مطالب مرتبط با کلید واژه

رویدادهای چندرشته ای


۱.

پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی

کلید واژه ها: بازی های المپیک بازی های آسیایی رویدادهای چندرشته ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۶۱۰
هدف از این مطالعه پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال ها استفاده شد. جامعه آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت کننده در بازی های المپیک وبازی هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. برای گردآوری داده ها از منابع معتبر استفاده شد و برای اطمینان از صحت اطلاعات، داده ها از طریق چند منبع بررسی شدند. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دوره از بازی های آسیایی به صورت متناظر به عنوان پیش بینِ بازی های المپیک بعدی (بازی های المپیکی که دو سال بعد برگزار می شود) در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از روش های آماری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS و در سطح معنا داری 05/0≥P استفاده شد. یافته ها نشان داد بین رتبه کشورهای آسیایی در بازی های المپیک و آسیایی، تعداد مدال طلا در بازی های المپیک و آسیایی و مجموع مدال ها در بازی های المپیک و آسیایی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین، تعداد مدال های طلا و مجموع مدال های کسب شده در بازی های آسیایی می تواند پیش بین معنا داری برای تعداد مدال های طلا و مجموع مدال های کسب شده در بازی های آسیایی باشد. کشورهای آسیایی باید سرمایه گذاری بیشتری روی بازی های آسیایی داشته باشند تا بتوانند امید بیشتری برای کسب موفقیت در بازی های المپیک داشته باشند.