حامد عطاری

حامد عطاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تحلیل جامعه شناختی تأثیر امنیت اجتماعی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی آسیب های اجتماعی نظارت اجتماعی کنترل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
آن چه عامل مخاطره آمیزبودن امنیت و از تهدیدات قابل توجه این مقوله است، رواج یافتن یا شیوع آسیب های اجتماعی در جامعه است. در نوشتار حاضر، اهمیت، نقش و تأثیر امنیت اجتماعی به عنوان مقوله مهم جامعه شناختی بر آسیب های اجتماعی که درمقام یکی از مؤلفه های مهم انحراف و جرم است، مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف نوشتار حاضر، بررسی ادبیات مفهومی جامعه شناختی امنیت و آسیب های اجتماعی، تجزیه و تحلیل و نقد و همچنین بررسی این دو مؤلفه و بیان رابطه معکوس بین آن ها با عنوان رابطه دیالکتیک است. روش تحقیق به صورت مرور متون مطالعاتی و گردآوری مطالب نوشته شده است. در برخی کتب و مقالات، با بهره گیری از الگوی نظری طراحی شده توسط محققین و نظریات جامعه شناسی کنترل اجتماعی هیرشی و فشار اجتماعی اگنیو انجام شده است. پس از تحلیل و تشریح مفاهیم امنیت اجتماعی و آسیب های اجتماعی براساس دیدگاه های جامعه شناختی، ادبیات مفهومی و بهره گیری از الگوی نظری، چنین نتیجه گیری حاصل شد که بین این دو عنوان رابطه معکوس وجود دارد
۲.

بررسی تحلیلی- توصیفی مقوله خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: نوجوانان جوانان بهداشت روان افسردگی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و توصیف مقوله خودکشی در بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و با استفاده از روش فراتحلیل انجام پذیرفته است. خودکشی از ریشه لاتین Sui به معنی «خود» و  Caedere  به معنی «کشتن» مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت «خودکشتن» که به صورت خودکشی استعمال می شود. براین اساس، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﺗ ﺸﺨﯿﺺﻫ ﺎی روانپزشکی، افسردگی اساسی شایع ترین بیماری عصبی -روانی مشاهده شده در اقدام کنندگان به خودکشی است. این پژوهش با روش بنیادی به بررسی تحلیلی-توصیفی نتایج پژوهش ها، نظریه ها و دستاوردهای پژوهشگران و صاحبنظران در عرصه ملی و بین المللی به صورت: 1. شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها 2.ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آن ها با یکدیگر3.ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا پرداخته است و با ارائه راهکارهای کاربردی، منسجم، یکپارچه به چگونگی پیشگیری از خودکشی در بین نوجوانان و جوانان پرداخته است. بنابراین، براساس مطالعات انجام پذیرفته مشخص گردید مهم ترین عوام ل خودکشی در بین گروه سنی موردنظر عبارت است از؛ عوامل روان ش ناختی، زیس ت ش ناختی و ویژگ ی ه ای جمعی ت ش ناختی(س ن و ج نس)، خ انوادگی(فقدان وال دین، بیم اری وال دین)، محیط ی(ش هری ی ا روس تایی ب ودن) و جامع ه شناختی(بی کاری، وض عیّت اجتم اعی- اقتص ادی پ ایین) می باشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان