مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال پنجم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 18)

مقالات

۱.

ارائه راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی

نویسنده:

کلید واژه ها: خودافشایی امنیت اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. زیرا امنیت اجتماعی یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است و ایجاد آن باعث استمرار ارزش ها و نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و تداوم آن باعث کاهش انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی است. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت در قالب یک سیستم، با روش آمیخته به ارزیابی عوامل تأثیرگذار، تأثیر پذیر، کلیدی و استراتژیک بر سیستم و پایداری یا ناپایداری آن پرداخته است. پس از مرور متون و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی، سؤالاتی در اختیار خبرگان و صاحب نظران قرار گرفت که پس از بررسی پاسخ ها تعدادی گویه به دست آمد. این گویه ها برای پیمایش نظرات جامعه پژوهش در اختیار آن ها قرار گرفت. برای بررسی روابط میان عوامل، از ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار  میک مک استفاده شد که در ادامه تحلیل، نتایج نشان داد 37 عامل به عنوان عوامل کلیدی در  چهار دسته عوامل تأثیر پذیر، تنظیمی، مستقل و دو وجهی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پنج بعد فرهنگ، آموزش، تقویت باورهای دینی، نقش رسانه و بومی سازی قوانین در ارتقای امنیت در شبکه های اجتماعی مجازی نقش محوری دارند. 
۲.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40 - 60 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: امنیت امنیت اجتماعی اعتماد اجتماعی پایگاه اجتماعی– اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40– 60 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، گروه سنی40 – 60 ساله شهر همدان می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها 384 نفر انتخاب گردیدند . در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیرمیانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری T تک گروهی نشان دهنده آن است که میزان امنیت اجتماعی در مردان 76/3 و در زنان 19/3 درصد بوده که این نتیجه بیانگر بالا بودن احساس امنیت بیشتر در مردان نسبت به زنان می باشد. همچنین، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده آن است که متغیرهای جنس، محل سکونت، میزان گرایش به مشارکت در تأمین امنیت، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با میزان احساس امنیت اجتماعی گروه سنی موردنظر رابطه معناداری دارند.
۳.

بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی کارکنان در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان های دانش بنیان

کلید واژه ها: رهبری زهرآگین سکوت سازمانی چرخه حیات سازمان دانش بنیان تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی کارکنان در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان های دانش بنیان انجام پذیرفت. رویکرد این پژوهش از نوع کیفی بوده و اطلاعات گردآوری شده به دو شیوه اطلاعات میدانی(مصاحبه) و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از دو مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با20 تن از خبرگان(مدیران شرکت های دانش بنیان، اساتید دانشگاه) با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به عمل آورد که برای پایایی آن ها به دو شیوه(کدگذاری در دو مقطع زمانی) و میان دو کدگذار(بهره گیری از فردی دیگر جهت کدگذاری مصاحبه ها به شیوه تحلیل تم) اندازه گیری شد که به ترتیب 77% و 79% محاسبه گردید. داده های به دست آمده با روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری زهرآگین در سازمان های دانش بنیان در مرحله کارآفرینی و شکل گیری اولیه منجر به کاهش سکوت سازمانی کارکنان، در مراحل کنترل(رسمیت) و پیچیدگی افزایش سکوت سازمانی کارکنان و در نهایت مرحله افول موجب کاهش سکوت سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان می گردد.
۴.

بررسی تحلیلی- توصیفی مقوله خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: نوجوانان جوانان بهداشت روان افسردگی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف مقوله خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و با استفاده از روش فراتحلیل انجام پذیرفته است. خودکشی از ریشه لاتین Sui به معنی «خود» و  Caedere  به معنی «کشتن» مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت «خودکشتن» که به صورت خودکشی استعمال می شود. براین اساس، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺗ ﺸﺨﯿﺺﻫ ﺎی روانپزشکی، افسردگی اساسی شایع ترین بیماری عصبی -روانی مشاهده شده در اقدام کنندگان به خودکشی است. این پژوهش با روش بنیادی به بررسی تحلیلی-توصیفی نتایج پژوهش ها، نظریه ها و دستاوردهای پژوهشگران و صاحبنظران در عرصه ملی و بین المللی به صورت: 1. شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها 2.ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر3.ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا پرداخته است و با ارائه راهکارهای کاربردی، منسجم، یکپارچه به چگونگی پیشگیری از خودکشی در بین نوجوانان و جوانان پرداخته است. بنابراین، براساس مطالعات انجام پذیرفته مشخص گردید مهم ترین عوام ل خودکشی در بین گروه سنی موردنظر عبارت است از؛ عوامل روان ش ناختی، زیس ت ش ناختی و ویژگ ی ه ای جمعی ت ش ناختی(س ن و ج نس)، خ انوادگی(فقدان وال دین، بیم اری وال دین)، محیط ی(ش هری ی ا روس تایی ب ودن) و جامع ه شناختی(بی کاری، وض عیّت اجتم اعی- اقتص ادی پ ایین) می باشند.
۵.

بررسی رابطه التزام عملی به نماز و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور واحد نهاوند)

کلید واژه ها: دانشگاه پیام نور التزام عملی به نماز احساس امنیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه  بین میزان التزام عملی به نماز و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند بوده است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی-همبستگی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد نهاوند داده است. بدین منظور، نمونه ای برابر با 100نفر با بهره مندی از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه میزان التزام عملی به نماز(انیسی و همکاران 1389) وپرسشنامه احساس امنیت اجتماعی محقق ساخته جمع آوری شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها روش محتوایی به کار گرفته شد و اعتبار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه امنیت 95/. . برای پرسشنامه نماز90/. به دست آمد که مطلوب است. نتایج تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (68/0=r) مؤید رابطه معنادار بین دو متغیر التزام عملی به نماز و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر در سطح اطمینان 99% است.
۶.

تفسیر اجتماعی سازی، هویت و فرهنگ پلیس

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: فرهنگ سبک فردی اجتماعی شدگی همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
شاید نیاز باشد بخش هایی ازفرهنگ پلیس تکامل یابند تا اینکه بتوان شرایط داخلی فراگیرتری برای آن ایجاد کرد. البته، رهبران پلیس باید پیش از اینکه به دنبال تأثیرگذاری بر یک تغییر فرهنگی باشند، آن را در ابتدا درک کنند. این فصل نگاهی به توصیفات کلی فرهنگ پلیس، چگونگی تغییر آن در گذر زمان و چگونگی اجتماعی شدن استخدامی های جدید دارد. این فصل همچنین انواع فرهنگ ها را که به نظر می رسد در فرهنگ پلیس وجود داشته باشند، مشخص می کند و نیز انواع فرهنگ هایی را نشان می دهد که ممکن است از سازمان مختلف ظهور کنند. بخش هایی از مصاحبه هایی که با افسران پلیسی که قبلاً خدمت می کردند و کسانی که در حال حاضر خدمت می کنند هم نشان می دهد که توجه آنها نیز بیشتر به مسائل مهمی است که در این فصل به آنها اشاره شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸