پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی - پژوهش های مدریت در ایران تابستان 1380 شماره 19

مقالات

۸.

بررسی ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی با موقعیت استراتژیک: ساختار و محیط بیرونی سازمان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵