مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال سوم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

بررسی توانایی های جسمانی روسای کوپ انتظامی استان همدان

کلید واژه ها: توانایی های جسمانی روسای کوپ استان همدان چابکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
یکی از عرصه های مهم آمادگی جسمانی، سنجش مهارت ها و توانایی های انسان ها می باشد که در آن، قابلیت هایی اندازه گیری می شود که آمادگی فرد را برای انجام اعمال روزانه عمومی و حرفه ای معین می کند. از جمله عناصری که در موفقیت بخش های انتظامی در جامعه مؤثرند. فرماندهان کوپ ها می باشند. این تحقیق به دنبال آن است تا میزان آمادگی جسمانی رؤسای کوپ انتظامی استان همدان را در سال 1393 بررسی نماید. نوع تحقیق کاربردی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق رؤسای کوپ انتظامی استان همدان به تعداد هفتاد نفر بود که به صورت تمام شمار به عنوان آزمودنی تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده برای تدوین مبانی نظری با بهره گیری از مصاحبه و اسناد موجود و یافته های تحقیق و مستندات مربوط به انجام سنجش آمادگی جسمانی به صورت عملی بوده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و برای تعیین خصوصیات جامعه آماری از جداول فراوانی آمار توصیفی و از آمار استنباطی با بهره گیری از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها در سه آزمون دراز نشست، شنای سوئدی و سرعت در حد مطلوب و میانگین دوی استقامت کم تر از حد مطلوب می باشد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد که 80 % از رؤسای کوپ های انتظامی استان همدان دارای اضافه وزن و در خطر چاقی، 17% دارای وزن طبیعی و 3% از آنها مبتلا به چاقی هستند.
۲.

پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با افزایش جمعیت خانواده

کلید واژه ها: پیشگیری بزهکاری فرزندان خانواده نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
هدف: کاهش جمعیت جوان پدیده ای جهانی است که هرم جمعیتی را در جوامع توسعه یافته دچار تغییر نموده و در کشورهای در حال توسعه نیز تهدید آن پیش بینی شده است. کشورما نیز از این روند مستثنی نمی باشد لذا اخیر مقام معظم رهبری سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ و دولت محترم نیز اقداماتی در این زمینه معمول داشته است تا از تحقق تهدید مذکور پیشگیری گردد. هدف این مقاله شناسایی رابطه بین افزایش تعداد فرزندان خانواده با پیشگیری از بزهکاری آنها می باشد. روش: این تحقیق از نظر نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با رویکرد نظری است. اطلاعات مربوطه از طریق مطالعات کتابخانه ای و سایت ها بدست آمده است. تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بوده تحقیق با دیدگاه انتقادی نسبت به سایر تحقیقات موجود شروع و ادامه یافته است به گونه ای که اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات فعلی افزایش تعداد فرزندان در خانواده را عامل خطر و سبب بزهکارشدن آنان می دانند ولی در این تحقیق به ازدیاد فرزندان خانواده با دیده عامل حمایتی و فرصت نگریسته شده ونقش و کارکرد آنان در پیشگیری از بزهکاری سایر فرزندان خانواده تبیین می نماید. یافته ها و نتایج: با استفاده از مبانی علمی ، مبانی شرعی و اصول فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی به تحلیل موضوع پرداخته به گونه ای که هر سه فرضیه تحقیق تایید گردیده و ثابت شد که تعدد فرزندان از طریق تحکیم ساختار خانواده ، جامعه پذیرنمودن فرزندان و تقلیل و خنثی سازی تاثیر سایر عوامل موثر بر بزهکاری ، در پیشگیری از بزهکاری فرزندان خانواده نقش دارد.
۳.

بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان

کلید واژه ها: خانواده نابسامان گرایش فرزندان به بزه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش های جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در سال 1395 می باشد، که40 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است که همه سوالات آن از نوع بسته است. این پرسش نامه براساس طیف لیکرت 5گزینه ای می باشد، روایی این پرسش نامه توسط افراد نخبه مورد تایید واقع شده است، مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تحقیق904/ 0 به دست آمده که این نشان دهنده پایایی این پرسش نامه می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها بهره می بریم، همچنین از آزمون دوجمله ای تحت نرم افزار SPSS ویرایش 20استفاده نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: وضعیت خانوادگی بر بزه کاری فرزندان نوجوان تاثیرگذار است، همچنین نتایج نشان دادآشفتگی های خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت باورها و اعتقادات مذهبی خانواده بر بزه کاری تاثیرگذار است ولی وضعیت اجتماعی خانواده بر بزه کاری فرزندان نوجوان پسر تاثیرگذار نیست.
۴.

بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال 1394

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی طلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
تحقیق حاضر با هدف « بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال » انجام می گیرد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال می باشد که بر اساس آخرین آمار 1040 نفر می باشند که تعداد 281 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه شبکه های اجتماعی استفاده شده است که پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ، 83/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تی تک متغیره و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری نشان دهنده آن است که شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال نقش مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون تی تک متغیره همچنین نشان داد که هر یک از ابعاد شبکه های اجتماعی (میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران) بر بروز پدیده طلاق نقش مثبت و معناداری دارد. در نهایت آزمون فریدمن نشان داد که رتبه بندی اظهارات پاسخگویان در هر یک از ابعاد شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان ، به ترتیب شامل؛میزان استفاده، میزان اعتماد به کاربران و نوع استفاده می باشد که نتایج آزمون نشان داد که معنادار می باشد
۵.

شناخت تأثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تأکید بر عوامل جمعیت شناختی شهر همدان سال 94

کلید واژه ها: بیکاری اعتیاد به مواد مخدر جوان شهر همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۹۳
این پژوهش با عنوان «شناخت تأثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تأکید بر عوامل جمعیت شناختی» انجام شده است. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه جوانان دختر و پسر معتاد شهر همدان در محدوده سنی 15-40 ساله شهرستان همدان در سال 1394 تشکیل داده که بر اساس اطلاعات موجود تعداد کل این افراد 2680 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 336 نفر برآورد شده و واحدهای تحلیل با شیوه طبقه بندی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به شیوه صوری و محتوایی و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید که میزان پایایی حاصله در تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی جهت توصیف اطلاعات و در بخش آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون خطی ساده، t گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیری استفاده گردید. کلیه اطلاعات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه وتحلیل و توسط نرم افزار AMOS آزمون مدل شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین عوامل سه گانه مورد مطالعه در راستای بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر یعنی نابرابری در فرصت های شغلی، فقر فرهنگی ناشی از بیکاری، فقر مادی ناشی از بیکاری، و عوامل جمعیت شناختی یعنی جنسیت، سن و میزان تحصیلات هر سه مؤلفه اقتصادی بر روی گرایش به اعتیاد جوانان شهرستان همدان اثر داشته اما از بین مؤلفه های جمعیت شناختی تنها سن اثر معنادار داشته و میزان تحصیلات و جنسیت عوامل اثرگذار بر گرایش به اعتیاد مواد مخدر شناسایی نشدند..
۶.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان تجربه مزاحمت خیابانی (مطالعه موردی: زنان 18 تا 35 سال شهرستان همدان)

کلید واژه ها: مزاحمت خیابانی خشونت جنسی پوشش آرایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف کلی این پژوهش بررسی، توصیف، تفسیر و درک زنان نسبت به علل بزه دیدگی و قربانی شدن زنان در فضاهای شهری است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان بین 18 تا 35 سال هستند که بر اساس فرمول کوکران (326) خانم به عنوان نمونه انتخاب شد. در طراحی پرسشنامه از پرسشنامه های استاندارد مزاحمت جنسی (فرچایلد، 2007؛ لرد،2009) استفاده شده است. از آلفای کرونباخ نیز به منظور به دست آوردن روایی تحقیق استفاده شده است که آلفای کرونباخ برای طیف میزان تجربه مزاحمت خیابانی در سطح 85/ است. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله تحلیل واریانس، آزمون F و آزمون T و همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. طبق یافته های تحقیق بین نوع آرایش، نوع پوشش، نابسامانی محل سکونت و میزان تجربه مزاحمت جنسی رابطه وجود دارد؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق بین حضور پلیس در سطح شهر و مزاحمت جنسی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. مسأله بعدی بررسی رابطه بین وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سن و میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان است که خروجی تحلیل آماری رابطه معناداری را بین افراد متأهل و مجرد متصور نیست. بنابراین، می توان گفت که تجربه مزاحمت خیابانی در خانم ها ربطی به وضعیت تأهل و تحصیلات و سن آن ها ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹