فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال یازدهم تابستان 1400 شماره 4 (پیاپی 44) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه الگوی فراترکیب شایستگی های مدرسان دوره های یادگیری الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدرسان یادگیری الکترونیکی شایستگی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 689
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های مدرسان دوره های یادگیری الکترونیکی و ارائه الگویی جهت تبیین آن ها انجام شده است. در این پژوهش، از روش فراترکیب هفت مرحله ای "سندلوسکی و باروسو" استفاده شده است. بر این اساس، جامعه پژوهش را پایگاه های داده (پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل "اسکوپوس"، "ساینس دایرکت"، گوگل اسکالر"، "اریک" و " پروکوئست" و یک پایگاه داده به زبان فارسی شامل "علم نت") و مجلات معتبر داخلی و خارجی در این حوزه تشکیل داد که 328 منبع یافت شد. نمونه گیری بر اساس مراحل فراترکیب انجام شد که 35 نمونه بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب شد. جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری و به منظور تعیین قابلیت اعتماد داده های پژوهش از استراتژی تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد. طی فرآیند تحلیل و ترکیب یافته ها و با توجه به مفاهیم مورد تأکید در مقالات منتخب، الگوی شایستگی های مدرسان دوره های یادگیری الکترونیکی با استخراج 118 مفهوم، 26 مقوله و 9 بعد (شایستگی فناورانه، شایستگی تخصصی، شایستگی پداگوژی، شایستگی هدایتگری، شایستگی اجتماعی، شایستگی فردی، شایستگی اخلاقی، شایستگی مدیریتی و شایستگی خود توسعه ای) شکل گرفت.
۲.

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی کیفیت خدمات دیجیتال کتابخانه ای در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتباریابی کیفیت خدمات کتابخانه های دیجیتالی الگوهای ارزیابی کتابخانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 937
هدف این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی کیفیت خدمات دیجیتال کتابخانه ای در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تعداد 27 نفر در بخش دلفی و کاربران تالار رقمی کتابخانه در کل ایران به تعداد 500060 نفر در بخش استنباطی می باشند. در بخش دلفی از سرشماری و در بخش استباطی نیز نمونه ها با روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که اعتبار آن توسط روش های روایی سازه و بارهای عاملی و همچنین پایایی آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی میانگین و انحراف معیار، آزمون بارتلت، تحلیل عاملی و همچنین تحلیل مسیر، با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس بهره برده شد. بر اساس یافته های پژوهش، کیفیت خدمات کتابخانه های دیجیتالی در چهار عامل اصلی داخلی، خارجی، عامل سوم و کیفیت خدمات خروجی قابل طبقه بندی است. این چهار عامل، می توانند معیار خوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دیجیتالی باشند. بهره گیری از چارچوب نهایی پژوهش حاضر می تواند کتابخانه های دیجیتالی را در دستیابی به سطح کیفیت مورد انتظار یاری رساند.
۳.

تاثیر آموزش های مجازی شادکامی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امید و اضطراب کووید-19 معلمان زن در همه گیری ویروس کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شادی تئوری انتخاب اضطراب کووید 19 امید معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 898
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش های مجازی شادکامی با رویکرد تئوری انتخاب بر امید و اضطراب کووید-19 معلمان زن در همه گیری ویروس کرونا انجام شد. این مطالعه ی ک پژوهش حاض ر ی ک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل معلمان زن دارای اضطراب کووید-19 در شهر اردکان در سال 1399 بود که با روش نمونه گیری داوطلبانه 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های مجازی اضطراب بیماری کرونا علی پور و همکاران (1398)و امید اسنایدر (1991)در مراحل پیش آزمون، پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش مداخله آموزش های مجازی شادکامی با رویکرد تئوری انتخاب را در 8 جلسه یک ساعته و هر هفته دو جلسه دریافت نمودند، در صورتیکه گروه گواه هیچ گونه مداخله ای در طول پژوهش دریافت ننمود. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد در پس آزمون گروه آزمایش میانگین نمرات اضطراب کووید-19، با کاهش معنادار (001/0>p و میانگین نمرات امید با افزایش معناداری همراه بوده است (001/0>p).پیشنهاد می شود تاثیرآموزش مجازی شادی با رویکرد تئوری انتخاب به عنوان یک روش مداخله ای موثر در کاهش اضطراب کووید-19 و بهبود امید مورد توجه قرار گیرد.
۴.

تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیری و یادگیری خلاقانه دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پادکست آموزشی پیشرفت تحصیلی انگیزه یادگیری یادگیری خلاقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 396
پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر استفاده از پادکست بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیری و یادگیری خلاقانه دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی شهرستان مانه وسملقان انجام شد. جامعه پژوهش،کلیه دانش آموزان پایه پنجم این شهرستان در سال تحصیلی 99- 1398و نمونه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم(50 نفر) دبستان شهید باجگیر2 این شهرستان بود که به صورت دردسترس انتخاب شد.سپس دو کلاس پایه پنجم به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. دانش آموزان یک کلاس، (25 نفر) با پادکست آموزشی آموزش دیدند و کلاس دیگر( 25 نفر) با آموزش سنتی آموزش دیدند. پرسشنامه انگیزه یادگیری هارتر، خلاقیت تورنس و پیشرفت تحصیلی محقق ساخته در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تایید روایی صوری و محتوایی در طراحی پرسشنامه ها از نظرات اساتید راهنما، مشاور و نظرات معلمان باتجربه دوره ابتدایی استفاده شد. پایایی هر سه پرسشنامه در این تحقیق بالای 8/0محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 و آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد، بهره گیری از سیستم چندرسانه ای پادکست آموزشی بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیری و یادگیری خلاقانه دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم تأثیر معنی داری داشته است.
۵.

تأثیر اشیا یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اشیا یادگیری خودکارآمدی پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 312
پژوهش حاضر با هدف تأثیر اشیا یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر مشهد در درس علوم انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل 30 دانش آموز دختر پایه دوم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بودند که به صورت تصادفی ساده در 2 گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش با استفاده از اشیای یادگیری و گروه کنترل به صورت سنتی آموزش داده شدند. در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی جینک و مورگان و آزمون محقق ساخته درس علوم استفاده شد. روایی پرسشنامه درس علوم که مطابق با سطوح دانش و فهم و کاربرد از سطوح شناختی کتاب علوم پایه دوم ابتدایی بود، به تأیید متخصصان و اساتید رسیده و پایایی آزمون خودکارآمدی برابر با 82/0 بود. همچنین نتایج ضریب دشواری و ضریب تمییز سوالات علوم حکایت از استاندارد بودن آزمون داشت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون شاپیرو ویلک، تحلیل کواریانس به کمک نرم افزار21 SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اشیا یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر مشهد در درس علوم تأثیر داشته و باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و بهبود خودکارآمدی دانش آموزان دوم ابتدایی شهر مشهد می گردد.
۶.

تببین الگوی استقرار محیط یادگیری حرفه ای الکترونیکی بر پایه پذیرش فناوری و سواد اطلاعاتی مدیران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری حرفه ای الکترونیکی پذیرش سازمانی فناوری چشم انداز برنامه ریزی شرایط حمایتی - روابطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 242
هدف این پژوهش طراحی الگوی استقرار محیط یادگیری حرفه ای الکترونیکی مدیران بر پایه پذیرش فناوری و سواد اطلاعاتی مدیران است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی- کمی) با راهبرد اکتشاف متوالی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل شامل کلیه مدیران شهرداری بندرعباس است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانه-ای، و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) انجام شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند, محاسبه پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار که پایا و روا بودن مصاحبه را نشان می داد، مشخص شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. دراین پژوهش به منظور تحلیل داده ها از دو بخش کیفی وکمی استفاده شد.در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه انجام شد ودر بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری، عاملی تائیدی و آماره t) استفاده شد.
۷.

چیستی، چرایی و چگونگی آموزش سواد رسانه ای در دوره ی ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش سواد رسانه ای برنامه درسی دوره ی ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 282
آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک روش توانمندسازی کودکان در برابر رسانه های متکثر ، از ضروریات عصر تغییرات و دگرگونی های مداوم است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی، چرایی و چگونگی آموزش سواد رسانه ای در دوره ی ابتدایی است. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک انجام شدکه بر اساس مراحل شناسایی، غربالگری، شایستگی و شامل شدن 20 مورد از منابع جستجو شده، انتخاب شدند . یافته های پژوهش علاوه بر تبیین مولفه های آموزش سواد رسانه ای(تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاقانه)، بر ویژگی های روانشناختی دانش آموزان دوره ی ابتدایی از یک سو و مخاطب خاص رسانه ای بودن کودکان از سوی دیگر در جهت ضرورت آموزش سواد رسانه ای تاکید دارد. همچنین مطالعه و تحلیل مدل های آموزش سواد رسانه ای نشان می دهد که آموزش سواد رسانه ای در دوره ی ابتدایی باید بر مبنای تعقل و پژوهشگری صورت گیرد و لازمه ی آن قرار گرفتن کودک در فضای اجتماع پژوهشی مبتنی بر گفت وگو است که در آن صورت محتوای چالش انگیز با قابلیت پژوهش و متناسب با تجربه ی زیسته کودکان و ارزیابی خودآگاهانه از عناصر برنامه درسی این حوزه خواهد بود.
۸.

تحلیل پدیدارشناسانه ی تجارب زیسته اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: پژوهش کیفی آموزش مجازی آموزش عالی پدیدارشناسی تجربه زیسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 141
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی به تحلیل تجارب زیسته دانشجویان واساتید از چالش های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران پرداخته است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 25 نفر از دانشجویان در رشته های مختلف کارشناسی و 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده با گرایشهای مختلف تحصیلی بود که حداقل پنج سال سابقه ی تدریس داشتند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ی فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش کدگذاری موضوعی مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها در قالب کدهای باز، محوری و منتخب سازماندهی شد. یافته های حاصل از تجارب زیسته دانشجویان و اساتید در 3 مضمون اصلی (مزایای استفاده از آموزش مجازی، مشکلات استفاده از آموزش مجازی و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقا این آموزشها) و 6 مضمون فرعی (اقتصادی، آموزشی، بهداشتی،زمانی، فرهنگی و فناوری) شناسایی گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴