مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال چهارم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 13)

مقالات

۱.

بررسی، تحلیل وپهنه بندی تصادفات برون شهری با هدف تعیین نقاط حادثه خیز با استفاده از نرم افزار ARC GIS (نمونه موردی محور همدان- ساوه (آزاد راه کربلا))

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی شریان های جاده ای حمل و نقل تصادف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
حمل و نقل از دیدگاه علوم مختلف دارای مفاهیم متنوعی است و از جنبه های مختلفی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه حمل و نقل برون شهری مورد توجه قرار می گیرد، موضوع مهم تصادفات جاده ای و عواملی است که در بروز آن نقش ایفا می کند. لذا هدف محققان در این پژوهش، به عنوان یک پژوهش کاربردی، به جمع آوری اطلاعات تصادفات صورت گرفته و برداشت میدانی و به صورت مشاهده مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این نقاط در طول مسیر همدان- ساوه (آزاد راه کربلا) تا گردنه دخان در حوزه استحفاظی استان همدان به صورت مشاهده مستقیم بوده و تحلیل آن بر اساس تصاویر هوایی و ماهواره ای منطقه بوده است. محققان در این تحقیق با تعیین دقیق نقاط مورد نظر در سا ل های 1394 و 1395 ابتدا نسبت به دسته بندی نوع تصادفات اقدام و سپس اطلاعات را دسته بندی و در بایگانی داده ای نرم افزاریARS GTS وارد نموده است. نتایج تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نرم افزار مورد نظر به صورت نقطه ای و پهنه ای ویژگی مسیر در قالب نقشه های کاربردی ترسیم شده است که در نهایت مسیر همدان – ساوه(آزاد راه کربلا) تا گردنه دخان در باند های شمالی و جنوبی و در حوزه استفحاظی استان همدان در چهار طیف: امن، نسبتاً امن، خطرناک و حادثه خیز پهنه بندی و راهکارهای لازم در کاهش تصادفات جاد ه ای ارائه گردیده است.
۲.

بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه ی چند سازمان دولتی در استان همدان)

کلید واژه ها: هوش هیجانی رضایت شغلی امنیت شغلی عدالت سازمانی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
این پژوهش به منظور بررسی روابط ساختاری هوش هیجانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان دولتی است که در حدود 400 نفر است، طبق فرمول کوکران از بین جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه استاندارد پنج گانه مشتمل بر هوش هیجانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و امنیت شغلی در میان این افراد توزیع شد. از این تعداد پرسشنامه، تعداد 190 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای smartPLS وspss استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان دهنده تأئید تمامی فرضیه های مستقیم و دو فرضیه غیرمستقیم پژوهش بود؛ اما دو فرضیه غیرمستقیم آخر مورد تأئید واقع نشد. برای بررسی فرضیه های غیرمستقیم از آزمون سوبل تست (subel test) استفاده شده است. نتایج آزمون سوبل و آزمون های آماری این فرضیه ها و سطوح برازش مدل، به همراه نتیجه گیری های تفصیلی و پیشنهاد ها اجرایی در پایان مقاله آورده شده است.
۳.

تطور داعش: معلول عوامل سبب ساز

نویسنده:

کلید واژه ها: خاورمیانه داعش نظام امنیتی ساختار فرایند بازیگران منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
منطقه خاورمیانه همواره آبستن رخدادهای متعددی بوده است و این مشکلات و مصائب جدای از عوامل بیرونی که به نحوی بر این منطقه تحمیل شده، ریشه های داخلی نیز داشته است به عبارتی نظام امنیتی خاورمیانه قبل از شکلگیری داعش با در نظر گرفتن این شرایط دارای ماهیت و ویژگیهای خاص خود بوده است. در دوره مورد بحث ساختار نظام منطقه ای به تبع تحول در ساختار نظام بین المللی دستخوش تغییرات عمده ای شد که در نتیجه آن نوع رویکرد و کنش بازیگران نیز متحول گردید. همزمان با تحولات در ساختار، در فرایندهای منطقه ای نیز تغییراتی به وقوع پیوست و در نهایت نقش و جایگاه بازیگران نیز دستخوش تحولاتی اساسی شد که مجموع این تغییرات شرایط لازم را برای رشد و گسترش داعش فراهم ساخت. به عبارتی داعش بیش از آنکه علت یا متغیر اصلی باشد، خود معلول علل عمیق تر داخلی، منطقه ای و بین المللی است و یافتن راه حل برای آن نیز در تمامی این سطوح باید دنبال شود البته این مسئله بالطبع یک مسئله غامض و پیچیده است.
۴.

توسعه کارکرد وحدت فرماندهی در مدیریت ایستگاه های ایست و بازرسی ناجا در رفع بحران های انتظامی (مخل نظم اجتماعی)

کلید واژه ها: ایست و بازرسی وحدت فرماندهی بحران انتظامی آمایش سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
در راستای انتشار یافته های نوین پژوهشی و نظریات امنیتی انتظامی، در این مقاله توصیفی، اهتمام به وحدت فرماندهی در قالب یک یگان بالادستی در ناجا به منظور اجرای ماموریت های ایست و بازرسی در زمان بحران های انتظامی مورد توجه قرار گرفته است. پس از برشمردن تاریخچه ای مختصر از روند شکل گیری این ایستگاه ها، شانزده مورد از اهم معایب روش کنونی برگزاری ایستگاه ها در کنار محاسن وحدت فرماندهی برشمرده شده است که برای دستیابی به این مقصود، نگارنده در چهارچوب یازده گانه ای، اهم موارد پیشنهادی برای نیل به این مهم را پس از بررسی عینی روند کنونی ارائه نموده است و در انتها نویسنده توان ایجاد آمایش های سرزمینی را در جهت جابه جایی و ایجاد تغییرات اجرایی در زمینه ی برگزاری ایستگاه های ایست و بازرسی با اولویت طرح در شورای عالی امنیت ملی بسیار حیاتی برشمرده و تأسیس یگان فرماندهی ایست و بازرسی در کشور را استنتاج می نماید.
۵.

ویژگی های پلیس مسلمان و راهکارهای آن در ناجا

کلید واژه ها: سازمان اخلاق حرفه ای اخلاق اسلامی پلیس مسلمان معیارهای اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
امروزه به دلیل برخی از ناهنجاری های موجود در سازمان ها توجه به اخلاق حرفه ای و به تبع آن پیشگیری درونی کارکنان ناجا توجه مدیران را به خود جلب کرده است. با توجه به مبحث اصلی که تحت عنوان «ویژگی های پلیس مسلمان» ارائه گردیده است و با توجه به فضا و بافت اسلامی حاکم بر کشورمان هدف اصلی این مقاله تبیین کار ویژه و صفات شایسته کلام محور است. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی و سندکاوی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد ها می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود. ارتباط تنگاتنگی میان عوامل اثرگذار بر رفتار و عملکرد اخلاقی و پیامدهای اخلاقی وجود دارد. پلیس عمدتاً با رفتارهایش شناخته می شود. رعایت اصول ارتباطات انسانی و تعاملات پلیس با جامعه، استانداردسازی رفتار و تدوین آیین نامه با دستورالعمل اخلاقی پلیس می تواند در تحقق اهداف، رهیافت پلیس مسلمان موثر و مفید باشد. آنچه که در پلیس جامعه اسلامی ایران مورد تأکید است، رعایت اصول انسانی و اخلاقی از قبیل رعایت قانون، مراعات انصاف، امانت داری، صداقت، حمایت از مظلوم، عدم پذیرش رشوه، حق طلبی و عدالت، تعهد سازمانی و... می باشد. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منشور اخلاق حرفه ای کارکنان ناجا سازمان را از بسیاری جرایم شغلی باز می دارد و آنها را در پاییندی به شغل خود یاری می کند. کارکنان با ابزارهای درونی به شغل خود پایبند می شوند. وبیان گر وجود رابطه معنادار و مستقیم و همبستگی مثبت میان اخلاق پلیسی و پیشگیری درونی است. به طوری که پیشگیری درونی کارکنان بدون پایبندی به رفتارهای پلیسی میسر نخواهد بود.
۶.

بررسی تأثیر درمان مثبت گرایی گروهی بر افسردگی و گرایش به خودکشی (مطالعه موردی نمونه ای از آموزشگاه سربازی در همدان)

کلید واژه ها: مثبت گرایی خودکشی افسردگی سربازان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۶۰۸
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مثبت گرایی گروهی بر روی افسردگی و افکار خودکشی سربازان بدو خدمت یکی از آموزشگاه های سربازی شهر همدان بود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات مداخله ای و روش تحقیق نیمه آزمایشی یا طرح پیش آزمون و پس آزمون و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سربازان پایه خدمتی اسفند 95 تا شهریور 96 شهر همدان مشغول آموزش بودند (به صورت انتخاب رندومی) که از تعداد کل آنها، تعداد 40 نفر (20 نفر در گروه کنترل و 20 نفر در گروه مداخله) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . به پرسشنامه های افسردگی و افکار خودکشی بک پاسخ دادند و نتایج داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک متغیره و چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد، میانگین نمرات افسردگی در پس-آزمون گروه های آزمایش 68/4 ± 96/21 نسبت به پیش آزمون این گروه 65/6 ± 19/44، کاهش پیدا کرده است. در بین مؤلفه های خودکشی، در گروه آزمایش کتمان خودکشی با میانگین وزنی(میانگین تقسیم بر تعداد سؤالات) 58/1 قوی ترین و تمایل به مرگ با میانگین وزنی21/1 ضعیف ترین مؤلفه های خودکشی در بین افراد مورد بررسی گروه آزمایش بوده است. در گروه کنترل نیز کتمان خودکشی با میانگین وزنی52/1 قوی ترین و آمادگی برای خودکشی با میانگین وزنی 23/1 ضعیف ترین مؤلفه های خودکشی در بین افراد مورد بررسی گروه آزمایش بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹