کمتر و درآمد حاصل از هتل در حالت احتمالی تقاضا بیشتر خواهد بود.
۹.

سنجش کارایی ارزش ویژه ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA: (مطالعه ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه ی برند وفاداری تحلیل پوششی داده ها مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 556
هدف از این پژوهش بررسی روابط بین متغیر های ارزش ویژه ی برند و سنجش کارایی برندهای متفاوت از خودروها است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی و برپایه ی مدل معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل پوششی داده ها است. جامعه ی آماری این پژوهش متشکل از مصرف کنندگان 23 برند خوردو در شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS18، AMOS18 و DEA Solver انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه ی خود بر ارزش ویژه ی برند تأثیرگذار است. از سوی دیگر، کارایی ارزش ویژه ی برند با استفاده از تحلیل پوششی داده ها سنجیده شد. نتایج به دست آمده از نرم افزار DEA Solver حاکی از آن است که در فاز اول و دوم، برند مزدا 3 از لحاظ برخورداری از ارزش ویژه ی برند نسبت به برند های دیگر کاراتر است.
۱۰.

ترکیب روش های خوشه بندی AHP و کانو برای توصیف خدمات بانک سامان (مطالعه موردی: شهرستان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی رضایت مشتری AHP الگوی کانو توصیه خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 854
هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از روش های خوشه بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کانو می باشد تا به وسیله بخش بندی مشتریان و بدست آوردن ارزش هر بخش، خدمات متناسب با هر بخش ارائه شود. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق بعد از جمع آوری داده ها، خوشه بندی بر روی آنها انجام شده است؛ سپس با استفاده از AHP خوشه ها اولویت بندی شده و در نهایت با استفاده از الگوی کانو، نیازهای هر خوشه تعیین شده و خدمات متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده است. بعد از خوشه بندی تعداد خوشه ها چهار عدد تعیین شده و اولویت خوشه ها به ترتیب خوشه دوم، خوشه سوم، خوشه اول و خوشه چهارم بدست آمده است. با توجه به تحلیل های انجام شده، نیازهای افراد خوشه اول بیشتر یک بعدی، جذاب و بی تفاوت؛ خوشه دوم و سوم، بیشتر الزامی؛ و خوشه چهارم بیشتر یک بعدی بدست آمده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تلفیق سه روش مورد بحث، فنی توانمند ایجاد می کند که بوسیله آن یک سازمان می تواند با بخش بندی بازار، شناسایی مشتریان با ارزش و کسب رضایت آنها، مزیت رقابتی بدست آورد.
۱۱.

ارزیابی بنگاه های اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی (روش ،(DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) (NPC)مطالعه موردی لوله سازی اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن مزیت نسبی صنعت فولاد مزیت رقابتی و ضرایب حمایتی لوله سازی اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 639
صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ب هشدت از فرآیند جهان یشدن تأثیر می پذیرد؛ لذا هدف این تحقیق بررسی آثار جهان یشدن این صنعت در ایران است. ب هطورکلی در این تحقیق ب همنظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت لول هسازی اهواز از شاخص ها و رو شهای متعددی استفاده شده است. در این مسیر با استفاده از مفهوم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی به بررسی تبعات ناشی از ورود ایران به سازمان WTO بر کارخان ههای تولید لوله ) 1 و 3 و 4( و کارخان ههای پوشش ) 1 و 2 و 3( پرداخته شده است.
۱۳.

بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر سیستم برمبنای هزینه ها و قابلیت اطمینان وابسته به مکان اجزای سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکانیابی قابلیت اطمینان نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 501
طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی و یا شبکه های توزیع و تولید برق، سیستمهای مکانیکی که ازکارافتادگی یکی از قطعات آنها باعث ازکارافتادگی کل سیستم می شود و حتی سیستمهای تولید سلولی که در آنها ماشینها بصورت سری با هم مرتبط هستند از لحاظ میزان قابلیت اطمینان اهمیت زیادی دارند. تاکنون عمده ترین راهکارهای ارائه شده برای بهبود قابلیت اطمینان اینگونه سیستمها، تأکید بر افزایش قابلیت اطمینان ذاتی هریک از قطعات یا اجزاء تشکیل دهنده ی سیستم یا افزایش قابلیت اطمینان سیستم برمبنای استراتژی­های نگهداری و تعمیرات بوده است. در بعضی پژوهش ها نیز تنها تأثیر مکان اجزاء یک سیستم بر قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین، به نظر می­رسد روش های دیگر کمتر استفاده شده است. در این مقاله مدلی چند هدفه ارائه شده که بین قابلیت اطمینان سیستم (که برمبنای انتخاب مکان اجزاء است) و هزینه های مکانیابی، نگهداری و تعمیرات سیستم موازنه ی موردنظر را برقرار می­کند. در پایان نیز مثالی عددی ارائه و توسط نرم افزار Lingo حل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان