فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال دهم پاییز 1398 شماره 1 (پیاپی 37) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: واقعیت افزوده خودکارآمدی انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 706
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان شهرستان قدس استان تهران بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قدس تهران بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از بین مدارس شهرستان قدس، دبستان دخترانه کوثر انتخاب شد که 423 دانش آموز دارد و از بین پایه های اول تا ششم دبستان کوثر، پایه سوم به دلیل اینکه برای اولین بار با دسته بندی حیوانات و مهره داران آشنا می شوند، انتخاب شد، که 60 دانش آموز دارد و از بین این تعداد دانش آموز، دانش آموزانی که دارای معدل خیلی خوب، رده سنی 9 تا 10 سال و نمره انضباط خیلی خوب(توصیفی) بودند انتخاب شدند، که به طور کلی نمونه آماری 42 دانش آموز انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند (1392) و خودکارآمدی شر وهمکاران (1982) به ترتیب دارای 28 و 17 گویه بود که روایی پرسشنامه های مذکور در پژوهش های مختلف مورد بررسی و تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها هم به ترتیب 73/0 و 76/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس چند متغیره (مانووا) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به روش واقعیت افزوده بر خودکارآمدی، انگیزه درونی برای دانستن، انگیزه درونی برای انجام کار، انگیزه درونی برای تحریک، تنظیم همانندسازی، تنظیم درون فکنی شده و تنطیم بیرونی تاثیر مثبت و بر بی انگیزگی دانش آموزان تاثیر منفی دارد. (p<0/05).
۲.

مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت پرخاشگری تنظیم شناختی هیجان شایستگی اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 624
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین تفاوت تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی شهر تبریز انجام شد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف، بنیادی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه هدف شامل تمامی نوجوانان دبیرستانی شهر تبریز بین سن 15 تا 18 سال می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر از دانش آموزانی که نمره بالاتر از میانگین پرسشنامه (نمره بالاتر از 40) را بدست آوردند به عنوان افراد دارای اعتیاد به اینترنت شناخته شده و با استفاده از گروه همتا (100 نفر دانش آموز عادی) به مقایسه متغیرهای تحقیق پرداخته شدند. جهت گردآوری اطلاعات موردنظر از مقیاس شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران (1990)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2002)، آزمون اعتیاد اینترنتی یانگ و پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و پری(1992) استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی از نظر سرزنش خود، پذیرش، نشخوار فکری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری، مهارت های شناختی، مهارت های رفتاری و شایستگی هیجانی، خشم و تهاجم تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳.

مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دارای ناتوانی ریاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای بازی های سنتی ایرانی تفکر انتقادی دانش آموزان دارای ناتوانی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 215
هدف: باتوجه به اینکه ناتوانی های یادگیری مهم ترین عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می شوند و روش های سنتی تدریس، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نیست، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی های رایانه ای با بازی های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دارای ناتوانی ریاضی بود. روش بررسی: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم تا ششم دبستان شهر تهران با سنین 12-10 سال بودند که در سال تحصیلی 97-96 با ناتوانی ریاضی مواجه بودند. بدین منظور تعداد 30 نفر آزمودنی به شیوه نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و سپس به 3 گروه تقسیم شدند (گروه کنترل، گروه آزمایشی بازی های سنتی و گروه آزمایشی بازی های رایانه ای). ابزارهای پژوهش آزمون هوش کودکان وکسلر تجدیدنظر شده WISC-R (1949) و آزمون ریاضی کی-مت (1976) جهت غربالگری اولیه و پرسشنامه تفکر انتقادی کرنل X (1985) جهت بررسی اصلی بودند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مانووا و نرم افزار spss-24 انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده هر دو روش آموزش بازی های سنتی ایرانی و بازی های رایانه ای در بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان مؤثر بوده اند که دراین بین میزان اثربخشی بازی های رایانه ای، در بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان دارای ناتوانی ریاضی، بیشتر از بازی های سنتی ایرانی است (01/0>p). نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش مشاهده شد که بازی رایانه ای استراتژیک جذابیت بسیار زیادی برای شرکت کنندگان داشت و همین امر می تواند از علت های موفقیت بیشتر این نوع برنامه باشد.
۴.

تحلیل بازاریابی آموزش های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش فناوری اطلاعات اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 78
هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت بازاریابی آموزش های فناوری اطلاعات ویژه بانوان استان مازندران بود. جامعه مورد مطالعه، شامل اطلاعات مرتبط با زنانی است که طی سال های 1392 الی 1396، آموزش های فناوری اطلاعات را در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران را گذراند. آمار مذکور از واحد مشاوره و رهگیری اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، اطلاعات زنان شاغل آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات مورد رصد قرار گرفتند. در مرحله بعد با استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان؛ تجزیه و تحلیل SWOT در راستای بازاریابی آموزش های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران انجام گرفت. یافته های تحقیق با در نظر گرفتن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 2 راهبرد اصلی در کنار 5 سیاست ارائه گردید؛ این راهبردها شامل: راهبرد 1: توسعه آموزش دوره های جدید مهارت محوری فناوری اطلاعات (همراه با سیاست های اجرای دوره های جدید آموزشی برای فناوری اطلاعات ویژه بانوان و تدوین برنامه درسی دوره های کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات در مازندران)؛ راهبرد 2: توسعه فرهنگ و آموزش کسب و کار اینترنتی (همراه با سیاست های در نظرگفتن محتوای اشتغال بازار فناوری اطلاعات در کتب درسی دوره متوسطه اول و دوم، پیاده سازی دوره های آموزشی کارآفرینی در فناوری اطلاعات و برنامه ریزی عملی صدا و سیما از ورود بانوان به بازار فناوری اطلاعات) بودند.
۵.

رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی سرمایه اجتماعی رضایت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 368
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا به تعداد 238 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 143 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه سواد اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 86/0، 88/0 و 78/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از ابعاد سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانشجویان متفاوت است.
۶.

تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پذیرش فن آوری اعتماد به فن آوری قصد استفاده از فن آوری رفتار استفاده از فن آوری سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 572
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مولفه های پذیرش و اعتماد از طریق قصد بر رفتار استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد. پژوهش کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد که از این تعداد 384 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تعیین شد. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، با استفاده از پژوهش های پاپاس و همکاران (متغیر قصد استفاده)، گرانت و همکاران (متغیر ریسک ادراک شده)، اورسیولی و همکاران (متغیرهای رفتار استفاده، اعتماد، پیچیدگی، سودمندی ادارک شده، و سهولت دریافتی) تهیه و تنظیم شد که در این امر با نظر متخصصان مشورت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار PLS انجام شد. نتایج حاکی از تایید فرضیات پژوهش دارد. قصد استفاده از فن آوری بیشترین درصد تأثیر را در بین فرضیه ها داشت. بعد از آن به ترتیب اعتماد، رفتار استفاده از فن آوری و اعتماد بر رفتار استفاده بیشترین تاثیر را داشتند. قصد استفاده کمترین درصد تأثیر را بر رفتار استفاده داشت. مقدار Z برای تاثیرگذاری پذیرش فن آوری و اعتماد بر رفتار استفاده با توجه به نقش میانجی گری قصد استفاده نیز به ترتیب 32/3 و 16/3 بدست آمد. براساس نتایج داده ها، می توان نتیجه گرفت مؤلفه های پذیرش و اعتماد بر رفتار دانشجویان در استفاده از سامانه ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه مؤثر است و قصد استفاده باعث افزیش این تأثیر می شود.
۷.

ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش ها و موانع پیش روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوشمندسازی زیرساخت سخت افزاری اهداف شناختی اهداف روانی - حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 418
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس شهر ایلام و شناسایی چالش ها و موانع پیش روی این مدارس با استفاده از روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. مدیران ارشد و کارشناسان مسئول، مدیران، معاونین فناوری و معلمان مدارس، دانش آموزان و والدین جامعه آماری این پژوهش بودند. در بخش کیفی، 4 گروه 5 نفره (شامل مدیران ارشد و کارشناسان مسئول، معاونین فناوری و معلمان مدارس، دانش آموزان و والدین) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از جامعه آماری 235 نفری مدیران، معاونین فناوری و معلمان تعداد 144 نفر و از جامعه آماری 1274 نفری دانش آموزان، 297 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه در بخش کمی پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و گروه های متمرکز، ابزارهای جمع آوری داده ها در این پژوهش بودند. نتایج نشان داد که طرح هوشمندسازی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در حد متوسط عمل کرده و اهداف مهارتی طرح هوشمندسازی در مقایسه با اهداف عاطفی و شناختی آن بیشتر محقق شده است. چالش ها و موانع پیش روی هوشمندسازی مدارس نیز از دیدگاه گروه های کلیدی و مطلع شناسایی و در 8 بعد شامل زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری، محتوا، معلم، دانش آموز، والدین، ابزارهای پشتیبانی، قوانین و مقررات آموزشی و نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی دسته بندی شدند.
۸.

شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) مدارس هوشمند مردم نگاری آموزشی دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 398
پژوهش حاضر به شناسایی چالش هاو فرصت های کاربرد فاوا درمدارس هوشمند می پردازدکه هدف اصلی آن ارائه یک سری تغییرات درمدارس هوشمند و انطباق آن باتوانایی دانش آموزان است.جامعه پژوهش مدارس هوشمند از مناطق مختلف شهرتهران درمقطع متوسطه دوره اول ودوم انتخاب شده اند. این پژوهش درچهارچوب رویکردکیفی وبا استفاده ازروش تحقیق مردم نگاری آموزشی صورت گرفته و ابزارجمع-آوری داده ها، مشاهده در مدارس هوشمند مورد تحقیق ومصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است.به منظوردستیابی به داده های موردنظر، تعداد 19 نفردبیران و 3 نفرمسئول سایت و 2 نفرمعاون انتخاب شده-اند.داده های حاصل باروش تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون مقوله ایی که برای توصیف و توضیح پدیده تحت بررسی بکاررفته اندکه منطبق باقوانین و دستورالعمل ها وآئین نامه و سیاست های فاوا صادرشده ازآموزش وپرورش است.دومقوله اصلی هرکدام باسه مقوله فرعی ودرنهایت با 12 زیرمقوله طبقه بندی شده-اند: 3 زیرمقوله ازفرصت ها،4 و 5زیرمقوله ازچالش هااست.فرصت ها شامل:مدیریت و نظارت برمدارس هوشمند، تولیدالگوهای مناسب ارزشیابی برخط.چالش ها شامل:مستندسازی، پیچیدگی، ضعف دراجزای مدرسه هوشمنداست.درپایان نتایج یافته ها با کدگذاری، مقولات تشکیل شده وتفکیک شده براساس تحلیل مضمونی بصورت جدولی بسط داده شده است؛ که نتایج استخراج شده انعکاس نسبتاصحیحی ازدیدگاه ها و نظرات معلمان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴