فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال یازدهم پاییز 1399 شماره 1 (پیاپی 41) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی میزان توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه ی اعضای هیئت علمی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد پژوهشی عملکرد نوآورانه فناوری اطلاعات اعضای هیئت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 271
این پژوهش با هدف بررسی توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه-های علوم پزشکی بابل به تعداد 347 نفر،که با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر نمونه به روش تصادفی طبقه-ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها باپرسش نامه های محقق ساخته سنجش توانایی و دانش استفاده از فناوری با 15 سؤال، سنجش عملکرد نوآورانه با 8 سؤال و سنجش عملکرد پژوهشی با 13 سؤال انجام شد. روایی صوری و محتوایی به تائید متخصصان رسید و پایایی باضریب آلفای کرونباخ برای توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات(86/0)،عملکردپژوهشی(84/0)وعملکرد نوآورانه(77/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل رگرسیون، یومان ویتنی، کروسکال والیس، توسط نرم افزارSpss24 انجام شد. نتایج نشان داد بین توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات با عملکرد پژوهشی و عملکرد نوآورانه اعضای هیات-علمی رابطه معناداری وجود دارد. توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات اعضای هیئت علمی و عملکرد پژوهشی آنان در وضعیت نسبتا مطلوب و عملکرد نوآورانه در وضعیت نامطلوب قرار دارند. اهتمام فزاینده سیاست گذاران آموزش پزشکی و دولتمردان، برای ایجاد فرصت های بیشتر برای آموزش و ترغیب اعضای هیات علمی در جهت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های دانشگاهی وگنجاندن مباحثی در موردنقد وضعیت فناورانه موجود ضروری است.
۲.

عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط های یادگیری الکترونیک (مطالعه ای فراترکیب)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تعامل یادگیری الکترونیکی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 656
پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط یادگیری الکترونیکی انجام شد که از منظر نظریه پردازان مختلف به عنوان مهم ترین عنصر حیاتی در فرایند یادگیری شناسایی شده است.روش پژوهش حاضر، کیفی وازنظر هدف بنیادی است که به صورت فراترکیب و روش کتابخانه ای، با استفاده از مدل هفت مرحله ای سندلوسی و باروس (Sandelowski & Barroso,2007)گردآوری شده است. در این مطالعه، پس از طراحی سؤال پژوهشی، جستجوی سیستماتیک براساس کلمات کلیدی مربوط به یادگیری الکترونیکی و تعاملات طی سال های(2010-2020 وهم چنین 1398-1388)در پایگاه های اطلاعاتی ایرانی و خارجی شاملcivilica،SID،springer،magiran، Proquest،Elsevier،Google.Scholar مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام 7 مرحله از روش متا سنتز و بازبینی تعداد 30مقاله از بین 106 مقاله یافت شده، 5 مؤلفه اصلی و35 مؤلفه فرعی به عنوان عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط آموزشی الکترونیکی قابل استناد است. بر این اساس مؤلفه های اصلی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط یادگیری الکترونیکی شامل: 1.عوامل فناوری( فناوری در آموزش، کیفیت ابزارهای دیجیتال، زیرساخت های مخابراتی) 2. عوامل فردی( انگیزه، نگرش، تعهد و نظم ) 3. عوامل آموزشی( بازخورد، تعداد افراد کلاس، شیوه تدریس، مشارکت کلاسی ) 4. عوامل علمی ( تناسب محتوا، طرح درس، سرفصل وتسلط بر محتوا) 5. عوامل مدیریتی ( رهبری فرایند و ساختار، نظارت بر عملکرد دوره های آموزش الکترونیکی) می باشد.
۳.

تأثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نواورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زیر ساخت های دانش عملکرد نوآورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 959
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران می باشد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری، مدیران و کارکنان سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند. جهت انتخاب حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده و حجم نمونه 196 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی زیرساخت های دانش شکاری (2015)، و پرسش نامه ی عملکرد نوآورانه خاکزادیان(2020) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده گردید. نتایج پژوهش، نشان داد که زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، با توجه به بار عاملی شان در بین سازه زیرساختهای مدیریت دانش سازه های فرهن گ، س اختار، فن اوری، منابع مالی، فراین دها و افراد دارای بیش ترین اهمی ت و در بین سازه عملکرد نوآورانه سازه های رشد فروش، نوآوری های استراتژیکی، گرایش به نوآوری، سهم بازار، سرعت تصمیم گیری و ریسک پذیری دارای بیش ترین اهمی ت هستند.
۴.

رابطه بین نگرش معلمان در خصوص استفاده از فناوری های آموزشی با انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فن اوری های آموزشی فرایند تدریس انگیزه تحصیلی پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 821
هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس با انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر میرجاوه به تعداد 286 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 164 نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه پیشرفت تحصیلی اسدی گنجی(1389)، انگیزه تحصیلی رشید(1391) و کاربرد فناوری های آموزشی ستاری(1390) استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 75/0، 78/0 و 71/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T با دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس با انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و بین انگیزه تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد و بین نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس سابقه تدریس تفاوت معنی داری دارد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهارت های فناورانه ی معلمین ابتدایی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رتبه بندی مهارت های فناورانه ی معلمین ابتدایی فرایند تحلیل سلسله مراتبی نرخ ناسازگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 173
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهارت های فناورانه ی معلمین ابتدایی در شهر گرگان در سال تحصیلی 96-97 انجام شده است. روش پژوهش،توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق را خبرگان حوزه یفناوری و معلمین مقطعابتدایی شهvگرگان تشکیل می دهند. به منظور تجزیهوتحلیل داده ها از فرایند تحلیلسلسلهمراتبی (AHP) استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی مهارت های فناورانه ی معلمین روش مفیدی می باشد. به همین منظور پرسشنامه ای بر اساس طرح توماس الساعتی طراحی و پر شده است. پایایی پرسشنامه با نرخ ناسازگاری 04/0 مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد. آنالیز داده ها با نرم افزارExpert Choice انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بین عوامل اصلی، عامل هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان با وزننسبی 24/0 در رتبه اول، عامل تعاملمعلمین بادانش آموزان و والدین آنان با وزننسبی23/0 در رتبهدوم و عامل طرحدرس الکترونیکی با وزننسبی 22/0 در رتبه سوم اهمیت قرار دارند و در بین عوامل فرعی، عامل تعامل در سامانه توسط کادر مدرسه با وزن نسبی 10/0 رتبه اول، عامل حضور و غیاب به صورت هوشمند با وزننسبی08/0 رتبه دوم و میزان انطباق اهداف سامانه های مدارسهوشمند با محتوایدرس با وزننسبی07/0رتبه سوم اهمیت را به خودشان اختصاص داده اند.
۶.

اثربخشی آموزش برنامه نویسی با استفاده از محیط مجازی (نرم افزار اسکرچ) در بهبود مهارت برنامه نویسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نقشه ی مفهومی مهارت برنامه نویسی آموزش برنامه نویسی محیط مجازی نرم افزار اسکرچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 681
هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش برنامه نویسی با استفاده از محیط مجازی (نرمافزار اسکرچ) در بهبود مهارت برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سنندج در مقطع کارشناسی بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که در سال تحصیلی 98-1397 درس برنامه نویسی را اخذ کرده بودند. کل این دانشجویان 16 نفر بودند که به طور تصادفی به دو کلاس(گروه آزمایش و گروه کنترل هر کدام 8 نفر) تقسیم شدند. در این تحقیق در ابتدای دوره یک آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته که شامل مفاهیم آشنایی با دسنورات برنامه نویسی،تابع،روال،رخداد ،توالی دستورات درس برنامه نویسی بود به عنوان پیش آزمون طراحی شد و آزمون محقق ساخته ای که بر اساس دوره آموزش برنامه نویسی به روش ام آی تی ساخته شده بود به عنوان پس آزمون استفاده شد. داده های بدست آمده از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس یک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند.. نتایج نشان می دهد که این آموزش بر افزایش مهارت روال و توابع،توالی دستورات و مهارت نوشتن شی مؤثر بوده اما بر شناخت دستورات و نوشتن رخداد مؤثر نبوده است.
۷.

تاثیر به گارگیری شبکه های اجتماعی بر توانمندسازی دبیران با توجه به نقش میانجی انتقال دانش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انتقال دانش توانمندسازی شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 525
چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر میزان استفاده دبیران از شبکه های اجتماعی بر توانمندسازی آنان با نقش میانجی انتقال دانش می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دبیران متوسطه دوم ناحیه یک شهر بندرعباس به تعداد 428 نفر بود، حجم نمونه با استفاده جدول کرجسی و مورگان به تعداد۲۰۵ نفر که به شیوه تصادفی - طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر (1995) با ۱۸ گویه ، انتقال آموزش هالتون و همکاران(۲۰۰۰) با ۴۵ گویه ، شبکه های اجتماعی اندام(۱۳۹۵ ) با ۱۴ گویه بود، روایی صوری و محتوایی آنها مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر ۸۶/۰، ۸۴/۰ و ۸۹/۰ به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 و LISREL8.80 مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه اجتماعی بر انتقال دانش توسط دبیران اثر مستقیم دارد. استفاده از شبکه اجتماعی بر توانمندسازی دبیران اثر مستقیم دارد. انتقال دانش با توانمندسازی دبیران اثرمستقیم دارد. و انتقال دانش در تاثیر بکارگیری شبکه اجتماعی بر توانمندسازی دبیران نقش میانجی دارد.
۸.

مقایسه سطوح یادگیری به روش مشارکتی و انفرادی درکلاس معکوس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دوره ابتدایی سطوح یادگیری بلوم مطالعات اجتماعی یادگیری معکوس یادگیری گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 628
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سطوح یادگیری در رویکرد معکوس به روش انفرادی و گروهی باگروه تدریس معمول در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی می باشد. روش تحقیق شبه آزمایشی و طرح تحقیق، پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی شهر تهران منطقه 18 در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه گیری از نوع در دسترس شامل بر 60 دانش آموز از یک دبستان دولتی بود که به صورت تصادفی در سه گروه یادگیری معکوس مشارکتی، معکوس فردی و آموزش معمول قرار گرفته و طی 12 جلسه آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته (پیش آزمون- پس آزمون) مطابق با سطوح شناختی بلوم با تایید روایی و پایایی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد یادگیری معکوس بر میزان یادگیری دانش آموزان تاثیر معناداری داشته و تاثیر آن به ترتیب در گروه معکوس مشارکتی و معکوس فردی نسبت به آموزش معمول بیشتر بوده است اما سطوح بالای یادگیری در حیطه شناختی بلوم در گروه معکوس مشارکتی نسبت به معکوس فردی بیشتر بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴