ماهان عطار

ماهان عطار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

مقایسه تأثیر روش تدریس تکلیف محور و شیوه شنیداری-گفتاری در پیشبرد دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۹
هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر روش تدریس تکلیف  محور و شیوه شنیداری-گفتاری در پیشبرد دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی با طرح مقایسه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل فراگیران زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان های دخترانه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر همدان در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی بود که از بین آن ها 40 نفر به عنوان نمونه، در دو گروه 20 نفره انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند.گروه کنترل با روش شنیداری-گفتاری، و گروه آزمایش با روش تدریس تکلیف  محور آموزش دیدند. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین عملکرد گروه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد. بر این اساس، می توان پیشنهاد نمود که معلمان، روش تدریس تکلیف  محور را جهت پیشبرد دانش دستوری فراگیران زبان انگلیسی مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان