مهران دستورانی

مهران دستورانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر بازی چندکاربره آنلاین در موقعیت مشارکتی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی چندکاربره آنلاین موقعیت مشارکتی انگیزش تحصیلی یادگیری مطالعات اجتماعی پایه ششم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی چندکاربره آنلاین در موقعیت مشارکتی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر تهران می شود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه گیری هدفمند دو مدرسه و دو کلاس به عنوان نمونه انتخاب شدند و 50 دانش آموز در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده های انگیزش تحصیلی پرسشنامه استانداردشده پورآقا رودبرده و طالع پسند بود که برای پایه هفتم طراحی شده بود. برای جمع آوری داده های متغیر یادگیری از آزمون چهارگزینه ای معلم ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون با توجه به استفاده از جدول هدف - محتوا، نظر معلمان و متخصصان موضوع، در سطح مناسبی تعیین شد. پایایی آن نیز از طریق کودر-ریچاردسون 21، 71/0 مشاهده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره نشان داد که سطح معناداری کوچک تر از 05/0 است (05/0>p). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و با تأیید فرض پژوهشی، مشخص گردید که بین دو گروه آزمایش و گواه، در نمرات انگیزش تحصیلی و یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
۲.

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۰
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، 250 نفر از کارکنان دواتی هستند که طبق اصول علمی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی جدید شخصیت (NEO – FFI)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ 12) وپرسشنامه رضایت شغلی JDI داده های پژوهش جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخصهای آماری میانگین، انحراف استاندارد، آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. با توجه به مبانی نظری وپیشینه مطالعاتی، نتایج اجرای این تحقیق چند یافته اساسی را آشکار ساخت: سلامت روان کارکنان بر رضایت شغلی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی تأثیر ویژگی شخصیتی باوجدان بودن بر رضایت شغلی کارکنان و هم چنین تأثیر ویژگی شخصیتی روان آزرده گرایی بر رضایت شغلی کارکنان اندک است. به استثنای ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن، سایر ویژگیهای شخصیتی (نورزگرایی، برونگرایی، انعطاف پذیری و باوجدان بودن بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد و ویژگی شخصیتی دلپذیری نسبت به سایر ویژگیهای شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر معکوس دارد و خرده مقیاسهای سلامت روان بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد به گونه ای که خرده مقیاس افسردگی نسبت به سایر خرده مقیاسهای سلامت عمومی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان