مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال چهارم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 12)

مقالات

۱.

بررسی جرم شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه (مطالعه موردی شهر همدان)

کلید واژه ها: جرم سرقت پلیس زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی سرقت خودرو و وسائل نقلیه در شهر همدان است. در این پژوهش جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر درجه داران و افسران آگاهی است که محل فعالیت آن ها شهرستان همدان، و همچنین مشتمل بر سارقان خودرو در زندان شهر همدان طی سالهای 94- 95 یعنی دو سال می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات در مورد چارچوب نظری پژوهش و پیشینه پژوهشی مربوط به موضوع پژوهش حاضر از روش میدانی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرقت خودرو و عملکرد مالکین، عملکرد پلیس، سازندگان خودرو و تجهیزات فنی(سیستم مانیتورینگ) رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که با بهبود عملکرد مالکین خودرو و پلیس، همچنین بهبود تجهیزات فنی(سیستم مانیتورینگ) و بهبود ضعف تجهیزات ایمنی خودرو سرقت خودرو نیز کاهش می یابد.
۲.

تأثیر شیوه های پیشگیری از جرم در پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق (مورد مطالعه استان همدان در سال 1395)

کلید واژه ها: سرقت شیوه های پیشگیری پیشگیری اجتماعی پیشگیری انتظامی پیشگیری از طریق طراحی محیطی تجهیزات انتقال برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر شیوه های پیشگیری از جرم در پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق و اولویت بندی این شیوه ها در شهرستان ملایر در سال 1394 انجام گرفت؛ تا از این طریق ضمن بررسی پدیده سرقت به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و جرایم علیه اموال دولتی و شخصی، از خسارات مادی به شرکت های برق جلوگیری نموده و امنیت و آسایش شهروندان حفظ و تأمین گردد. این پژوهشگران از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. برای انجام این پژوهش، محقق جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده نموده است؛ که این پرسشنامه 30 سؤالی در بین 100 نفر از کارکنان ناجا به عنوان جامعه نمونه توزیع گردیده است. در این تحقیق، به منظور بالا بردن دقت در بررسی اسناد و مدارک به صورت تمام شمار انجام خواهد شد. در این پژوهش، از آزمون های فریدمن و تحلیل عاملی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهم ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق از میان سه راهکار مطرح شده، راهکار پیشگیری اجتماعی، به عنوان برترین و مؤثرترین پیشنهاد از سوی پرسشگران انتخاب و دو راه پیشگیری یعنی پیشگیری از طریق طراحی محیطی و پیشگیری انتظامی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان، پیشنهاداتی جهت جلوگیری از سرقت تجهیزات برق ارائه شده است که امید است با به کارگیری آنها مشکلات موجود برطرف شود
۳.

عوامل مؤثر بر عود اعتیاد در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون درمراکز درمان سوء مصرف مواد شهر همدان

کلید واژه ها: اعتیاد عود سوءمصرف موادمخدر درمان نگهدارنده با متادون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
یکی از چالش های عمده کنونی در درمان نگهدارنده با متادون میزان ماندگاری بر درمان یا پیشگیری از عود اعتیاد می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان صورت گرفت.این مطالعه توصیفی مقطعی در بهار و تابستان سال 1395 بر روی 384 نفر از بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر همدان انجام شد. نمونه گیری به صورت طبقه بندی با انتساب متناسب انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه طراحی شده محقق ساخته و متغیرهای دموگرافیک بود و پرسشنامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 19) صورت گرفت. میزان عود در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون 2/48 درصد بود. وسوسه، فشار دوستان، افسردگی و کم بودن دوز دارویی متادون از مهم ترین دلایل عود بودند. با توجه به نتایج، به نظر می رسد وسوسه و فشار همسالان از مهم ترین دلایل عود اعتیاد می باشد.
۴.

بررسی علل گرایش به مد در بین دختران 30-15 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: مد دختران امکانات زندگی سطوح مختلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مد، در دختران 30-15 ساله شهر همدان انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. آزمودنی ها شامل 214 نفر از دختران 15 تا 30 ساله شهر همدان می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای است محقق ساخته که مشتمل بر 9 سؤال عمومی و 23 سؤال اختصاصی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان گرایش به مد و سن پاسخگویان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بین میزان گرایش به مد پاسخگویان مشاغل مختلف، سطوح مختلف تحصیلی، وضعیت های مختلف اقتصادی و در سطوح مختلف امکانات زندگی تفاوت وجود دارد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند)

کلید واژه ها: بدحجابی پرستاران دلایل بدحجابی نهاوند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی دلایل گرایش زنان به بدحجابی از دیدگاه پرستاران بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند(مطالعه موردی بیمارستان علیمرادیان نهاوند) انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی است که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان نهاوند بر 70 پرستار خانم انجام شده است. داده ها براساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محرز شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماریSPSS استفاده شده است. بر اساس داده های این تحقیق، پنج عامل مؤثر در گرایش به بدحجابی از دیدگاه پرستاران به ترتیب: فقر مالی - عقده دگر آزاری در بین برخی از زنان(سادیسم) - کار بیرون از خانه زنان - بدحجابی پلی برای رسیدن به ازدواج( جلوه گری برای پیدا کردن زمینه های ازدواج) و- ارائه نشدن تعریف مشخص از پوشش الزامی زنان در جامعه بیان شد. با توجه به یافته ها، راهکارهای مورد اولویت برای مقابله با بدحجابی، تأمین شغل و مسکن و ایجاد زمینه ازدواج آسان برای جوانان می باشد چرا که با تأمین شغل و مسکن، بسیاری از خانم ها فقط به کار خانه داری پرداخته و از کارکردن در بیرون خانه منصرف خواهند شد. همچنین، تعریف حدود شرعی حجاب و مصادیق بدحجابی می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
۶.

عوامل مرتبط با وندالیسم در نوجوانان و جوانان 10تا 27 سال استان همدان با تأکید برضرورت نقش پلیس و امنیت اجتماعی

کلید واژه ها: وندالیسیم امنیت اجتماعی پلیس بی نظمی اجتماعی ناملایمات خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
با توسعه شهرنشینی، شاهد بروز پدیده و رفتارهای مختلف از جمله پدیده وندالیسم در جوامع مختلف هستیم. امروزه، با گسترش شهرها، ناهنجاری های اجتماعی نیز گسترش می یابند که لزوم توجه جدی به این امر را بیشتر می طلبد. پدیده وندالیسم از جمله مباحثی به شمار می رود که به سرعت جوامع مختلفی را درگیر کرده و به مثابه مسأله ای جدی در حال بروز است و حتی جامعه ما را با مشکلاتی مواجه ساخته است. این مقاله تلاش دارد عوامل مؤثر بر گرایش جوانان شهر همدان به رفتار وندالیسمی با تأکید بر ضرورت نقش پلیس و امنیت اجتماعی را بررسی کند و راه-حل های مناسب برای کاهش این معضل را ارائه دهد. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، جوانان پسر شهر همدانی در سنین بین 27-10 ساله می باشند و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: جنسیت، پایگاه اجتماعی، محل سکونت، ارتباط با همسالان و نحوه گذراندن اوقات فراغت که با متغیر رفتار وندالیستی. نتایج نشان داد که بین کلیه متغیرهای فوق با گرایش به رفتار وندالیستی، رابطه معناداری وجود دارد. پلیس به عنوان نیرویی که بالذات ماهیتی انتظامی داشته و اصولاً نظم را سر لوحه عمل و پشرفت خود می داند و می تواند با استفاده از هویت مدنی و اجتماعی خود به ایجاد نظم و برقراری امنیت پرداخته و نقش های مفید ومؤثری را نیز ایفا نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸