فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال نهم تابستان 1398 شماره 4 (پیاپی 36) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احساس تنهایی سلامت روان اعتیاد به اینترنت دانش آموزان ساری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 296
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک ساری که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 357نفر به طور نمونه گیری تصادفی- ساده انتخاب شدند و به آزمونهای سلامت روان گلدبرگ، احساس تنهایی اجتماعی– عاطفی دی توماتسو و همکاران ، اعتیاد به اینترنت یانگ پاسخ دادند. نتایج با آزمونهای آزمون t تک متغیره ،ماتریس همبستگی و آزمون رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه دارد. میزان احساس تنهایی ، سلامت روان ، اعتیاد به اینترنت دانش آموزان به طور معناداری پایین تر از متوسط می باشد. بین مولفه های احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان رابطه وجود دارد. و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم هر یک از مولفه های احساس تنهایی و سلامت روان در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان متفاوت است.چنانچه تنهایی رمانتیک 19/0 ، علائم افسردگی 25/0 به ترتیب بیشترین سهم در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان داشتند. نتیجه این که اعتیاد به اینترنت می تواند احساس تنهایی و سلامت روان دانش آموزان را تهدید نماید. ضروری است در زمینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگ سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.
۲.

بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشگاه نسل چهارم رویکرد مجازی فناوریهای نوین تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 740
این پژوهش با هدف «بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم» انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل دوازده نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و طبقه بندی متناسب نسبی 255 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزارگردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان و صاحب نظران رسید و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأئیدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه تحلیل . نتایج نشان داد که زیرساخت های رویکرد مجازی با ضریب تأثیر (0/93 = β) بر توسعه دانشگاه های نسل چهارم تأثیر مستقیم دارد، به عبارت دیگر با افزایش مطلوبیت ابعاد رویکردمجازی، توسعه دانشگاهای نسل چهارم (دانشگاه های قابلیت محور) با شدتی قوی بهبود می یابد.
۳.

بررسی اثربخشی کاربرد آزمون های الکترونیکی برون خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزشیابی الکترونیکی آزمون های الکترونیکی برون خط اضطراب آزمون عملکرد آزمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربرد آزمون های الکترونیکی برون خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی انجام شده است. این مطالعه با توجه به اهداف و فرضیه ها از نوع طرح های آزمایشی بین گروهی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و با توجه به شیوه جمع آوری داده ها از نوع شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدائی استان تهران که در سال تحصیلی ۹8-۹۷ در حال تحصیل بودند تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یک مدرسه در شهرستان ملارد به عنوان نمونه انتخاب شده و 40 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه اضطراب آزمون و آزمون محقق ساخته عملکرد آزمون استفاده شد. روایی آزمون محقق ساخته طبق نظرات متخصصان تایید شده و پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 21، 76/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد سطح معناداری کوچک تر از 05/0 است (05/0> p). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص گردید که بین دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به اضطراب آزمون و عملکرد آزمون در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آزمون های الکترونیکی برون خط بر متغیرهای اضطراب آزمون و عملکرد آزمون مؤثر بوده و موجب کاهش اضطراب آزمون و افزایش عملکرد آزمون شده است.
۴.

پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پدیدارشناسی تنگنای اخلاقی آموزش الکترونیکی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 462
هدف کلی پژوهش حاضر، پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران بود. با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی، نمونه گیری هدف مند و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، ادراکات ذهنی شانزده نفر (هشت نفر از مدرسان و هشت نفر از دانشجویان دوره های الکترونیکی) واکاوی گردید. سپس داده ها با استفاده از روش ون منون تحلیل شد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی سه محور اصلی و دوازده محور فرعی شد. محورهای اصلی شامل تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد، دانشجو و دانشگاه است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به استاد شامل نقض حریم خصوصی، محدودیت دسترسی به استادان، ضعف روابط استاد و دانشجویان و فقدان الگوگیری اخلاقی از مدرسان است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشجویان شامل عدم صداقت آکادمیک، ترویج فریب کاری، کاهش تعهد و پایبندی و سوء استفاده از فناوری است. تنگناهای اخلاقی مربوط به مربوط به دانشگاه نیز شامل فقدان جنبه تربیتی و پرورشی، پاسخ گویی کم به دانشجویان، برگزاری ضعیف دوره های مهارتی و نقص در سیستم ارزیابی و وجود حباب نمره است. نتایج نشان داد که علی رغم فرصت های منحصربفرد آموزش های آن لاین، به دلیل فقدان ارتباط چهره به چهره و عدم الگوگیری اخلاقی دانشجو از رفتارهای واقعی استاد زمینه رشد اخلاقی چندان فراهم نیست، اما این خلاء را می توان با تعاملی تر کردن محیط یادگیری و استفاده بیشتر از فناوری های چند رسانه ای پر کرد.
۵.

تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل کلیدی توفیق اولویت بندی تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 919
هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد بود. ازاین رو برای تحقق اهداف پژوهش بررسی مقایسه ای میان دیدگاه های خبرگان و دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد درباره عوامل کلیدی توفیقِ کیفیت یادگیری الکترونیکی انجام گردید. در بخش کتابخانه ای پژوهش حاضر، از مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی از منظر ذی نفعان مختلف استفاده گردید و بر اساس پیشینه پژوهشی و تحقیقات مرتبط و نیز نظرسنجی از خبرگانِ یادگیری الکترونیکی، پرسشنامه ای توسط محققان طراحی و میان نمونه های جامعه ی آماری پژوهش توزیع گردید. به منظور اخذ نظرات گروه های موردمطالعه و به دست آوردن راهکارهای بهبود کیفیت یادگیری الکترونیکی نیز برخی از گویه های پرسشنامه به صورت باز، طراحی شد و از افراد نمونه خواسته شد اهمیت هر یک از عوامل کلیدی توفیق یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد را اولویت بندی نموده و نظرات خود را نیز در صورت لزوم درج نماید. نکته بااهمیتی که درروند انجام پژوهش مدنظر محققان قرار گرفت، هدایت فرایند انجام تحقیق به گونه ای بود که پرسش شوندگان بتوانند بار عاملی هر مؤلفه اصلی و فرعی و میزان اهمیت هر عامل فرعی مرتبط با مؤلفه اصلی را مشخص نمایند. مهم ترین یافته این پژوهش آن بود که دیدگاه خبرگان و دانشجویان در خصوص عوامل کلیدی توفیق کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه آزاد باهم متفاوت است که درنهایت پس از حذف عوامل مشترک و تکراری این مقدار به 7 عامل اصلی، 32 عامل فرعی و 55 شاخصه ارزیابی تقلیل یافت.
۶.

طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش تلفیقی شبکه های اجتماعی مجازی سازنده گرایی اجتماعی تحلیل محتوای قیاسی روش تحقیق ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 968
هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد سازنده گرایی اجتماعی در آموزش دانشگاهی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی به منظور به دست آوردن طراحی آموزش تلفیقی، از روش تحلیل محتوای قیاسی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه ای استفاده شد. در این تحلیل پس از تعریف نظری هر یک از مفاهیم اصلی در پژوهش، با مراجعه به متون علمی موجود پیرامون مولفه های آموزش های مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی، آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی و نیز آموزش تلفیقی در بازه زمانی 2018- 2000، تعداد 53 متن علمی با روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و مطالعه گردید بر اساس تحلیل محتوای انجام شده، 6 مولفه تجزیه و تحلیل، تعیین اهداف و محتوای آموزشی، تعیین ابزارها و رسانه های آموزشی، تعیین عناصر آموزشی برای اجرا، طراحی تعامل و ارزشیابی به همراه عناصر هریک از این مولفه ها شناسایی شد. در پایان نیز با استناد به الگوهای طراحی آموزشی موجود، طراحی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی با رویکرد سازنده گرایی اجتماعی ارائه گردید. نتایج حاصل از اعتبار یابی درونی نشان داد که طرح آموزش پیشنهادی، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است و اثر بخشی لازم برای آموزش دانشگاهی را دارا می باشد.
۷.

رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ذهنیت فلسفی خود تنظیمی یادگیری فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 302
هدف پژوهش، تبیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات می-باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بهشهر در سال تحصیلی 97–1396 بود که برابر 616 نفر می باشد. 217 نفر بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فناوری اطلاعات شفیع پور مطلق (1395) با 15 گویه، پرسشنامه خودراهبری یادگیری فیشر و همکاران ( 2001 ) با 40 گویه و پرسشنامه ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ اسمیت (42 گویه) می باشد. روایی صوری و محتوایی آنها مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر 85/0 و 87/0 و84/0 بدست آمد. داده به کمک نرم افزار لیزرل 8 تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین ذهنیت فلسفی با خود تنظیمی یادگیری با آزمون نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات رابطه وجود دارد.
۸.

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 973
پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد و دکتری کلیه ی رشته ها شامل رشته گروههای تحصیلی که در سال تحصیلی94-93 در دانشگاه آزاد بجنورد مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 302 نفر دانشجوی ارشد و44 نفر دانشجوی دکتری که درمجموع346 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سواد اطلاعاتی و دانش آفرینی بوده است، روایی از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که آلفای آنها به ترتیب 93/0و 93/0برآورد گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، با کمک نرم افزار16 SPSS استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین سواد اطلاعاتی دانشجویان و دانش آفرینی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی داری تمامی متغیرها بجز توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات کوچکتر از 0.05 بدست آمد که نشان دهنده این است که تمامی مولفه ها بجز متغیر توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات بر متغیر دانش آفرینی سازمانی اثر گذار هستند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴