فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال دوازدهم بهار 1401 شماره 3 (پیاپی 47) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تأثیر استفاده از فن آوری تلفن همراه بر یادگیری سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری تلفن همراه یادگیری سازمانی معلمان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 392
این تحقیق با هدف تاثیر استفاده از تلفن همراه بر یادگیری سازمانی معلمان دوره ابتدایی کرمان انجام گرفت. تحقیق نیمه تجربی و با گروه کنترل و آزمایش انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان به تعداد642 نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس 50 نفر از معلمان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 25 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه یادگیری الکترونیکی سازمانی هافسکی و همکاران (2009) بود که توسط آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. داده ها با روش تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS23تحلیل شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات تلفن همراه بر یادگیری سازمانی معلمان و مولفه های آن شامل(مهارت و ارتباط پیوسته،انگیزش، دسترسی به فناوری، توانایی یادگیری از طریق رسانه و موفقیت در یادگیری الکترونیکی) موثر است. بنابراین تلفن همراه می تواند ابزاری مناسب در یادگیری برتر در همه سازمان ها خصوصا سازمان های آموزشی باشد.
۲.

اثربخشی آموزش دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدئویی بر پیوند والدینی و نارسایی هیجانی کودکان دارای اختلال رفتاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش دلبستگی محور پسخوراند ویدئویی پیوند والدینی نارسایی هیجانی اختلال رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 443
  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدئویی بر پیوند والدینی و نارسایی هیجانی کودکان دارای اختلال رفتاری بوده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان 10 تا 12 سال مبتلا به اختلالات رفتاری (طبق تشخیص روانشناسان کودک یا روانپزشکان اطفال شهر ساری) و والدین آنها بودند که به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی ساری مراجعه کردند. تعداد 20 نمونه (شامل 20 کودک و یکی از والدین آنها) در دو گروه 10 نفره به شیوه هدفمند بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اختلال رفتاری کودکان راتر (1994)، آزمون نقاشی آدمک گودیناف (1920) ، پرسش نامه پیوند والدینی پیانتا (1994) و پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (2005) بود. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیرهای پژوهش تفاوت معنا داری وجود دارد و آموزش دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدئویی توانسته است پیوند والدینی و مؤلفه های آن را در کودکان دارای اختلال رفتاری بهبود بخشد و نارسایی هیجانی و مؤلفه های آن را کاهش دهد. می توان نتیجه گرفت که از آموزش دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدئویی می توان به عنوان روشی مؤثر در بهبود پیوند والدینی و کاهش نارسایی هیجانی و مؤلفه های آن را کاهش داد و برای کودکان دارای اختلال رفتاری استفاده نمود.
۳.

شیوه های ارزشیابی یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی و پیامد آن بر اهمال کاری تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزشیابی تحصیلی آموزش الکترونیکی اهمال کاری تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 20
پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه های ارزشیابی یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی و پیامد آن بر اهمال کاری تحصیلی انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکردی کمی بود. جامعه آماری مشتمل بر کلیه 463 دانش آموز دوره دوم ابتدایی شهرستان سورشجان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده که از بین آنها 210 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سولومون و راثبلوم (1984) بود که آلفای کرونباخ آن 73/0 بدست آمد. شیوه های اجراشده ارزشیابی یادگیرندگان منطبق با دیدگاه کولار و فیچر Kollar&Fischer, 2020) ) شامل شش روش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون بونفرونی در نرم افزار Spss23 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین نمرات اهمالکاری در همه شیوه های ارزشیابی الکترونیکی تفاوت وجود دارد و این تفاوت باتوجه به سطح معناداری 05/0< p، در مورد همه شیوه های ارزشیابی الکترونیکی معنادار است. همچنین بالاترین تفاوت میانگین ها بین ارزشیابی های فرایند مدار با ارزشیابی های نتیجه مدار بود. بالاترین میانگین اهمالکاری(03/74 ) در رابطه با روش آزمون های عینی و پایین ترین میانگین در رابطه با شیوه کارپوشه الکترونیکی بدست آمد.
۴.

یازهای مشترک زبانی دانشجویان رشته مهندسی در درس انگلیسی برای اهداف ویژه؛ طرح درس انگلیسی برای اهداف عمومی دانشگاهی و آموزش آن با استفاده از پیام رسان واتساپ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انگلیسی برای اهداف عمومی دانشگاهی انگلیسی برای اهداف ویژه (زبان تخصصی) انگلیسی برای اهداف دانشگاهی نیازسنجی ارزیابی کتابهای زبان تخصصی نرم افزار واتساپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 354
این مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه نیازسنجی و ارزیابی ، با هدف یافتن نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی در هفت رشته مکانیک ، برق ، کامپیوتر ، نقشه برداری ، معماری ، تاسیسات و مهندسی عمران در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. هدف از این تحقیق یافتن نیازهای مشترک دانشجویان مهندسی بدون توجه به رشته های آنها بود. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصله از نیازهای انجام شده ، یک دوره درس انگلیسی برای اهداف عمومی دانشگاهی قبل از درس زبان تخصصی روی یک گروه آزمایشی طراحی و تدریس شد. تدریس با استفاده از پیام رسان واتساپ صورت گرفت. استفاده از واتساپ به دانشجویان این فرصت را داد که در محیطی که با آن آشنا بودند زبان انگلیسی را بیاموزند. در واقع مزیت استفاده از واتساپ این است که یک فضای آموزشی مناسب را فراهم میکند که همیشه در دسترس دانشجویان میباشد و امکان ارتباط آسان با استاد را نیز فراهم میسازد. بعد از دوره زبان تخصصی ، میانگین نمره گروه مشاهده با گروه کنترل مقایسه شد. نتیجه آزمون تی مستقل از نمونه ها نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود دارد.
۵.

تحلیل پدیدار شناختی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان در دوران آموزش مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی معلمان پدیدارشناسی آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 398
همه گیری ویروس کرونا بحران بی سابقه ای درزمینهٔ اشتغال و آموزش وپرورش ایجاد کرده است. شیوع این ویروس و متعاقب آن مجازی شدن آموزش، تأثیرات منفی و زیان باری بر کیفیت زندگی معلمان داشته و باعث به وجود آمدن چالش هایی در امر آموزش وزندگی شخصی آنان شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسانه به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان در دوران آموزش مجازی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بود که 17 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به حد اشباع انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مبتنی بر ون منن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت زندگی معلمان در دوران آموزش مجازی متأثر از دوازده مضمون فرعی بود که در پنج عامل اصلی شامل مشکلات اقتصادی، فرسایش شغلی، کاهش تعاملات بین فردی، فقدان اوقات فراغت و فشار روانی طبقه بندی شد. این پژوهش می تواند در شناخت بیشتر مشکلات و نیازهای جامعه معلمان در در دوران آموزش مجازی، راهگشا باشد.
۶.

مدل یابی روابط ساختاری اعتیاد به اینترنت براساس خودتنظیمی تحصیلی با نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت خودتنظیمی تحصیلی تاب آوری تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 494
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر پیش بینی کنندگی خودتنظیمی تحصیلی بر اعتیاد به اینترنت جهت کمک به طراحی مداخلات موثر پیش گیری کننده از آن، از طریق میانجی گری تاب آوری تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. تعداد 300 نفر از دانشجویان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد اینترنت یانگ (1998)، خود تنظیمی تحصیلی ماگنو (2010) و تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر ( 91/0، 91/0 و 79/0 ) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی (GFI=.92, PCFI=.74, CFI=.91, RMSEA=.075) نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و تاب آوری تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نقش میانجی دارد. هم چنین خودتنظیمی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضرایب (38/0- و 25/0 -) رابطه منفی و معنادار دارد.
۷.

الگوی شایستگی های مدرسان آموزش مجازی در ایجاد یادگیری خودراهبر فراگیران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شایستگی مدرسان آموزش مجازی یادگیری خود راهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 274
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی مدرسان آموزش مجازی در ایجاد یادگیری خود راهبر در فراگیران است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که به صورت پدیدارشناسی در نیمسال دوم تحصیلی( 1400- 1399)انجام شد. جامعه موردمطالعه تعداد 100نفراز اعضای هیئت علمی و مدرسان حوزه علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی دانشگاه های( دولتی و پیام نور) بودند. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از طریق مکاتبه و ارسال سؤالات از طریق ایمیل به گردآوری اطلاعات مربوطه پرداخته شد. مشارکت کنندگان پژوهش 15 نفر اعضای هیئت علمی بودند که با این تعداد داده ها به اشباع رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت. بر اساس تحلیل مضمون انجام شده تعداد 19 مضمون پایه و 5 مضمون سازنده مربوط به شایستگی مدرسان دوره های آموزش مجازی به دست آمد. یافته ها حاکی از آن است که شایستگی های مدرسین آموزش مجازی شامل شایستگی های سواد اطلاعاتی(دانش فردی، دانش الگوهای آموزشی، دانش فناوری، مهارت چارچوب فعالیتی، مهارت پیاده سازی اصول آموزشی)؛ شایستگی های فردی(تفکر انتقادی، تفکر تحلیلی، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان)؛ شایستگی های آموزشی(یادگیری مشارکتی، رویکرد شایستگی محور، رویکرد یادگیری مادام العمر، توجه به یادگیری سازنده گرایی) شایستگی اجتماعی(مهارت انطباق پذیری، مهارت تیم سازی مجازی، تعامل اثربخش با فراگیران ) و شایستگی های روان شناختی(خلاقیت و نوآوری، خودارزیابی،خودکارآمدی) در ایجاد یادگیری خودراهبرانه فراگیران تأثیر بسزایی دارد.
۸.

تدوین مدل ارتباطی فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمندسازی منابع انسانی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 488
هدف پژوهش، بررسی ارتباط فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی و طراحی الگوی ارتباطی مربوطه می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربری است. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی و دست اندرکاران فناوری اطلاعات آموزش و پرورش فارس به تعداد 210 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 136 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی بودکه روایی صوری آنها توسط صاحبنظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 862 /0 و 907/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS و smart PLS استفاده و الگوی تحلیلی پژوهش تدوین شد. بر اساس یافته ها ی پژوهش، ضریب مسیر فناوری اطلاعات به توانمند سازی منابع انسانی برابر 717/0 و مقدار آماره t برای این مسیر برابر292/12 می باشد که با توجه به بزرگتر بودن این مقدار از 96/1 نشان دهنده معناداری ضریب برآورد شده است .در نتیجه فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر توانمند سازی منابع انسانی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴