فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 50) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی های آرکید تلفن همراه هماهنگی چشم - دست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 879
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام شده است. در این مطالعه از روش تحقیق نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان شامل 48 دانش آموز اول ابتدایی دو مدرسه شهرستان کرمانشاه بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(24نفر) و کنترل(24نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 هفته، و هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقهای به انجام سه بازی سبک آرکید پرداختند، درحالیکه در گروه کنترل هیچگونه بازی موبایلی را تجربه نکردند . ابزار جمع آوری اطلاعات ، آزمون های فراستیگ و لینکن ازورتسکی بود که به ترتیب هماهنگی دست و چشم را اندازه می گیرند.. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر روی هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی تأثیر معنی داری دارد )0.003>(P.استفاده از بازی های آرکید می تواند در فعالیتهای آموزشی جهت بهبود هماهنگی چشم-دست دانش آموزان در مقطع ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.
۲.

تأثیر آموزش چند رسانه ای بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش چند رسانه ای خواندن و درک مطلب دانشجو معلمان مکمل آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 922
استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای آموزش به شیوه چند رسانه ای، ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقائ کیفیت و کارایی آموزش بوده و شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار داده است و افق جدیدی را پیش روی دانشگاه ها و مراکز آموزشی نهاده و توانسته است نیاز کاربران را به عنوان مکمل آموزش برطرف نماید. بر همین اساس هدف این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش چند رسانه ای بر بهبود مهارت خواندن و درک مطلب دانشجو معلمان در درس زبان تخصصی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح مقایسه گروه کنترل و آزمایش بود. نمونه آماری پژوهش شامل 40 نفر از دانشجو معلمان سال آخردر پردیس شهید باهنر همدان بوده است که به دو گروه مساوی (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) تقسیم شدند. گروه کنترل با آموزش به شیوه بحثی ، و گروه آزمایش به روش چند رسانه ای آموزش دیدند و نمرات آنها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیره (ANCOVA) مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه ها تفاوت معنی دار به نفع گروه آزمایش وجود دارد. بر این اساس می توان پیشنهاد داد که آموزش چند رسانه ای برای پیشبرد توانایی خواندن و درک مطلب نو معلمان در درس زبان تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

تاثیر شبیه سازی تعاملی بر یادگیری درس ریاضی و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبیه سازی تعاملی یادگیری ریاضی خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 456
پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر شبیه سازی تعاملی بر یادگیری درس ریاضی و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان البرز در درس ریاضی انجام گرفت. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و ازنظرروش اجرا، ازنوع شبه آزمایشی (شبه تجربی) با طرح پیش آزمون، پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 18249 دانش آموزدخترو18449 دانش آموز پسرپایه چهارم ابتدایی استان البرز درسال تحصیلی 1400-1399 بودند که به صورت تصادفی ساده در دوگروه30 نفره از دختران و پسران در دو گروه کنترل و آزمایش قرارگرفتند. گروه آزمایش با استفاده از شبیه سازی تعاملی فت و گروه کنترل با برنامه شاد و واتساپ آموزش داده شدند. در این پژوهش برای سنجش یادگیری درس ریاضی، آزمون محقق ساخته و برای سنجش خلاقیت، از پرسشنامه ای با عنوان "پرسشنامه خلاقیت کودکان" استفاده شد. پایایی آزمون ریاضی با روش کودرریچاردسون ومقدار 0.716 و پایایی پرسشنامه خلاقیت با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.826 به دست آمد. برای تحلیل آماری روش تحلیل کواریانس دوراهه استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش با شبیه سازی تعاملی بر میزان یادگیری درس ریاضی و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، نسبت به آموزش با برنامه شاد و واتساپ تاثیر معنی داری داشته است. همچنین میانگین نمرات یادگیری درس ریاضی و همین طور خلاقیت در مرحله پس آزمون در بین دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است.
۴.

طراحی مدل تبدیل دانش به ثروت در دانشگاه های استان گلستان و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طراحی - فناوری اطلاعات دانش ثروت گلستان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 273
ناوری اطلاعات منشأ قدرتمندی، ثروت و دانش کشورها در دنیای امروز است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 22 نفر از خبرگان علمی و با تجربه دانشگاه های استان گلستان که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 1091 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم-افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 صورت گرفت، نتایج بخش کمی نشان داد که در این پژوهش مقدار t ابعاد فناوری اطلاعات در تبدیل دانش به ثروت از 92/6 تا 97/1 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار tمفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت و غیر مسقیم می گذارد. بیشترین مقدار tمربوط به بعد تقویت رقابتی و کمترین آن بعد عوامل برون سازمانی است.
۵.

ارزیابی میزان تأثیر رویکردهای پارادایم کوانتومی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پارادایم کوانتومی مبتنی بر فناوری اطلاعات برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 360 تعداد دانلود : 855
هدف تحقیق، ارزیابی میزان تاثیر رویکردها و راهبردهای پارادایم کوانتومی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی بود. تحقیق توصیفی تحلیلی و جامعه آماری 81 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان ارومیه و 77 نفر از صاحبنظران برنامه درسی دانشگاه های شهرستان ارومیه که به شیوه ی نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصان علوم تربیتی جمع آوری شد. پرسشنامه ای 70 گویه ای تدوین گردید. جهت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید بهره گرفته شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.721= α به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مضمون مصاحبه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد ویژگی های مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی کوانتومی را در دو مضمون یا ویژگی اصلی شامل وسعت و جامعیت مواد و منابع آموزشی، صفت و خصوصیت مواد و منابع آموزشی و چهار مضمون یا ویژگی فرعی شامل نسبی بودن و عدم قطعیت، محدود نبودن به منابع سرفصل های معرفی شده، تنوع گرایی، استفاده از چندین ابزار و منابع جهت شناسایی در موقعیت خاص و نیز پوشش دادن نیازهای متغیر روز ارائه نمود.
۶.

بررسی تأثیر بازی چندکاربره آنلاین در موقعیت مشارکتی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی چندکاربره آنلاین موقعیت مشارکتی انگیزش تحصیلی یادگیری مطالعات اجتماعی پایه ششم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 293
هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی چندکاربره آنلاین در موقعیت مشارکتی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر تهران می شود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه گیری هدفمند دو مدرسه و دو کلاس به عنوان نمونه انتخاب شدند و 50 دانش آموز در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده های انگیزش تحصیلی پرسشنامه استانداردشده پورآقا رودبرده و طالع پسند بود که برای پایه هفتم طراحی شده بود. برای جمع آوری داده های متغیر یادگیری از آزمون چهارگزینه ای معلم ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون با توجه به استفاده از جدول هدف - محتوا، نظر معلمان و متخصصان موضوع، در سطح مناسبی تعیین شد. پایایی آن نیز از طریق کودر-ریچاردسون 21، 71/0 مشاهده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره نشان داد که سطح معناداری کوچک تر از 05/0 است (05/0>p). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و با تأیید فرض پژوهشی، مشخص گردید که بین دو گروه آزمایش و گواه، در نمرات انگیزش تحصیلی و یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
۷.

عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجومعلمان در کلاس های مجازی دانشگاه فرهنگیان پس از شیوع کووید 19(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کلاس مجازی مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 533
در دهه های گذشته آموزش مجازی به عنوان گونه ای از آموزش از راه دور، مورد توجه مدیران، استادان و دیگران بوده است. از جمله عوامل مؤثر در افزایش کارایی این نوع آموزش، مشارکت دانشجویان در کلاس های مجازی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجومعلمان در کلاس های مجازی دانشگاه فرهنگیان است که به طور موردی در شهر مشهد انجام گرفته است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی پیمایشی است و جمع آوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه به دست آمده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (85/0) تأیید شده است. جمعیت آماری پژوهش، کلیه دانشجومعلمان مقاطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1401 می باشد. از این جامعه، 203 نفر به شیوه در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و t مستقل و همچنین مدل فریدمن استفاده گردید. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت با دانشجویان، روش تدریس، روحیه انتقادپذیری و باز استاد، ایجاد احساس امنیت در بحث ها، خلاقیت استاد، نقش فعال استاد، رضایت تحصیلی، دانش و اطلاعات دانشجویان، احساس تعلق و تعهد و طراحی فعالیت های مناسب با درجه ی اهمیت بالای 50 به ترتیب بیشترین اهمیت را در مشارکت دانشجویان در کلاس های مجازی دارند.
۸.

عوامل تأثیرگذار بر موفّقیّت سامانه های یادگیری الکترونیکی در دوران پساکرونا (مورد مطالعه: دانشگاه های مستقر در تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: موفقیت یادگیری الکترونیکی سامانه های الکترونیکی پساکرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 47
اهمیت انکارناپذیر یادگیری الکترونیکی در آموزش منجر به رشد گسترده تعداد دوره های آموزش الکترونیکی و سیستم های ارائه انواع مختلف خدمات در زمان کووید 19 می شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران مراکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات، در دانشگاه های تهران بودند، که تعداد آنها 192 نفر گزارش شد. نمونه بر اساس فرمول کوکران 128 نفر محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه تحقیق آل-فریحات و همکاران(2020) استفاده گردید. روایی به روش محتوایی با استفاده از روایی درونی و ماتریس همبستگی(روایی واگرا) و بارها عاملی مورد تایید قرار گرفته است. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت.جهت تحلیل داده های بدست آمده، از روش همبستگی به شیوه معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس(SmartPLS) استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش کیفیت سیستم فنی (r=0.533)، کیفیت سیستم اطلاعات (r=0.472)، کیفیت خدمات (r=0.523)، کیفیت سیستم تحصیلی(r=0.613)، کیفیت سیستم پشتیبانی(r=0.851)، کیفیت یادگیرنده (r=0.763) و کیفیت استاد (r=0.508) از عوامل اثرگذار بر موفقیت سامانه های یادگیری الکترونیکی بودند. طبق نتیجه به دست آمده کیفیت سیستم پشتیبانی مهمترین عامل تأثیرگذار بر موفقیت سامانه های یادگیری الکترونیکی شناخته شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴