فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال هفتم بهار 1396 شماره 3 (پیاپی 27) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی مؤثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب یک الگوی علی بود. پژوهش حاضر، در زمره الگویابی علی قرار می گیرد که شامل تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری می شوند. جامعه آماری در این پژوهش، دبیران دوره متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه، با حجم 260 نفر بودند. 150 نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسش نامه ای متشکل از خرده مقیاس های تصمیم به استفاده، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل کننده، فردگرایی/ جمع گرایی، فاصله قدرت و ابهام گریزی، و مردانگی/ زنانگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگویابی معادلات ساختاری بر اساس روش حداقل مجذورات جزیی (PLS) و آزمون تی تک متغیره برای بررسی وضعیت مؤلفه های فرهنگی و سازمانی استفاده شد. یافته ها نشان داد که انتظار عملکرد و تلاش، و نفوذ اجتماعی اثر مثبت و معنی دار بر تصمیم به استفاده از فن آوری اطلاعات دارند. شرایط تسهیل کننده و مردانگی/ زنانگی نیز اثر مثبت و معنی داری بر استفاده داشت. هم چنین، اثر ابهام گریزی و فاصله قدرت نیز بر این متغیر منفی و معنی دار بود. اما اثر فردگرایی/ جمع گرایی بر این متغیر معنی دار نبود. در نهایت، مدل آزمون شده 27 درصد از تغییرات تصمیم به استفاده از رایانه و 19 درصد تغییرات استفاده را پیش بینی کرد.
۲.

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
دانشگاه ها با به کارگیری فن آوری های نوین و شناسایی عوامل مؤثر در آن، می توانند در ایجاد تصویر سازمانی مثبت بکوشند و به درجات عالی پیشرفت دست یابند. لذا، تحقیق حاضر، با هدف شناسایی عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان گلستان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بر حسب واحد دانشگاهی انجام شد که طی آن 379 دانشجو با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه ها، و سیستم های هوشمند، وب سایت دانشگاه، نرم افزارهای آموزشی، اتوماسیون، محیط فیزیکی، و سیستم های نظارتی. در میان عوامل مذکور، بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ها (با واریانس 10/459) بود.
۳.

رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه ای استرس ادراک شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش واسطه ای استرس ادراک شده، انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-1394 بود. تعداد 288 دانشجو (218 دختر و 70 پسر) با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای (متناسب با جنسیت) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت یانگ و استرس ادراک شده کوهن و همکاران، و معدل دانشجویان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اینترنت با عملکرد تحصیلی همبستگی منفی معناداری داشته و به طور معکوس آن را پیش بینی می نماید. هم چنین، نتایج رگرسیون سلسه مراتبی نشان دهنده نقش واسطه ای استرس ادراک شده در رابطه میان استفاده از اینترنت و عملکرد تحصیلی بود. نتایج تلویحاً نشان داد که استفاده مفرط از اینترنت نه تنها عواقب سوء بهداشتی مستقیم، بلکه اثرات منفی غیرمستقیم از طریق استرس ادارک شده بر عملکرد تحصیلی جوانان دارد. این یافته ها به درک و بینش بهتر مربیان و متخصصان سلامت و سیاست گذاران از تأثیرات استفاده مفرط و آسیب زا از اینترنت در میان دانشجویان و تدوین مداخله مناسب کمک می کند.
۴.

رابطه بین کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی گری توانمندسازی روا ن شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی گری توانمندسازی روا ن شناختی در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان مشخص و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق سه پرسش نامه استاندارد فن آوری اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازی روا ن شناختی و پرسش نامه عملکرد انطباقی گردآوری شدند. در تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS18 و LISREL8.5 استفاده شد. فرضیه ها، از طریق آزمون مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روا ن شناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ بین کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد انطباقی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، نتایج آزمون نشان داد که توانمندسازی روا ن شناختی نقش میانجی در رابطه کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان دارد.
۵.

ارایه مدلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی آموزشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از این پژوهش، ارایه مدلی برای مدیریت شبکه اجتماعی آموزشگاهی است. روش پژوهش حاضر، از حیث هدف از نوع کاربردی، از حیث روش اجرا به صورت توصیفی- همبستگی (علی غیرآزمایشی) و از نظر زمان، مقطعی است. جامعه آماری 480 نفر کارشناس ارشد حوزه وزارتی آموزش و پرورش در سال 1394 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 205 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته 67 سؤالی انجام شد. روایی پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان دانشگاه ها بعد از انجام آزمون های آماری تی تست و ضریب همبستگی تأیید شد. روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی، روایی سازه پرسش نامه را تأیید کرد. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (854/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه های مستقل و تحلیل عاملی استفاده شد. مدل نهایی با روش معادلات ساختاری روش بیشینه درست نمایی از نرم افزار AMOS استخراج شد. یافته ها نشان داد که ضرایب استاندارد بین متغیرهای مکنون مدل مدیریتی با متغیرهای مشهود سازه شبکه اجتماعی 0/85 و متغیرهای مشهود سازه یادگیری 0/87 نشانگر اهمیت بسیار بالای این متغیرها در شکل گیری مدل و ضریب استاندارد بین متغیرهای مکنون مدل با متغیرهای مشهود سازه مدیریت 0/40 نشانگر اهمیت قابل قبول این متغیرهاست. این ضرایب با سطح اطمینان 0/001> Pمعنادار است. شاخص های برازش مدل نشان داد که همه شاخص ها در دامنه مطلوب قرار دارند. بنابراین، مدل مفروض با داده های تجربی برازش داشته و مدل تحقیق تأیید شد.
۶.

شناسایی مؤلفه های سازنده آموزش های مجازی در دوره متوسطه شهرستان های استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
پژوهش حاضر، به شناسایی مؤلفه های سازنده آموزش های مجازی در دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، پرداخته است. این پژوهش یک پژوهش کاربردی و کمی است که از نظر نوع مطالعه از نوع پیمایشی مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران است. برای انتخاب گروه نمونه معرف و هم چنین، افزایش دقت اندازه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد که طی آن 181 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش شامل پرسش نامه پژوهشگر ساخته است که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/97 بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و پاسخ آزمودنی ها با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن بود که مؤلفه های سازنده آموزش های مجازی مشتمل بر ده عامل در 141 شاخص به این ترتیب است: عامل اول برنامه ریزی آموزشی با 58 شاخص، عامل دوم یادگیری مطلوب با 21 شاخص، عامل سوم روابط با 14 شاخص، عامل چهارم بهره وری با 11 شاخص، عامل پنجم محیط مجازی با 9 شاخص، عامل ششم بازخورد با 5 شاخص، عامل هفتم تکنولوژی آموزشی با 6 شاخص، عامل هشتم تفکر منطقی با 5 شاخص، عامل نهم برنامه ریزی درسی با 5 شاخص، و عامل دهم عدالت آموزشی با 7 شاخص که در مجموع این شاخص ها و عوامل حدود 45% واریانس کل آموزش های مجازی را تبیین می کنند.
۷.

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
کاربردصحیح فن آوری های جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته به آن، به خصوص چند رسانه ای ها، در آموزش و یادگیری اهمیت به سزایی دارد و به بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری کمک می کند. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت های زبان انگلیسی دانش آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، شبه آزمایشی بود .جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مشغول به تحصیل در شهرستان خوی به تعداد 1165 نفر بود. از میان آنان 44 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ورقه های امتحانی درس زبان انگلیسی، استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون   tدو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که آموزش الکترونیک در تدریس بر مهارت های خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن در درس انگلیسی در مقایسه با روش سنتی مؤثرتر است.
۸.

واکاوی رابطه بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی بود و به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر به تعداد 2780 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان با توجه به حجم جامعه، 338 نفر تعیین شد. افراد نمونه به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه های اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران و پرسش نامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند استفاده شد. پایایی دو پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به ترتیب با ضریب آلفای 0/78 و 0/80 تأیید گردید. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان (0/58= P=0/000 ، r) در سطح احتمال 95 درصد رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین، هر دو مؤلفه اضطراب اجتماعی؛ یعنی، اجتناب و پریشانی اجتماعی، و ترس از ارزیابی منفی، 33/6 درصد از واریانس اشتیاق به رایانه دانشجویان (0/336= R 2) را تبیین می کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷