آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی چندکاربره آنلاین در موقعیت مشارکتی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر تهران می شود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. با روش نمونه گیری هدفمند دو مدرسه و دو کلاس به عنوان نمونه انتخاب شدند و 50 دانش آموز در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده های انگیزش تحصیلی پرسشنامه استانداردشده پورآقا رودبرده و طالع پسند بود که برای پایه هفتم طراحی شده بود. برای جمع آوری داده های متغیر یادگیری از آزمون چهارگزینه ای معلم ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون با توجه به استفاده از جدول هدف - محتوا، نظر معلمان و متخصصان موضوع، در سطح مناسبی تعیین شد. پایایی آن نیز از طریق کودر-ریچاردسون 21، 71/0 مشاهده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره نشان داد که سطح معناداری کوچک تر از 05/0 است (05/0>p). بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و با تأیید فرض پژوهشی، مشخص گردید که بین دو گروه آزمایش و گواه، در نمرات انگیزش تحصیلی و یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

Investigating the effect of online multiplayer game in a participatory situation on students' academic motivation and learning

The purpose of this study is to determine the effectiveness of online multiplayer game in a participatory situation on academic motivation and learning. The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study includes all sixth grade male students in Tehran who were studying in the academic year 1400-1401. Two schools and two classrooms were selected as a sample by using purposive sampling method and 50 students participated in this study. The tool for collecting academic motivation data was the standardized questionnaire by Pour-Agha Rudbardeh and Talepasand, which was designed for the seventh grade . A four-choice teacher-made test was used to collect variable learning data. The validity of this test was determined at the appropriate level according to the use of the table of specifications, opinion of teachers and experts. Its reliability was also observed through K- 21, 0.71. The results obtained from univariate and multivariate analysis of covariance showed that the significance level is less than 0.05 (p <0.05). Thus, the statistical null hypothesis was rejected, it was found that there is a significant difference between the experimental and control scores in the scores of academic motivation and learning.

تبلیغات