مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال اول تابستان 1393 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی تأثیر خلأهای قانونی بر عملکرد فرماندهی کوپ پلیس پیشگیری استان همدان

کلید واژه ها: خلأ قانونی پلیس پیشگیری عملکرد فرماندهی کوپ ضابطان قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف این مقاله مطالعه تأثیر خلأهای قانونی مؤثر بر عملکرد فرماندهی کوپ ها ی پلیس پیشگیری ناجا در استان همدان می باشد ، که از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری و حجم نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل رؤسا و معاونان کوپ های فرماندهی انتظامی استان همدان به تعداد 90نفر است که به صورت تمام شمار در تحقیق شرکت داده شده اند.که برای کسب اطلاعات درباره دیدگاه ها، باورها و نظرات جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته با20گویه(سؤال) تنظیم و در سطح جامعه آماری تقسیم و داده های لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که اکثر افراد مورد مطالعه، خلأهای قانونی را در عملکرد فرماندهی کوپ ها بسیار تأثیرگذار می دانند، به طوری که درخصوص خلأ قانونی در زمینه تبیین حدود اختیارات ضابطان قوه قضائیه71درصد، خلأ قانونی در زمینه اعتبار گزارش ضابطان قوه قضائیه نزد مقامات قضایی 61 درصد، خلأ قانونی در زمینه برخورد با اشخاص مظنون 77 درصد، خلأ قانونی در زمینه بازرسی از خودروها 81 درصد، ابهام قانونی درباره مفهوم و تعیین مصادیق ضابطان قوه قضائیه 77 درصد، نمره 10 و بالاتر داده اند و در مجموع، 81 نفر از افراد شرکت کننده، نمره 50 و بالاتر را اخذ نموده اند و بدین ترتیب، بر تأثیرگذاری این موارد بر عملکرد فرماندهان کوپ صحّه گذاشته اند.
۲.

احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان و عوامل موثر بر آن (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس)

کلید واژه ها: احساس امنیت اجتماعی رسانه های جمعی نگرش به عملکرد پلیس نظریه ساختاریابی همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
احساس این مقاله با هدف بررسی تعیین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان صورت گرفته است.روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد بالای 18 سال شهر همدان بوده که 370 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و پیر، میان افراد مجرد و متأهل، میان لرها و سایر اقوام ساکن در شهر همدان از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته میزان احساس امنیّت اجتماعی دیده شد. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با 32 درصد بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت اجتماعی داشت،در نهایت با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 7/41درصد از واریانس امنیت اجتماعی توضیح داده شد
۳.

بررسی ارتباط باورهای تیمی امنیت روانی و سودمندی تیم بر عملکرد(مورد مطالعه: کلانتری های شهرستان همدان)

کلید واژه ها: امنیت روانی سودمندی تیم رفتار یادگیری تیمی عملکرد تیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف، تحلیل چگونگی تأثیر باورهای امنیت روانی و سودمندی تیم (به عنوان متغیرهای مستقل) بر میزان عملکرد تیم (به عنوان متغیر وابسته) و با در نظر گرفتن متغیر رفتاریادگیری (به عنوان استراتژی تحقیق مبتنی بر روش پیمایشی- تحلیلی برای تبیین فرضیات در قالب مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را نیروهای شاغل در واحدهای کلانتری شهرستان همدان به تعداد 300 نفر تشکیل داده اند که در مجموع شامل 8 تیم می شدند. یافته های بدست آمده نشان از تاثیر مستقیم رفتار یادگیری بر عملکرد، امنیت روانی بر رفتار یادگیری، امنیت روانی بر عملکرد، سودمندی بر عملکرد، سودمندی تیم بر رفتار یادگیری تائید شد، هم چنین نقش واسط رفتار یادگیری در تاثیرگذاری امنیت روان شناختی بر عملکرد تائید و نقش واسط رفتار یادگیری در تاثیرگذاری سودمندی تیم بر عملکرد تیم رد شد.نتایج نشان داد که امنیت روانی و سودمندی تیم، تأثیر معناداری بر رفتار یادگیری دارند، اما آن چه که از همه مهم تر جلوه می نمود تائید متغیر واسط) بر مبنای مدل یادگیری تیمی ادموندسون بوده است. که در مطالعه حاضر از نقش واسط رفتار یادگیری در تاثیرگذاری امنیت روانی بر عملکرد و معنادارتربودن تاثیر مستقیم سودمندی بر عملکرد تیم نسبت به تأثیر غیر مستقیم آن بر عملکرد از طریق نقش واسط رفتار یادگیری بود.
۴.

مطالعه تاثیر زایگارنیک بر زمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهینامه رانندگی شهر همدان

کلید واژه ها: اثر زایگارنیک زمان واکنش توجه آزمون استروپ حوادث رانندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
موضوع پژوهش حاضر مطالعه تأثیر اثر زایگارنیک بر میزان توجه و زمان واکنش متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده است. به این منظور از بین هنرجویان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در دی ماه سال 1390 شهرستان همدان که تعداد آنها 455 نفر بود تعداد40نفر(20زن و20مرد) به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در یک طرح آزمایشی(پس آزمون با گروه کنترل) با آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتند. روش تجزیه تحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بود. نتایج نشان داد که اثر زایگارنیک، میزان توجه را کاهش، زمان واکنش را افزایش می دهد و در خصوص عامل تعدیل کننده جنسیت در زمان واکنش،بر خلاف پیش بینی ها تفاوتی بین دو جنس مشاهده نگردید. همچنین در این تحقیق مشاهده شدکه اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان بیش از زنان اختلال ایجاد می کند بنابراین، نتیجه گیری می شود که اثر زایگارنیک با تأثیر منفی بر زمان واکنش و میزان توجه (به ویژه در مردان) می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در حوادث رانندگی باشد .
۵.

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی در بین شهروندان همدانی

کلید واژه ها: مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی امنیت ملی شهر همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان همدانی با امنیت ملّی کشور است. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریه های جامعه شناختی لیپست، دال، وینر، دورکیم و نظریه انتخاب عقلانی می باشد که با توجه به موضوع و اهداف تحقیق تدوین گردیده است . فرضیات این پژوهش بر اساس مدل تئوریکی فوق اقتباس شده و فرضیات به دنبال کشف روابط میان مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی هستند. جهت بررسی فرضیات مطرح شده 350 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در شهر همدان به صورت خوشه ای و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش تحقیق پیمایشی می باشد که به منظور آزمون الگوی تحلیلی روی نمونه تحقیق پرسشنامه ای توسط محقق طراحی شد. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار صوری بوده و در آزمون مقدماتی تحقیق، ضریب آلفا جهت پایایی مقیاس امنیت ملّی برابر با 87/0بوده است. پرسشنامه طراحی شده توسط پرسشگران روی افراد مورد مطالعه اجراء و داده های مورد نظر گردآوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون، انجام گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که متغیرهای سن و تحصیلات پاسخگویان با متغیر مشارکت اجتماعی و سیاسی رابطه معنی داری ندارند .اما روابط مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی مثبت و معنادار می باشد، در نهایت الگوی نهایی نشان داد که بیش تر از همه متغیرهای مستقل، متغیر«مشارکت سیاسی» در ضریب امنیت ملی مؤثر می باشد، بدین معنی که هر چه میزان مشارکت سیاسی افراد بیش تر باشد، ضریب امنیت ملی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
۶.

عوامل موثر بر جرائم خشونت آمیز بین جوانان18 تا 25 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: جرائم خشونت آمیز اتلاف اوقات فراغت افت تحصیلی اعمال مجرمانه دعوا و درگیری والدین از هم پاشیدگی خانواده تبهکاری والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
موضوع این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت آمیز درمیان جوانان 18 تا 25 ساله ساکن درشهر همدان می باشد. هدف کلی تحقیق این است تا عوامل اجتماعی مرتبط با وقوع جرائم خشونت آمیز را شناسایی نموده و دریابد که میزان جرایم خشونت آمیز در بین جوانان مجرم و غیر مجرم چقدر با یک دیگر تفاوت دارد.روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علّی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری عبارتند از کلیه59نفر جوان مجرمی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف دستگیر و در ندامتگاه مرکزی همدان نگهداری می شوند اما از آن جایی که محتوای پژوهش مقایسه ای است، تعداد 50 نفر از جوانان غیر مجرم نیز به عنوان گروه گواه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آمار توصیفی وآمار استنباطی یعنی میانگین ، انحراف معیار و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. سنجش تفاوت میزان اعمال مجرمانه و شرارت در دو گروه افراد مجرم و غیرمجرم نشان داده است که میزان این متغیر در دو گروه جوانان مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت بوده و این تفاوت از نظر آماری دارای معناداری قابل قبولی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹