اعظم بطیاری

اعظم بطیاری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گلستان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

طراحی مدل تبدیل دانش به ثروت در دانشگاه های استان گلستان و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طراحی - فناوری اطلاعات دانش ثروت گلستان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
ناوری اطلاعات منشأ قدرتمندی، ثروت و دانش کشورها در دنیای امروز است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 22 نفر از خبرگان علمی و با تجربه دانشگاه های استان گلستان که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 1091 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم-افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 صورت گرفت، نتایج بخش کمی نشان داد که در این پژوهش مقدار t ابعاد فناوری اطلاعات در تبدیل دانش به ثروت از 92/6 تا 97/1 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار tمفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت و غیر مسقیم می گذارد. بیشترین مقدار tمربوط به بعد تقویت رقابتی و کمترین آن بعد عوامل برون سازمانی است.
۲.

Investigating the Relationship between Ethical Factors on Job Motivation in the Employees of North Khorasan Power Distribution Company(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
Background: One of the concepts that has been proposed in order to increase human resources is to pay attention to the factors affecting employee motivation. The purpose of this study is to "investigate the relationship between ethical factors and job motivation in the employees of North Khorasan Power Distribution Company". Method: The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type of research. The statistical population includes all employees of 191 North Khorasan Power Distribution Company and the sample according to Cochranchr('39')s formula is 127 people and the stratified random sampling method. Research data were collected by two researcher-made questionnaires of effective factors for job motivation and job motivation questionnaire. Pearson correlation coefficient and regression tests were used to analyze the data and generalize the results using SPSS21 statistical software. Results: The results showed that ethical factors have a significant relationship with job motivation and job motivation of employees of North Khorasan Power Distribution Company and the highest relationship with the factors of ethical relationship between manager and employees (0.430), non-abuse of authority (respectively). 0.340), had a sense of responsibility (0.163), moral empowerment (0.131) with job motivation of employees. Conclusion: The main achievement of the study showed that there is a significant relationship between ethical factors (empowerment, managerchr('39')s relationship, delegation, job appreciation, and feeling of ownership) and job motivation.
۳.

شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد جذب انتخاب توسعه نگهداری استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیرهیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 94-93 است که تعداد آنها 881 نفر بوده و جهت تعیین نمونه بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به تایید اساتید فن رسیده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با 97/68درصد محاسبه گردیده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 19 توسط آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که هر پنج مولفه جذب، انتخاب، توسعه، عجین شدن با کار و نگهداری استعداد با سطح اطمینان 99 درصد با مدیریت استعداد ارتباط معنی دار دارد. توجه هر فرد به وظایف شغلی اش، پشتکار و میل به تلاش در انجام وظایف شغلی و شرکت کارکنان دوره آموزشی داخل و خارج به منظور توسعه کارکنان مهمترین عوامل مشخص شدند. نتایج رتبه بندی طبقات (آزمون فریدمن) نشان می دهد که «نگهداری استعداد» در رتبه اول و پس از آن «انتخاب» در رتبه دوم و «توسعه» در رتبه سوم قرار دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان