فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال هشتم زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 30) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

آموزش مهارت های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا فناوری های آموزشی مهارت های اجتماعی کتب درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 359
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین آموزشی در کتاب جدیدالتألیف علوم اجتماعی پایه نهم متوسطه دوره اول جهت آموزش مهارت های اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش کیفی و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش کتاب درسی علوم اجتماعی پایه نهم می باشد که تمامی محتوای آن به عنوان نمونه پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مقوله بندی باز استفاده شد و با جمع آوری تمامی واحدهای متن و واحدهای ضبط، مفاهیم و زیرمقوله ها مشخص شدند و در انتها، تمامی زیرمقوله ها در دو مقوله اصلی فناوری های آنلاین و آفلاین دسته بندی گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که به کارگیری فناوری های نوین آموزشی در تألیف کتاب مذکور ناکافی بوده به صورتی که در تمام محتوای کتاب تنها 18 واحد محتوا مرتبط با به کارگیری فناوری های آموزشی آنلاین و 15 مورد از فناوری های غیرآنلاین استفاده شده است.
۲.

رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: محتوای الکترونیکی فناوری آموزشی رسانه آموزشی یادگیری پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 956
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش آموزان شهر لامرد است. روش پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه معلمان شهر لامرد که در سال تحصیلی 96- 1395 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بوده اند، می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، نمونه های آماری به تعداد 152 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها مورد تأیید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری و محتوای الکترونیکی 0/831 و پرسش نامه یادگیری 0/901 برآورد گردید. داده های حاصل، با استفاده از آمار توصیفی، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین نگرش به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین ، یافته ها نشان داد که محتوای الکترونیکی و رسانه آموزشی به روز و کارآمد، انگیزه و تسلط معلمان در به کارگیری رسانه های آموزشی باعث ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان آنان می گردد.
۳.

نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رسانه ملی مدیریت بحران آرامش شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 455
هدف از این تحقیق بررسی نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان در منطقه 22 شهر تهران بود. در این مطالعه، از روش توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده شد. جامعه آماری شامل شهروندان منطفه 22 تهران در سال 1396 به تعداد 129 هزار نفر بود که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسش نامه بود. پرسش نامه به کار رفته از ترکیب مدل هایی در خصوص نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش بین شهروندان، تنظیم شد. پایایی پرسش نامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از دو روش آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون دو جمله ای از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد رسانه های ملی شامل میزگردهای فرهنگی- اجتماعی، فیلم و سریال های تلویزیونی، برنامه های کودک و نوجوان و انیمیشن های تلویزیونی، اخبار و برنامه های آموزشی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان نقش داشته اند.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات سازگاری ادراک شده سودمندی ادراک شده سهولت ادراک شده تجربه نسبت به استفاده مدارس الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 709
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی استان گیلان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان مدارس الکترونیکی استان گیلان به تعداد 2145 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 326 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته برای اندازه گیری متغیرهای اثرگذار بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. جهت سنجش روایی ابزار از روش روایی صوری و روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) که بالاتر از 0/5 برآورد گردید، استفاده شد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0/85 و هم چنین، با استفاده از اعتبار ترکیبی از طریق ضریب دیلون- گلدنشتاین بالای 0/7 محاسبه شد. تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی و تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی انجام شده است. نتایج حاکی از تأثیر هنجارهای ذهنی، سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، ریسک ادراک شده، تجربه نسبت به استفاده و انتظار بهبود عملکرد بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات دارد. هم چنین، نتایج نشان داد، سازگاری ادراک شده در رابطه بین سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده، ریسک ادراک شده، تجربه نسبت به استفاده، انتظار بهبود عملکرد و تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، نقش تعدیل کنندگی دارد.
۵.

تأثیر اثربخشی کاربست تخته های هوشمند بر عناصر برنامه درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تخته های هوشمند عناصر برنامه درسی الگوی پذیرش فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 334
استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی و هوشمند می تواند باعث تقویت دانش و بازده درسی بهتر شود. بنابراین، مدارس امروز باید برای عصر اطلاعات طراحی شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی کاربست تخته های هوشمند بر عناصر برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره دوم متوسطه می باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام گرفته و از نوع تحقیقات کاربردی است که بر مبنای الگوی پذیرش فعالیت می باشد. روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. نمونه آماری جهت مصاحبه، 20 نفر از معلمان دوره دوم متوسطه اصفهان و مشاهده کلاس های درس آنان بود. تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. نتایج نشان داد تخته های هوشمند از منظر چهار عنصر برنامه درسی (هدف، محتوا، استراتژی کلاسی و ارزشیابی) و بر مبنای دو عنصر از الگوی پذیرش فناوری (سهولت کاربرد و فایده درک شده) دارای ویژگی هایی است. به طور کلی، در حیطه سهولت کاربرد به موارد ذخیره و بازیابی مطالب، تنوع رنگ، استفاده از صفحات متعدد، انعطاف در مدیریت کلاس و طرز نشستن دانش آموزان و ارزشیابی مستمر و تدریجی اشاره شد و در حیطه فایده درک شده، مواردی مانند میزان دقت بالا، افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان، همگام کردن دانش آموزان با پیشرفت های روز، نیاز به عینی سازی در برخی از دروس، استفاده بهینه از زمان و جلوگیری از هدر رفتن وقت و استفاده از ارزشیابی شفاهی از مهم ترین عامل های ذکر شده توسط دبیران بود.
۶.

تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان در درس زیست شناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای آموزشی فراشناخت انگیزش یادگیری خودتنظیم فراحافظه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 91
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر مهارت های فراشناخت دانش آموزان پایه دهم در درس زیست شناسی است. با توجه به این هدف، فرضیه های پژوهش پیرامون تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر برخی مؤلفه های فراشناخت شامل؛ انگیزش یادگیری، یادگیری خودتنظیم و تقویت فراحافظه دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم در رشته علوم تجربی در سال تحصیلی 96 -1395 در مدارس ناحیه یک شهر قم در مقطع متوسطه دوم بودند. به روش نمونه گیری در دسترس، دانش آموزان یکی از دبیرستان های نمونه دولتی به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، شبه آزمایشی محسوب می شود که با روش پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش انجام شده است. در مورد هر سه فرضیه مطرح شده در پژوهش حاضر، به دلیل وجود پیش آزمون و گروه کنترل، از آزمون کوواریانس به همراه آزمون کلموگروف اسمیرنوف و هم چنین، آزمون لوین استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بازی های رایانه ای آموزشی، علاوه بر این که بر انگیزش یادگیری و یادگیری خودتنظیم به عنوان مؤلفه های فراشناخت دانش آموزان تأثیر مثبت داشته، باعث تقویت فراحافظه آنها نیز می شود
۷.

رضایت مندی دانش آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری سنتی یادگیری فعال یادگیری مشارکتی یادگیری مبتی بر شبکه رضایت مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 270
هدف از این پژوهش، مطالعه اثربخشی یاددهی- یادگیری سنتی بر پایه آموزش مشارکتی مبتنی بر روش استفاده از پاورپوینت، وبلاگ و تالار گفت وگو و شبکه مجازی بر رضایت مندی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی برای دانش آموزان پایه دهم رشته علوم تجربی در سال تحصیلی 96 -1395 منطقه 20 تهران انجام شد. از میان دبیرستان های دخترانه، 3 کلاس درس (16 نفر، 13 نفر و 18 نفر) از دانش آموزان به صورت خوشه ای انتخاب و برای درس زیست شناسی اجرا شد. ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر نمرات تحصیلی، پرسش نامه رضایت مندی محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با روش آزمون مجدد (0/76 =<em>r</em>) تأیید گردید. استفاده از آزمون <em>t </em>وابسته برای بررسی نمرات پیشرفت درسی انتخاب و جهت تحلیل داده ها از آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها و تحلیل ANOVA برای بررسی اثرگذاری سه روش یادگیری منتخب (پاورپوینت، وبلاگ و تالار گفت وگو وشبکه های مجازی) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت درسی و میزان رضایت از روش تدریس و یادگیری مؤثر است. بر اساس یافته ها، بیشترین تأثیرگذاری مربوط به استفاده از روش وبلاگ و تالار گفت وگو است. یکی از دلایل استفاده از وبلاگ مربوط به مرتب بودن داده ها بدون محدودیت، ارایه دادن مطالب، رنگی نشان دادن مطالب، اضافه کردن صدا تصویر، اضافه شدن لینک ها به ترتیب سودمندی در یک قسمت از کار است.
۸.

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی پیامدهای اجتماعی پیامدهای یادگیری دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 784
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان بود. روش انجام پژوهش همبستگی- علّی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4500 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور شهر سقز در سال تحصیلی 96 -1395 بود. با توجه به جامعه مورد نظر، با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 354 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبق ه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه شبکه های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و یادگیری یان یو و همکاران استفاده شد. این پرسش نامه دارای 26 گویه است که متغیرهای استفاده از شبکه های اجتماعی، فرهن گ پذیری، پذیرش اجتماعی، عزت نفس، رضایت از زندگی دانشجویی و مهارت های عملکردی را مورد اندازه گیری قرار می دهد. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از روایی صوری و محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسش نامه، 0/85 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با پیامدهای اجتماعی و پیامدهای یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد. هم چنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که استفاده از شبکه های اجتماعی به طور مستقیم بر پیامدهای یادگیری اثر معناداری ندارد؛ ولی، با میانجی گری پیامدهای اجتماعی و به طور غیرمستقیم بر پیامدهای یادگیری دانشجویان اثر می گذارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴