حسن رشیدی

حسن رشیدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

The Impact of Reliable Leadership and Job crafting on Customer Orientation and Service Recovery Performance; Case Study of Sepah Bank of Khuzestan

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
The purpose of this study was to investigate the effect of reliable leadership and Job crafting on customer orientation and service recovery performance in Sepah Bank in Khuzestan province. The present research is practical in terms of purpose and is descriptive survey research in terms of research method. Research data using a standard integrated questionnaire to measure reliable leadership variable with 16 items of standard questionnaire of Walumbwa et al. (2008), to measure customer-oriented performance variable with 7 items of Dimitriadis standard questionnaire (2007) to measure performance variable Service retrieval with 5 items of the standard questionnaire of Babakos et al. (2003) and to measure the variable of Job crafting with 21 items of the standard questionnaire of Thames et al. (2012) were collected in the form of Likert scale. The statistical population of the study was 605 employees of Sepah Bank in Khuzestan province, which according to Cochran's formula, 235 people randomly formed the volume of the research sample. Cronbach's alpha of the numerical value of this coefficient for the standard questionnaire was generally 0.835. SPSS and AMOS statistical software were used for an inferential analysis of research data. The results showed that, given that the critical ratio is equal to 4.486, which is more than 1.96, reliable leadership has a positive effect on customer orientation; also, given that the critical ratio is 2.646, we conclude that reliable leadership has a positive effect on service recovery performance; given that the critical ratio is 6.158,
۲.

رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
استفاده از اینترنت اشیا به منظور بهره برداری از آن برای هوشمندسازی ساختمان ها و منازل، چالش های زیادی را به همراه داشته است. یکی از چالش های اساسی در راستای پیاده سازی و اجرای شبکه اینترنت اشیا، مسئله انرژی مصرفی تجهیزات آن است به گونه ای که عمر کوتاه تجهیزات در این نوع شبکه ها را در پی دارد. از این رو راهکارهای مختلفی در راستای رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره ها ارائه شده است. هدف این پژوهش کاهش مصرف انرژی، افزایش تعداد بسته ارسال شده به مقصد، افزایش طول عمر تجهیزات این نوع شبکه و پوشش بیشتر آن ها است. برای تحقق این هدف از پروتکل LEACH* استفاده شد.پروتکل مسیریابی LEACH یک پروتکل سازماندهی شده است که بارها را بر روی شبکه های حسگر توزیع می کند. در پروتکل مسیریابیLEACH  گره ها خود را در گروه های محلی ساماندهی می کنند، به صورتی که یک گره در گروه به عنوان سرگروه عمل می کند. در این روش پیشنهادی تعداد بسیار کمی از گره ها در حالت فعال (روشن) برای ردیابی هدف قرار می گیرند و مابقی گره ها به حالت غیرفعال (خوابیده) تغییر وضعیت می دهند. در این مقاله روش پیشنهادی با پروتکل H-LEACH مقایسه می شود. نتایج مقایسه بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به پروتکل H-LEACH در افزایش طول عمر شبکه است و در این روش 75/49 درصد بهبود انرژی باقیمانده و 44/36 درصد کاهش در بسته های ارسالی نسبت به روش H-LEACH مشاهده شد.
۳.

Factors affecting customer loyalty with the mediating role of emotional satisfaction and brand trust; Case study: Pasargad Insurance customers in Ilam Province

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
The purpose of present study in terms of data collection is practical, and in terms of descriptive research is correlation. The statistical population of this study is all Pasargad insurance customers in 2019. For collecting data, 397 standard questionnaires were distributed and returned. The collected data were analyzed by SPSS 24 and SmartPLS3 software. The results show that brand reputation has a significant effect on brand trust and customer loyalty; alternative attractiveness has a positive and significant effect on brand trust, but its effect on customer loyalty was rejected. Also, the company's image has a positive and significant effect on customer loyalty and emotional satisfaction. Brand trust has a positive and significant effect on customer loyalty. Emotional satisfaction also has a positive and significant effect on customer loyalty. Also, the mediating role of emotional satisfaction in influencing the company's image on customer loyalty was confirmed, and finally, the mediating role of brand trust in the influencing of brand reputation on customer loyalty and alternative attractiveness on customer loyalty was confirmed.
۴.

Investigating the effect of cultural events and mental conflict on the image and intention to visit the destination among tourists in Sarab-e Meymeh township of Dehloran City

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
Due to the undeniable role of tourism in the development process of the country, managers of the tourism industry are always faced with the challenge of attracting tourists and gaining their satisfaction and loyalty. The image of the destination is one of the components that has a great impact on the tourist's decision and the behavioral consequences of his trip. The purpose of this study was to investigate the effect of cultural events and mental conflict on the image and the intention to visit the destination among tourists in Sarab-e Meymeh. The statistical population of this study consisted of tourists in Sarab-e Meymeh township of Dehloran City in the spring of 1398, which due to the unknown of the number of tourists in the region, the sample size was selected 385 people, which is the highest sample size. The present study is operational in terms of purpose and with a survey nature of correlation is based on structural equations. The required data was collected using a questionnaire tool. The questionnaire was acceptable in terms of validity and reliability. The results of data analysis using structural equation method with Smart Pls software showed that cultural events and mental conflicts have a positive and significant effect on the image and intention for visiting the destination among tourists in Sarab Meymeh. In fact, a good general image and the intention for visiting again the Sarab-e Meymeh township requires attention to the brand of the event, structural components, cultural events, brand of the place, tourist mental engagement, general image, cognitive image and emotional image of the destination. Tourism managers and marketers must pay special attention to these fundamental and important factors.
۵.

توسعه در کُردستان: توسعه ناموزون در حین تغییرات هویتی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۵۶
پژوهش حاضر، از دیدگاهی جامعه شناختی، به مطالعه توسعه اقتصادی-اجتماعی و هویت جمعی در کُردستان با روش نظریه زمینه ای پرداخته است. بررسی های اولیه میدانی  پنج حوزه زیر را برجسته تر نمود : سلطه هویت غربی بر عناصر هویت سنتی، بازسازی هویتی و عام شدن نسبی آن، بروز شواهد توسعه ناموزون، توسعه ناهمگون، و تقویت هویت کُردی. محقق پس از تلخیص، اصلاح و بازسازی داده ها، فرآیندهای کُدگذاری (باز، محوری و انتخابی) را انجام داده و 883 مقوله جزء و 279 مقوله عمده استخراج کرده  و در نهایت 37 مقوله به دست آمده است. عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر و راهبردهای کنش و پیامدهای کنش، پس از بازگشت های لازم به افراد، گروه ها و نخبگان و انجام اصلاحات و دقت ورزی ها، به دست آمده است. در نهایت، پدیده اصلی «بروز ظاهری عناصر توسعه در حین تغییرات بنیادین در هویت سنتی» و یافته نظری تحقیق، یعنی «توسعه بحران زا و شکل جدید هویتی» متجلی شده است.
۶.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان ایلام)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۲
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سرپرستان، مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه 155 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 111 نفر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد آمیخته بازاریابی (لین و همکاران، 2011) و عملکرد سازمانی (اوسی و همکاران، 2011) است. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.774 و 0.721 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در شعب بانک کشاورزی استان ایلام تأثیر معنی داری دارند.
۷.

اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی

تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی است. برای نیل به این هدف، از قیاس عملی بازسازی شده فرانکنا استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اهداف غایی رویکرد کلان نگر عبارت اند از پرورش فضیلت های اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهی و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر حفظ میراث فرهنگی و ارزش های مشترک افراد جامعه و پرورش روحیه اجتماعی بودن متربیان است. همچنین، اهداف غایی رویکرد خُردنگر عبارت اند از پرورش متربیان مستقل و آزاد و پرورش قدرت عقلانی دانش آموزان و هدف واسطه ای آن نیز فراهم آوردن زمینه برای بروز همه ابعاد آزادی است. سرانجام، اهداف غایی رویکرد تلفیقی عبارت اند از پرورش روحیه مفاهمه در متربیان و تأکید بر علائق و نیازهای مشترک و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر پرورش عقلانیت ارتباطی در مناسبات آموزشی وکسب بینش و نگرش بین الاذهانی در متربیان و فراهم آوردن زمینه برای تعامل های همدلانه است.
۸.

بررسی جامعه شناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی (مطالعه به شیوه گراندد تئوری در شهرستان مهاباد)

کلید واژه ها: توسعه هویت قومی نظریه زمینه ای شهرستان مهاباد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۱
هستی اجتماعی جامعه ایرانی در اثر توسعه با دگرگونی های بنیادی روبرو شده و نظریات جامعه شناختی متعددی به تأثیرپذیری هویت از توسعه پرداخته اند که داده های این تحقیق نزدیکی بیشتری با اندیشه های پساتوسعه دارد. تحقیق حاضر در پی نیل به نظریه زمینه ای در ارتباط با تأثیرات توسعه بر هویت قومی است و نتایج داده های میدانی حاکی از پیامدهای دوگانه (تقویت تضعیف) هویت قومی کُردی در این ارتباط است. این تحقیق با استفاده از روش گراندد تئوری و با مصاحبه های عمیق و مشارکت های میدانی در بین ساکنان شهرستان مهاباد صورت گرفته است. می توان گفت توسعه در لوای نوسازی و پروژه های اقتصادی اجتماعی به صورت ناهمگون همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی را تغییر داده و این امر موجد ظهور ناموزون و نابرابر توسعه و بروز بحران هایی در اجزای هویت قومی (کُردی) شده است؛ به گونه ای که پدیده های دوگانه (تضعیف و تقویت هویت قومی) با توجه به علی، زمینه ای، شرایط مداخله گر در این ارتباط ایجاد شده و با راهبردها و پیامدهایی در هریک از حوزه های مذکور همراه بوده است. اکنون از سویی تضعیف هویت قومی را در ابعاد مختلف در پی داشته و از سوی دیگر، به فراخور امکانات و ابزارهای جهانی شدن فرصت های نوینی برای هویت قومی کُردی ایجاد شده است. در نهایت مقوله مرکزی تحقیق حول «بروز توسعه ناهمگون در حین بحران در هویت قومی (کُردی)» شکل گرفته و نظریه زمینه ای «توسعه نامتوازن، نابرابر و شکل نوین هویت قومی (کُردی)» بروز کرده است.
۹.

مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری

تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام گرفت. این پژوهش جزء طرح های شبه آزمایشی می باشد که از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه های آزمایشی 1 و 2 استفاده می کند. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم- دوره متوسطه اول در سطح شهر اسدآباد همدان بودند که حجم آن 852 بود و در سال تحصیلی 94-93 در این پایه مشغول به تحصیل بودند. از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جهت گزینش نمونه پژوهشی استفاده شد و حجم نمونه 100 نفر می باشد که در طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه های آزمایشی 1 و 2 جایگزین شدند. گروه اول بر اساس سی دی آموزشی با راهنمایی معلم و گروه دوم با سی دی آموزشی بدون راهنمایی معلم جایگزین شدند. هردو گروه در محیط شبکه با پشتیبانی نرم فزار NSS آموزش ها را دریافت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش سطوح تعامل دانش آموزان که بر اساس مؤلفه های تعامل، در شش مؤلفه تعامل در دانش آموزان و در طیف لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) با 60 سؤال مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمودن فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در تعامل عناصر آموزش یادگیری (دارای شش بعد)، بین روش آموزشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در پنج بعد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها در بعد تعامل محتوا_محتوا در سطح (5%) تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که آموزش با کمک رایانه یعنی فعالیت های تمرینی و شبیه سازی که از طریق سیستم شبکه و با راهنمایی معلم ارائه شد بر تعامل عنصر محتوا_محتوا نسبت به روش آموزش مبتنی بر رایانه تأثیر بیشتری دارد.
۱۰.

بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده های منطقه 2 سما و ارائه راه کارهایی برای حل آن

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف از انجام این تحقیق، بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده های منطقه 2 سما و ارائه راه کارهایی برای حل آن می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه اساتید اعم از اساتید حق التدریس و اعضای هیأت علمی دانشکده های منطقه 2 سما در سال 94 – 93 به تعداد 511 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر (اساتید حق التدریس 197 و اعضای هیأت علمی 22 نفر) برآورد شد. نمونه ها به دو شیوه سرشماری و همچنین نمونه گیری احتمالی خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه های موانع پژوهش که ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد، صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس، تی مستقل و تی یک گروه استفاده شد. نتایج یافته های این پژوهش بیانگر آن است که همه عوامل فردی، اداری، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان موانع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
۱۱.

مدل سازی دانش کاربر به منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی

کلید واژه ها: داده کاوی یادگیری الکترونیکی الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات شبکه عصبی تابع پایه ی شعاعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش تکنولوژی آموزشی طراحی مراکز یادگیری
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
در سال های اخیر از روش های داده کاوی به طور گسترده درزمینه ی یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. درواقع محققین مختلف با استفاده از روش های داده کاوی سعی در شناخت هر چه بیشتر یادگیرندگان و درنتیجه ایجاد یادگیری تطبیقی داشته اند. در تحقیقات از ویژگی ها، عملکرد، سبک یادگیری و سبک شناختی یادگیرندگان استفاده شده است. این مقاله به شناسایی سطح دانش یادگیرندگان و مدل سازی آن ها به منظور شخصی سازی آموزش ارائه شده، می پردازد. به منظور ایجاد مدل پیشنهادی از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی بهبودیافته استفاده شده و برای ارتقاء این شبکه از یک رویکرد آموزش سه مرحله ای بهره گیری شده است. این رویکرد در مرحله اول از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات، در مرحله دوم الگوریتم نزدیک ترین K همسایه و در فاز سوم الگوریتم تندترین کاهش را به کار گرفته است. در ادامه ی مقاله به بررسی مشخصه های یادگیرندگان پرداخته و چهار مشخصه مناسب به منظور پیش بینی متغیر کلاس جهت تعیین سطح دانش یادگیرندگان، ایجادشده است. جهت ارزیابی مدل ارائه شده، یک دوره ی مجازی آموزش مایکروسافت اکسل مورد آزمایش قرارگرفته است. یادگیرندگان دوره ی موردنظر در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند. یکی از گروه ها از مدل پیشنهادی استفاده کرده و دو گروه دیگر از یادگیرندگان از ارائه دروس متوسط و الگوریتمی موجود از ادبیات تحقیق بهره بردند. نتایج حاصل از آزمایش ها، موفقیت و رضایت تحصیلی یادگیرندگان گروه مربوط به مدل پیشنهادی را نشان می دهد.
۱۲.

تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران

کلید واژه ها: ایران تحریم کسب و کار تولید ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۹۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.
۱۳.

برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری

کلید واژه ها: مشتری رضایتمندی برند وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۶۴
امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری می باشد.
۱۴.

اقتصادی: منطقه آزاد قشم؛ مقوله اقتصاد و مقوله امنیت ملی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان