فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۹٬۶۷۶ مورد.
۸۱.

Enhancing Students' Growth in Productive Skills through Standardized Grading Procedures and Customized Constructive Feed-Forward(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: constructive feedforward remedial program grading standardization Productive Skills foundation program

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
This research investigated the effects of applying standardized grading procedures and tailored constructive feedback on the development of students' productive skills, with a specific focus on writing and speaking abilities in the Deanship of Preparatory Year students at the University of Imam Abdulrahman Bin Faisal, Saudi Arabia. The study introduced two programs: a writing portfolio program and a speaking remedial program. These programs aimed to assess students' strengths and weaknesses in these skills before offering individualized feedback from teachers between two assessment points. Pre- and post-program scores were compared, and teachers' reflections were gathered. The results demonstrate that students experienced substantial improvements in their scores, with progress ranging from 29% to 66% following the implementation of these initiatives. Additionally, the study revealed that teachers also benefited from these programs, leading to a reevaluation of the quality and quantity of their feedback and an adjustment in their teaching approaches to better support their students. These findings underscore the significance of providing constructive feedback in higher education institutions. They highlight the necessity of implementing feedback systematically and methodically to cater to the needs of struggling students, enhance the learning experiences of high-achieving students, and professionalize the processes of learning, assessment, and student support.
۸۲.

سازوکارهای بازنمایی زیست بوم در اشعار عامیانۀ گونۀ لری ممسنی: رویکردی گفتمانی - شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازوکارهای گفتمانی-شناختی زبان شناسی زیست محیطی بازنمایی ادبیات عامیانه گونه لری ممسنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر استخراج، بررسی و تحلیل سازوکارهای بازنمایی زیست بوم در اشعار عامیانه ممسنی با رویکردی گفتمانی-شناختی است. به این منظور، پیکره ای مشتمل بر 268 بیت از اشعار این گونه با مضمون زیست بوم از طریق منابع مکتوب موجود و نیز مصاحبه با گویشوران شناسایی، استخراج و دسته بندی شد و مبنای انجام این پژوهش قرارگرفت. سپس، هشت سازوکار گفتمانی-شناختی ( ایدئولوژی، قالب ها، استعاره ها، ارزیابی ها، هویت ها، باورها، محو سازی و برجسته سازی) موجود در آن ها بر اساس انگاره های زبان شناسی زیست محیطی تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای یافته های پژوهش، همه انواع 8 سازوکار مورد بررسی در زبان شناسی زیست محیطی در داده ها وجود دارد. در این میان، استعاره مفهومی با بیش از 38 درصد پربسامد ترین سازوکار در میان همه سازوکارها بود. این امر نشان می دهد این گونه زبانی به شدت استعاری است. یافته ها همچنین نشان داد سازوکارهای موردِ اشاره برای بازنمایی عناصر مثبت طبیعت بیشتر از عناصر منفی آن به کار رفته اند. از میان سازوکارهای به کاررفته، برجسته سازی در همه موارد  تقویت کننده و محوسازی در همه موارد اثر تخریبی داشته است. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که  فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه تاریخی و قومی در بازنمایی طبیعت در گونه لری ممسنی نقش برجسته ای بر عهده دارد.
۸۳.

سنجش دانش ساخت واژی فارسی آموزان سطح پیشرفته دانشگاه الزهرا (س): موردپژوهی وندهای اشتقاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان دوم آموزی واژه های مشتق تکواژهای اشتقاقی پردازش درونداد مواجهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
دانش واژه و ساختمان آن از جنبه تصریفی یا اشتقاقی در کاربرد تولیدی زبان اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش کوشش شد با تمرکز بر وندهای اشتقاقی زبان فارسی، دانش ساخت واژی فارسی آموزان در رابطه با وندهای اشتقاقی زبان فارسی شامل پسوندها و پیشوند ها بررسی شود. گرد آوری داده ها مبتنی بر پیکره نوشتاری فارسی آموزان و کتاب درسی پارسا، فارسی عمومی (3) است. بر این اساس، 105 نسخه از نگارش های فارسی آموزان سطح پیشرفته (1) و (2) مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهرا (س) همراه با کتاب درسی پارسا 3 که مشتمل بر 20 درس است، بررسی شدند و واژه های مشتق به کاررفته در آن ها استخراج و به طور جداگانه مطالعه شدند. یافته های به دست آمده از تحلیل توصیفی و کمی داده ها بر اساس آزمون مقایسه یک گروهی نشان داد میزان کاربرد واژه های مشتق در نگارش فارسی آموزان تا اندازه ای بازتاب میزان مواجهه آن ها با واژه های مشتق موجود درکتاب است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آموزش داده شده است. بنابراین یافته های موردِ اشاره همسو با نظریه پردازش درون داد است که با مهم شمردن نقش درون داد، مواجهه با درون داد را از شرایط لازم در زبان دوم آموزی می داند. یافته های به دست آمده از داده ها نشان می دهد دو تکواژ «-یی/-گی» و «-ه» بالاترین درصد بازنمایی را در نگارش های فارسی آموزان داشته اند. از دیگر یافته های این پژوهش گرایش فارسی آموزان به استفاده از پسوندهای اشتقاقی در مقایسه با پیشوندهای اشتقاقی است. همچنین، بیشترین واژه های مشتق به کاررفته در نگارش فارسی آموزان به ترتیب متعلق به دو مقوله صفت و اسم است.
۸۴.

Evaluation of English Language Teacher Professional Development Programs in an EFL Context: A Mixed Method Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: TPD ELT teachers Schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
This study intended to assess how ELT teachers evaluate the quality of Pre and In-service TPD Programs in an EFL context. Data for this study came from a survey and follow-up interviews with 300 high school EFL teachers. The findings suggest that the ELT teachers recommend professional development programs that prioritize continuous learning, knowledge and skills updates, subject matter expertise, and technology integration in teaching practices. The study reveals challenges faced by the ELT teachers in participating in TPD programs, such as the need for innovative and updated programs, practical application focus, budget constraints, and high-quality facilitation. The characteristics of a good TPD program from the perspective of ELT teachers were also discussed, emphasizing the importance of addressing immediate needs, incorporating the latest trends and innovations, aligning with international standards, and providing support systems and collaboration opportunities. In addition, the study highlighted the motivation of the ELT teachers for professional development and the need for targeted programs to support their specific needs. Finally, suggestions were made and implications were discussed.
۸۵.

The Effect of Artificial Intelligence Generated Translation versus Human Translation on Reading Comprehension of the Speakers of Less Commonly Taught Languages(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Text Analysis Reading Comprehension AI less commonly taught languages Persian

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
English as a Foreign Language (EFL) University students usually write in their native tongue and translate it into English using Artificial Intelligence programs. The study evaluated the quality of translations generated by AI in one hand and investigated the impact of Artificial Intelligence Generated Translation (AIGT) on EFL students in another. A human translator and an AI tool were used to translate two sample texts from English into Persian. The texts were given to 30 EFL teachers to examine the quality of AI translations. In addition, 152 students randomly divided into control or experimental groups were exposed to translated texts. Results from an independent t-test showed that there was a negligible difference between the two groups. The qualitative analysis of the interview data that involved 30 participants revealed that language teachers perceived omission, addition, syntax and punctuation errors in AIGT as adequately acceptable, despite their prevalence. However, a majority of the teachers were dissatisfied with AIGT’s accuracy in rendering idiomatic expressions. Based on the results, EFL educators should acknowledge the prevalence and usefulness of AI among students, and aim to incorporate it effectively in their teaching instead of prohibiting its use.
۸۶.

نقش استعاره ها در ایجاد فرهنگ ترس حول کرونا؛ رویکردی شناختی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره مفهومی تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی استعاره فرهنگ ترس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
پیدایش و شیوع ویروس کرونای جدید موسوم به کووید-19 که از آغاز سال 2020 ابعاد گوناگون زندگی جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است، در رسانه های مختلف جهان نیز بازتاب چشمگیری یافته و به ظهور گفتمان هایی منجر شده که بخش مهمی از آن ها بر استعاره بنا شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش استعاره های مفهومی در ایجاد فرهنگ ترس در گفتمان حول کرونا در گزیده ای از مطبوعات فارسی زبان داخلی است. داده های پژوهش مشتمل بر پاره گفتارهایی از عنوان یا متن اخبار منتشرشده در پایگاه اینترنتی روزنامه همشهری (به عنوان نمونه) است که ویروس کرونا را به کمک استعاره جنگ مفهوم سازی کرده اند. این عبارت های استعاری که به روش جست وجوی کلیدواژه (مانند کرونا، کووید، کووید-19، ویروس، همه گیری) به دست آمده اند و تعداد آن ها به 350 مورد می رسد، براساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون (1980) و در چارچوب رویکرد تحلیل انتقادی استعاره چارتریس-بلک (2004) تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که استعاره مفهومی «کرونا، دشمن است» با تداعی ها و استلزامات متعددی که درباره حوزه مفهومی جنگ دارد، به ترویج و تقویت فرهنگ ترس در گفتمان کرونا منجر می شود و دراین رابطه، کارکرد استدلالی و عاطفی استعاره ها نقش کلیدی دارند که هر دو در خدمت کارکرد اقناعی هستند.
۸۷.

The Effect of Interactionist vs. Interventionist Dynamic Assessment on Writing Accuracy of Young vs. Adult IELTS Candidates

کلید واژه ها: dynamic assessment Interactionist dynamic assessment Interventionist Dynamic Assessment writing accuracy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
The present study explored the effects of interactionist Dynamic Assessment (DA) and age on the writing accuracy of IELTS candidates. This research investigated the existence of an interactional effect between the age of learners and the type of treatment they received. First, 140 IELTS candidates were split into two age groups, adult and young. Each group was divided into two equal smaller groups, randomly assigned to two types of DA. All four groups took a writing pre-test. After a nine-session treatment of interactionist DA in study groups and interventionist DA in control groups, all groups took a writing post-test. The data collected during the post-test were analyzed by two-way ANOVA and compared with the pre-test data. The findings showed that implementation of interactionist DA significantly improved the learners’ writing accuracy while the learners’ age had no significant effect on their writing accuracy. With respect to the study findings, EFL teachers could use interactionist DA to enhance the accuracy of learners' writing skills by providing more opportunities for the learners to interact.
۸۸.

Applying IRT Model to Determine Gender and Discipline-based DIF and DDF: A Study of the IAU English Proficiency Test

کلید واژه ها: Differential Distractor Functioning (DDF) Differential Item Functioning (DIF) English Proficiency Test (EPT) Item response Theory (IRT) Test Bias

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
The purpose of this study was to examine gender and discipline-based Differential Item Functioning (DIF) and Differential Distractor Functioning (DDF) on the Islamic Azad University English Proficiency Test (IAUEPT). The study evaluated DIF and DDF across genders and disciplines using the Rasch model. To conduct DIF and DDF analysis, the examinees were divided into two groups: Humanities and Social Sciences (HSS) and Non-Humanities and Social Sciences (N-HSS). The results of the DIF analysis showed that four out of 100 items had DIF across gender, and two items had discipline DIF. Additionally, gender DDF analysis identified one item each for Options A, B, and C, and four items for Option D. Similarly, the discipline DDF analysis revealed one item for Option A, three items for Option B, four items for Option C, and three items for Option D. The findings of this study have significant implications for test developers. The identification of potential biases in high-stakes proficiency tests can help ensure fairness and equity for all examinees. Furthermore, identifying gender DIF can shed light on potential gender-based gaps in the curriculum, highlighting areas where male or female learners may be disadvantaged or underrepresented in terms of knowledge or skills.
۸۹.

مطالعۀ نقش معلمان در اسناد سیاستگذاری ایران و مقایسۀ آن با عقاید واقعی معلمان: تطابقها و تضادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست های آشکار سیاست های پنهان نقش معلمان تعبیر معلمان از سیاست ها بکارگیری سیاستهای آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
از آنجاییکه ممکن است بین «نقش معلمان» آنگونه که توسط سیاست گذاران و توسعه دهندگان برنامه درسی تصور می شود و «ارزش ها» آنطور که توسط معلمان ترجیح داده می شود تضاد وجود داشته باشد، پژوهش حاضر سعی دارد از یک سو اسناد سیاستگذاری آموزش زبان و از سوی دیگر، مصاحبه با معلمان را در رابطه با نقش معلمان مورد تجزیه و تحلیل موضوعی قرار دهد. این مطالعه ماهیت کیفی دارد و برای انجام آن چهار سند بالا دستی ملی که خط مشی آموزش زبان انگلیسی در ایران را تعیین می کنند به عنوان منابع سیاست های آشکار بررسی شده اند. همچنین برای بررسی نحوه تفسیر و عملکرد معلمان در کلاس های درس، نه کلاس متوسطه دوم در شهرهای مختلف ایران با استفاده از روش قوم نگاری مشاهده شده و با معلمان این کلاس ها نیز مصاحبه شده است. سپس تطابق ها و تظادهای موجود بین آنچه که در اسناد به عنوان نقش معلمان بیان شده و تفسیر معلمان از این سیاستهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که اگرچه بین مفاد اسناد سیاست گذاری و دریافت معلمان از این سیاست ها سازگاری نسبتاً قابل توجهی وجود دارد، آنچه که آنها در واقع در کلاس انجام می دهند بیشتر به مصلحت کلاس و دانش آموزان بستگی دارد تا آنچه که سیاست های آموزشی از معلمان انتظار دارند.
۹۰.

بررسی تأثیر آموزش های معکوس، رو در رو و ترکیبی بر توانایی تلفظ زبان آموزان درون گرا و برون گرای زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش معکوس آموزش رو در رو آموزش ترکیبی درون گرایی برون گرایی تلفظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
در زمینه یادگیری زبان انگلیسی، تلفظ به عنوان یکی از مهارت های اساسی شناخته می شود که تأثیر زیادی بر ارتقاء توانایی ارتباطی و اثربخشی در مکالمات دارد. با توجه به اهمیت این مهارت، تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی سه روش آموزشی مختلف بر توانایی تلفظ زبان آموزان درون گرا و برون گرا در سطح متوسط می پردازد. در این راستا، 60 زبان آموز انگلیسی از شهر اصفهان انتخاب شدند. این نمونه سپس به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شد: گروه رو در رو، گروه معکوس، و گروه ترکیبی. هر گروه شامل 20 نفر بود. پس از توزیع پرسشنامه شخصیت آیزنک، زبان آموزان به دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم شدند. سپس، یک پیش آزمون تلفظ به هر گروه داده شد. در مرحله بعدی، زبان آموزان گروه معکوس سه روز قبل از شروع کلاس تلفظ، فیلمهای آموزشی را از طریق کلاسهای اسکای روم دریافت کردند و سپس در کلاس آنلاین فراگیران به انجام فعالیت ها و تمرین های مختلف در رابطه با محتوا پرداختند. گروه رو در رو به صورت حضوری آموزش دیدند و گروه ترکیبی، شرکت کنندگان هم در کلاس آنلاین اسکای روم شرکت کردندو هم در جلسات حضوری،. پس از اتمام دوره آموزشی، یک پس آزمون تلفظ بر روی سه گروه انجام شد. سپس، با استفاده از تحلیل واریانس دو متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که سه روش آموزشی به طور مثبتی توانایی تلفظ زبان آموزان برون گرا را بهبود می بخشند، با این حال، گروه ترکیبی پیشرفت بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشتند.
۹۱.

ساختار و کارکرد پرسش در گفتمان بازجویی (مطالعۀ موردی شهرستان دورود)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسش راهبرد ایده هدف راهبرد شخص هدف صورت های پرسشی گفتمان محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
پژوهش حاضر تلاشی برای واکاوی ابعاد مختلف ساختاری، معنایی و کاربردشناختی «پرسش» در گفتمان محکمه است. سؤال های اساسی که دراین خصوص می توان مطرح کرد، عبارت اند از: بازجو از چه صورت های پرسشی در گفتمان استفاده می کند؟ چه معیارهای کاربردشناختی انتخاب یک صورت پرسشی را بر دیگری برتری می دهند؟ داده های پژوهش پیشِ رو برگرفته از جلسه های دادرسی و بازپرسی از شاهد در شعبه های کیفری و حقوقی دادگاه و دادسرای شهرستان دورود است. برای تحلیل داده ها از تلفیق رویکرد های کمّی و کیفی استفاده نموده ایم. در بُعد کمّی، انواع صورت های پرسشی را محاسبه کرده ایم؛ در بُعد کیفی نیز انواع راهبردهای کاربردشناختی در نظر گرفته شده است و دراین باره به طور عمده از آراء و روش شناسی وودبری (1984) و گیبنز (2003) بهره برده ایم. یافته ها نشان می دهد که بازجو (اعم از دادیار، بازپرس و قاضی) از گونه های مختلف پرسش ها همانند اطلاعی گسترده و محدود، اخباری، تأییدی، بله/خیر، بله/خیر منفی و انتخابی در تعامل خود با مخاطب استفاده می کند. هریک از پرسش ها می توانند به طور مشخص اشخاص و هویت آن ها را موردپرسش قرار دهند و به این اعتبار در دسته راهبردهای شخص هدف جای بگیرند یا آنکه گفته ها و گزاره های مطرح شده را به چالش کشند و در این صورت ایده هدف نامیده شوند. نتایج بررسی داده ها بیانگر آن است که طیف گسترده ای از راهبردهای کاربردشناختی مانند بازساخت، تکرار، تقابل، پیش انگاره، تحریف وجهیت در گفتمان محکمه استفاده می شوند.
۹۲.

Evidence for the Linguistic Proximity Model in the Learning of English Present Perfect Tense by Speakers of L1 Kirundi and L2 French(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: crosslinguistic influence foreign language learning parsing Temporal Category linguistic transfer

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
Studies that have employed the Linguistic Proximity Model to account for crosslinguistic influence in third language learning so far have used child simultaneous bilinguals as participants in their research designs. This study investigated adult sequential Kirundi-French bilinguals to uncover factors driving cross-linguistic influence in learning L3 English present perfect tense using the same Linguistic Proximity Model as a theoretical framework. To achieve that goal, ninety participants including thirty L1 Kirundi, thirty L1 French, and thirty L1 Kirundi-L2 French learners of English were recruited. Those participants were selected using a stratified random sampling technique that took into account their linguistic backgrounds and their scores on the proficiency measure. Data were elicited using a background questionnaire, a quick placement test, a grammaticality judgment task, and a translation task. Descriptive statistics, independent-samples Kruskal-Wallis tests, analysis of variance, and multiple comparisons served in the data analysis. The results showed that simultaneous facilitative and non-facilitative cross-linguistic influence from French and Kirundi were operational at both lower and advanced stages of L3 development, with lower-proficiency learners experiencing negative influence from L1 Kirundi during production. These findings further support the Linguistic Proximity Model as an underlying theory for cross-linguistic influence in third-language learning. They can also serve as a guide in planning pedagogical activities for third language learners at differing stages of the target language development. 
۹۳.

بررسی کانون و مبتدا در جمله های ساده زبان فارسی بر مبنای رویکرد دستور واژی- نقشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبتدا کانون دستور واژی - نقشی درون مرکزی برون مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۸
پژوهش حاضر با اتخاذ روشِ توصیفی-تحلیلی به بررسی مبتدا و کانون در جملات ساده زبان فارسی در چارچوب دستور واژی-نقشی برزنن و همکاران (۲۰۱۶) بر مبنای ساخت درون مرکز و برون مرکز زبان فارسی پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که طی فرایند کانونی سازی و مبتداسازی در جملات ساده؛ گروه اسمی دارای نقش فاعل، گروه اسمی دارای نقش مفعول صریح «رایی» و گروه حرف اضافه ای دارای نقش مفعول متممی در ساخت سازه ای در مشخص گر گروه تصریفی قرار می گیرند و بر اساس اصل اقتصاد الزامی به درنظرگرفتن مقوله تهی در جایگاه متعارف آن ها وجود ندارد. زیرا در ساخت نقشی، گزاره اسمی گروه های مذکور علاوه بر دریافت نقش دستوری خود به صورت برون مرکز از طریق مؤلفه های صرفی، نقش گفتمانی را نیز دریافت می کند و شروط خوش ساختی از این طریق رعایت می شود. گروه اسمی دارای نقش مفعول صریح بدون پس اضافه «را» طی فرایند کانونی سازی در ساخت سازه ای نیز در مشخص گر گروه تصریفی قرار می گیرد. اما به دلیل آنکه فاقد مؤلفه های صرفی برای دریافت نقش دستوری است و به صورت درون مرکز به جایگاه وابسته است، بر اساس اصل اقتصاد مقوله تهی در ساخت سازه ای در جایگاه متمم فعل در نظر گرفته می شود تا از طریق ابزار ارتباطِ نقش درون به بیرون، شروط خوش ساختی در ساخت نقشی رعایت شود.
۹۴.

Unpacking EFL Teachers’ Understandings and Strategies of Self-Awareness Competence in the Classroom(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: CASEL EFL Classrooms EFL Teachers’ Understandings and Strategies Self-Awareness Competence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۰
The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) defines self-awareness competence as the ability to assess one's emotions, values, and skills realistically. Utilizing this definition as a theoretical framework, this qualitative study aimed to explore EFL teachers' perceptions and strategies regarding self-awareness competence in the classroom. To accomplish this goal, 19 EFL teachers from Iran were recruited through convenience sampling and took part in one semi-structured written interview and four focus group interviews to exchange their perspectives and strategies for developing their self-awareness competence. Adopting the routine analytical steps in grounded theory, i.e., open, axial, and selective coding, the study identified three key components for the participants’ self-awareness perceptions: knowing one’s emotions, having a growth mindset, and having a realistic sense of self-perception. The participants also outlined two primary categories of self-reflection strategies - practical and cognitive - to enhance their self-awareness competence. It was found that reflective practices were essential tools for cultivating the self-awareness competence of EFL teachers. Additionally, the study unveiled that EFL teachers' attitudes and strategies toward self-awareness competence were harmonious. Ultimately, the findings demonstrated promising prospects for future EFL teachers to enhance their personalized reflective strategies.
۹۵.

The Role of Situational Interest and Personality Traits in Language Learners’ Transformative Engagement in Academic Reading(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Transformative Engagement Situational Interest personality traits Disciplines

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
The current study primarily explored the link between EAP students’ L2 situational interest (SI) and academic reading transformative engagement (TE). Moreover, it explored SI and its subcomponents, triggered SI and maintained SI as predictors of TE. We also sought the role of different disciplines as moderators of the relationship between SI and TE. Finally, we investigated the big five personality traits as predictors of TE. The participants of this study were 160 undergraduate EAP students recruited through quota sampling. A quantitative research method with a correlational design was employed to conduct the study. Two questionnaires were adopted to measure academic reading TE and personality traits, and a questionnaire was adapted from math SI to English learning SI to assess the students’ L2 SI. The results revealed a significant and positive relationship between students’ L2 SI and their academic reading TE. SI significantly predicted TE, and between its subcomponents, only maintained SI strongly and significantly predicted TE. Neither the difference between the disciplinary groups in terms of students’ TE nor the interaction of the comparative disciplinary groups by SI was significant. The result indicated the agreeableness trait as the sole predictor of TE. Our findings have fruitful pedagogical implications discussed in the conclusion section.
۹۶.

یادگیری تلفظ و اصول آواشناسی در کتاب های آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبان ها بر اساس نگاهی تحلیلی به اثرهای آموزشی نسل شش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تلفظ و اصول آواشناسی اثرهای آموزشی نسل شش آموزش زبان آلمانی جدول معیارها عصب شناسی آموزش رویکرد عملگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرفی راهکارهای متداول در قلمرو یادگیری اصول آواشناسی و تلفظ در رویکرد عملگرا در کتاب های نسل شش آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی زبان ها انجام می گردد. به طور کلی، انتقال عادت های تلفظی نادرست از زبان مادری به زبان های خارجی هنگام یادگیری این زبان ها امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. حال آن که نقش اثرهای آموزشی در حل این مسئله بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، تمرکز روی تلفظ و آموزش اصول آواشناسی هنگام انتخاب اثر آموزشی مناسب برای کلاس از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله نخست به تبیین معیارهای کارآمد در عصب شناسی آموزش و رویکرد عملگرا برای یادگیری اصول آوا شناسی و تلفظ در کتاب های آموزش زبان آلمانی به غیرآلمانی زبان ها می پردازد. سپس از نتایج خلاصه شده در این قسمت برای معرفی جدول تدوین شده توسط پژوهشگر برای انجام پژوهش های تحلیلی استفاده می گردد. این پژوهش ها با کمک دو کتاب Schritte plus Neu و Menschen از نسل نو اثرهای آموزشی در کشورهای آلمانی زبان در سطح A1 بر اساس چارچوب اروپایی مشترک برای زبان ها (GER) انجام خواهد شد. بعد از معرفی جدول معیارها، کلیه تمرین های مرتبط با یادگیری اصول آواشناسی آلمانی در این کتاب ها مورد ت بررسی دقیق قرار گرفته و پس از انجام مقایسات نشان داده خواهدشد که کدام اثر در ارائه نکات مرتبط با یادگیری قواعد آوایی موثرتر عمل کرده است. نتیجه این که، مدرسان زبان آلمانی می توانند با استفاده از جدول معیارها الف) در انتخاب اثر آموزشی با راهکارهای مناسب برای آموزش اصول آواشناسیبا دقت بیشتری عمل کنند و ب) همواره در کلاس های خود از شیوه های کارآمدتری برای یادگیری قواعد آوایی بهره مند شوند.
۹۷.

نقش قدرت واجی در بروز فرایندهای تقویت در فارسی بر مبنای رویکردهای فولی و ونمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت واجی قدرت جایگاهی اصل توسعه ماندگاری قوانین بهینه ساخت هجا زبان فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
پژوهش پیشِ رو به نقش قدرتِ واجی در بروز فرایندهای در زمانیِ تقویت در زبان فارسی می پردازد. فرایندهای تقویت «انسدادی شدگی غلت»، «سایشی شدگی غلت»، «انسایشی شدگی غلت» و «دهانی شدگی» با توجه به مفاهیم «قدرت جایگاهی»، «قدرت همگون کننده» و «اصل توسعه ماندگاری» (Foley, 1977) و «قوانین بهینه ساخت هجا» (Vennemann,1988) تحلیل شده اند. داده ها در قالب واژه و با بهره گیری از واژه نامه های زبان های فارسی باستان و فارسی میانه گردآوری شده اند. برخی از یافته های پژوهش از این قرارند: نخست اینکه، در بروز هر چهار  فرایند، عاملِ «قدرت جایگاهی» دارای نقش است. دوم آنکه، همخوان های  /w/، /y/ و /h/ در جایگاه آغازه هجا و آغاز واژه، به منظور تقویت جایگاهی آغازه فارسی میانه و تحت تأثیر «قانون آغازه برتر» به ترتیب به همخوان های [b, Ɉ, v]،[ʤ]  و [χ] تبدیل شده اند.
۹۸.

Undergraduate EFL Students’ Perceived Emotions in Assessment: Disclosing the Antecedents and Outcomes

کلید واژه ها: Assessment EFL student emotions narrative frame Undergraduates

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۴
A bulk of research has revealed that emotions play a crucial role in different aspects of second/foreign language (L2) education. However, the emotions that English as a foreign language (EFL) students experience during assessment have been neglected, so far. Against this backdrop, this qualitative study intended to unveil the typologies, antecedents, and outcomes of assessment-related emotions of 24 Iranian EFL undergraduate students studying applied linguistics. To this end, a semi-structured interview and a narrative frame were employed. The results of the thematic analysis demonstrated that undergraduate EFL students experienced different positive and negative emotions before, during, and after assessment practices at the university. Furthermore, it was found that “teacher”, “tasks”, and “textbook” were the most frequent causes of the participants’ perceived emotions in assessment. Concerning the outcomes of assessment-induced emotions, the results demonstrated that “burnout”, “frustration”, “demotivation”, “stress”, and “self-doubt” were the most frequent negative outcomes, while “motivation”, “learning”, “pride”, and “excitement” were repeatedly posited as positive outcomes. Finally, the study enumerates some implications for L2 educators and researchers concerning the role of emotions in assessment processes and practices.
۹۹.

Cross-cultural study of stance and engagement markers in motivational speeches(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stance Engagement Metadiscourse Markers motivational speeches self-mention attitude markers reader pronoun

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۸
This cross-cultural study aims to examine how Iranian and American motivational speakers employ metadiscourse devices as a convincing tool to interact with their audience. To this end, eight motivational speeches in English and Persian were randomly selected from 2015 to 2021, and analyzed for the use of stance (i.e., hedges, boosters, attitude markers, and self-mentions) and engagement (i.e., reader-pronouns, directives, questions, shared knowledge, and personal asides) expressions. The findings showed that self-mention and attitude markers were the most frequently used stance markers in English and Persian corpus, respectively. Moreover, hedges found to be the least frequently used stance markers in the two corpora. With regard to the use of engagement markers, results showed that reader pronoun is the most frequently used engagement markers, and shared knowledge and personal asides were the least frequently used engagement markers in both languages. Finally, the results of chi-square test showed statistically significant differences in the use of stance and engagement expressions in the two languages, confirming cultural septicity nature of metadiscourse markers, and that speakers of different languages employ interactional devices according to their context.
۱۰۰.

مخچه و مطابقه دستوری در دوزبانه ها: شواهدی از قضاوت دستوری بودگی با استفاده از fMRI(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوزبانه های متوازن مطابقه دستوری مخچه راست زبان اول FMRI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۳
مخچه با تمام نواحی کلیدی شبکه کنترل زبان در ارتباط است. در حال حاضر، نقش مخچه به عنوان بخشی از شبکه های مسئول پردازش ویژگی های دستوری تشخیص داده شده است. مطالعات بالینی و تصویربرداری نیز مشارکت مخچه را در پردازش دستور تأیید کرده اند. پژوهش حاضر در صدد است تا فعالیت مخچه را در پردازش همزمان زبان اول و دوم در افراد دوزبانه متوازن بررسی کند. به این منظور، 36 دوزبانه ترکی فارسی (21 زن) انتخاب شدند که زبان دوم شان را به طور رسمی از سن 7 سالگی آموخته بودند. بر اساس شاخص تسلط دوزبان، در شرکت کنندگان هیچ تفاوتی بین سطوح بالای بسندگی به زبان اول (ترکی) و زبان دوم (فارسی) مشاهده نشد. شرکت کنندگان یک آزمون قضاوت دستوری بودگی شنیداری با الگوی زبان گردانی جایگزین را اجرا کردند و تصاویر fMRI با استفاده از یک پروتکل استاندارد اخذ می شد. با دو رویکرد کل مغز و ناحیه موردنظر fMRI وابسته به رویداد در حین پردازش نحوی بررسی شد. به دنبال شناسایی فعالیت دوجانبه مخچه در رویکرد کل مغز، درصد تغییر سیگنال به عنوان معیار «شدت» برای هر شرکت کننده در ناحیه مخچه مطابق با اطلس هاروارد آکسفورد در FSL استخراج و تجزیه و تحلیل آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد. نتایج حاضر نشان از برتری نیمکره راست در پردازش زبان دوزبانه ها داشت که این مسأله مؤید آن است که مخچه راست در کنترل زبان دخالت بیشتری دارد. افزون بر این، دوزبانه ها فعالیت بیشتری را برای زبان اول در مقایسه با زبان دوم در ناحیه مخچه نشان دادند که این نتیجه بر تأثیرات تسلط زبان معکوس در دوزبانه های ترکی فارسی  صحه می گذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان