حسین تربتی نژاد

حسین تربتی نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی: روش ویلیام رومی بلوم

تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۴
این پژوهش با عنوان تحلیل محتوا ی کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با روش کیفی توصیفی صورت گرفت. هدف آن این است که کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی را از نظر فعال بودن و غیر فعال بودن پس از بررسی داده های این کتاب مشخص کنیم. بنابراین از روش تحلیل محتوا با روش کیفی توصیفی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده نیز به صورت کتابخانه ای انتخاب شده است. برای بررسی داده ها و تحلیل محتوای کتاب از روش ویلیام رومی به عنوان روش کیفی توصیفی و روش کیفی بلوم استفاده شده است. جامعه اماری در این جا کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی و نمونه مورد استفاده ما در این پروهش 30صفحه از کتاب به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی های مربوط به متن در روش ویلیام رومی عدد 1را نشان می دهد یعنی متن فعال، داده های مربوط به سوالات 8/0را نشان می دهد یعنی فعال بودن سؤالات کتاب علوم و داده های مربوط به تصاویر نیز عدد 1را نشان می دهد که فعال بودن تصاویر را نشان می دهد نتایج کیفی تحقیق یعنی روش بلوم نیز نشان دهنده آن است که از مجموع 137 جمله، در حیطه شناختی 50جمله، در حیطه عاطفی 47جمله، و در حیطه روانی و حرکتی نیز 40جمله جای گرفتند.
۲.

رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
تحقیق حاضرسعی دارد به بررسی رابطه عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بپردازد؛ این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، دبیرستان فجر نور شهر بیارجمند می باشد که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای اقدام به انتخاب 58 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ، پرسشنامه عملکرد خانواده می باشد، که با توجه به استاندارد بودن آن ها روایی صوری آن مورد تایید متخصصان و پایایی آن باتوجه به آلفای کرونباخ نمره 90/0 بد ست آمده و مورد تایید می باشد. در تحقیق حاضر برای گردآوری مبانی نظری روش کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است که در آن با توجه به گردآوری و جمع آوری داده ها وگردآوری اسناد به این مرحله پرداخته می شودو در بخش دوم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آماره های استنباطی استفاده می شود و همچنین برای غنای بیشتر تحقیق از روش های آماری توصیفی بهره گرفته می شود، لازم به ذکر است که کلیه ی عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss23 صورت می گیرد. به طور کلی ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان نمود که همبستگی مستقیمی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
۳.

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در خلاقیت و نوآوری و تسهیم دانش استادان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان انجام شد. این پژوهش، با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش را 85 نفر از استادان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان تشکیل می دهند. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس (1959)، پرسشنامه نوآوری مارتین (1965) و پرسشنامه تسهیم دانش اِورد جکوب و همکاران (2007) بود. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، فن آوری اطلاعات و ارتباطات با تسهیم دانش و خلاقیت و نوآوری ارتباط معناداری دارد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات توانایی پیش بنی نوآوری، خلاقیت و تسهیم دانش را در استادان دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان دارد.
۴.

بررسی ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش میانجیگری انگیزش در دانش آموزان دوره متوسطه اول

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۹
هدف این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش میانجیگری انگیزش در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 می باشد، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه بوده که 285 نفر از آنها با استفاده از فرمول نسبت کوکران و به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی(علی بدیع وهمکاران) بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده هانشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان