فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال نهم زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 34) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

شناسایی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شایستگی اساتید دانشگاه الکترونیک تکنیک دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 73
هدف مقاله حاضر، شناسایی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های آموزش الکترونیک بوده است. این مطالعه پیمایشی به روش دلفی انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی اسناد و مدارک در خصوص شایستگی های حرفه ای اساتید تعداد 21 نفر از اعضای هیأت علمی مشغول به تدریس در دانشگاه های الکترونیک، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عمده ترین شاخص-های فردی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: حس مسئولیت پذیری و آداب و رفتار اجتماعی با دانشجویان و احترام متقابل؛ عمده ترین شاخص های آموزشی شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: روش های مدیریت کلاس های آنلاین، مشارکت دهی فعالانه دانشجویان در مباحث آموزشی، استفاده از انواع شیوه های تدریس متناسب و متنوع در محیط الکترونیک و ...؛ و عمده ترین شاخص فناوری شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک: میزان تسلط در سازماندهی و تولید محتوا است. بر مبنای مدل مفهومی ارائه شده با توجه به مطالعات نظری و تجربی شاخص های شایستگی های حرفه ای اساتید در محیط های یادگیری الکترونیک آموزش الکترونیک در سه بعد: شایستگی های فردی، آموزشی و فناوری بود که هر کدام از این ابعاد دارای زیرمؤلفه هایی بودند که پس از نظرسنجی از اساتید و متخصصان زیرمولفه های معتبر هر کدام از این شایستگی ها شناسایی شدند
۲.

تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چندرسانه ای آموزش محیط زیست یادگیری انگیزش پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 845
هدف این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانهای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران بود. روش تحقیق پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس سبز تهران که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد. در نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و به صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش از چندرسانه ای محقق ساخته و گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- آزمون یادگیری محقق ساخته 2- پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس. داده های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده از چندرسانه ای محیط زیستی، آموزش دیده بودند با 95% اطمینان بیشتر از دانش آموزانی بود که با روش متداول مدرسه آموزش دیده بودند.
۳.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات خودکارآمدی سازگاری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 43
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1397 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 400 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش های گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گرد آوری اطلاعات برای فناوری اطلاعات از پرسشنامه استانداد مقیمی و همکاران (1391) با پایایی 79/0 و برای خودکارآمدی از پرسشنامه جینک و مورگان (1999) با پایایی 81/0 و برای سازگاری اجتماعی از پرسشنامه پیکل و ویسمن (1999) با پایایی 87/0استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t ) باکمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. خودکارآمدی بر سازگاری دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار داشته است.
۴.

بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش تکنولوژی برنامه درسی مربیان پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 890
محققان نشان داده اند که بین سواد مربیان پیش از دبستان و آموزشی که ارائه می دهند، ارتباط چشمگیری وجود دارد. در سال های اخیر شاهد افزایش پژوهش در زمینه سواد اطلاعاتی مربیان بوده ایم. هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه-درسی آموزش فناوری به مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از رویکرد کمی و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مربیان پیش از دبستان استان فارس است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ(94/0)بوده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که آشنایی با جدیدترین منابع تخصصی آموزش پیش دبستان مناسب ترین هدف آموزش فناوری، آشنایی با بازیهای مختلف و آموزنده مناسب ترین محتوا، دعوت از افراد متخصص برای آموزش بهترین روش و آزمون عملکردی نیز مناسب ترین روش ارزشیابی از نظر مربیان پیش دبستانی برای آموزش فناوری می باشد که همگی در صدر گویه ها قرار گرفته اند. همچنین این نکته قابل ذکر است که تمام گویه ها ی پرسشنامه از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا میانگین تمام گویه ها از میانگین فرضی 4 بالاتر است.
۵.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوشمند سازی مدارس تکنیک AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 14
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها در سطح دبیرستان های مرحله اول شهر بابل از دیدگاه مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده است. به منظور دست یافتن به هدف، چالش های هوشمند سازی مدارس در چهار دسته عوامل انسانی، زیر ساختی و فنی، اقتصادی و عوامل فرهنگی-آموزشی بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران دبیرستان های مرحله اول شهر بابل در نظر گرفته شد که تعداد آنها 27 نفر بوده است. به دلیل تعداد کم افراد نمونه گیری انجام نشده و نظر کل افراد جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه آموزش و پرورش پرسشنامه های مربوطه تهیه گردید. از آنجا که اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق گرفته شد و توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتیاع شده بود پرسشنامه دارای اعتبار بوده است. ضریب آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه شد و این بدین معنی بود که قابلیت اعتماد پرسش نامه در حد قابل قبولی بوده است. با جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی، و نیز استفاده از تکنیک AHP ، به تعیین چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس و اولویت بندی آنها پرداخته شد. در نتیجه «عوامل زیرساختی و فنی» اولین رتبه ، «عوامل انسانی» دومین رتبه، «عوامل فرهنگی- آموزشی» سومین رتبه و «عوامل اقتصادی» چهارمین رتبه را دارا بوده است.
۶.

تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعاتی سیستم دانش آموزی تحلیل شکاف مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 93
پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران (مدیران و معاونین اجرایی) مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه به تعداد 281 نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده، 162 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز، به دست آمدن مقدار 78/0 برای آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد. مبنای کار مدل سروکوال و برای محاسبه میانگین و انحراف معیار ادراکات و انتظارات، آزمون نرمال بودن توزیع داده ها، بررسی معناداری شکاف و مشخص ساختن ترتیب شکاف از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انتظارات و ادراکات کاربران شکاف وجود دارد. بنابراین نیاز به طراحی مجدد سیستم دانش آموزی بر اساس انتظارات کاربران احساس می شود.
۷.

بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سبز مدل ارزش گذاری کتابخانه دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 224
هدف پژوهش ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مقایسه ای است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها، از متخصصان موضوعی و به منظور بررسی پایایی، ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمام کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 37 نفر و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده است. یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص عوامل مؤثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در تمامی عوامل( به جز عامل رضایتمندی) و سطح مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد؛ همچنین دیدگاه مدیران و کتابداران در خصوص کلیه عوامل مؤثر بر بهره برداری از مدل ارزش گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه ها یکسان بوده است؛ و این دیدگاه باسابقه کار و مقطع تحصیلی متفاوت هم یکسان بوده فقط در ویژگی جمعیت شناختی جنسیت در خصوص عامل رضایتمندی بین نظرات مدیران و کتابداران تفاوت وجود داشت.لذا،کتابخانه های دانشگاهی می توانند با بهره برداری از استراتژی مدل ارزشی فناوری اطلاعات سبز بین جامعه مخاطبان خود، به توسعه و پایداری محیط زیست نیز دامن زنند.
۸.

تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت های فناوری و ظرفیت جذب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حمایت مدیریت ارشد مهارت های فناوری ظرفیت جذب عملکرد سازمانی بانک ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 645
پژوهش پیشِ رو به دنبال این است که آیا تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب می تواند منجر به افزایش عملکرد سازمانی شعب بانک ملی شهر تهران شود. روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شعب بانک ملی شهر تهران می باشند. تعداد کل جامعه آماری 460 شعبه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 210 شعبه محاسبه شد و توزیع پرسشنامه ها در بین نمونه های آماری بصورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی- صوری به تایید مشاوران و خبرگان اهل فن رسید و از لحاظ پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 86/0) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر مهارت های فناوری بر عملکرد سازمانی مثبت و معنادار است. اما تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد سازمانی معنادار نیست. همچنین حمایت مدیریت ارشد از طریق مهارت های فناورانه و ظرفیت جذب منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴