مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 36) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه های فرهنگی- تربیتی بر روی زندانیان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۹
هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه های فرهنگی-تربیتی بر روی زندانیان به روش آمیخته و طرح، اکتشافی متوالی-ابزارسازی بود. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و روش معرف و قاعده اشباع نظری، ده نفر از مطلعین کلیدی در زمینه برنامه های فرهنگی-تربیتی زندان انتخاب شدند و در گروه کانونی شرکت کردند. در بخش کمی، جامعه آماری را کلیه زندانیان محکوم که دو ماه پایانی دوره محکومیت خود را در بازه زمانی سه ماهه پاییز 1399 در زندان مرکزی همدان سپری می کردند و حداقل شش ماه زندانی بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه، براساس جدول کوهن (1992)، 45 نفر معین شد که به شیوه دردسترس، 70 پرسشنامه توزیع و درعمل، 66 پرسشنامه تحلیل گردید. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته سنجش اثربخشی برنامه های فرهنگی-تربیتی زندان استفاده شد. داده ها به شیوه الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی به وسیله نرم افزار Smart PLS3 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ضرایب اثر شاخص های همه مؤلفه ها معنا دار بودند (01/0P< ). پرسشنامه تدوین شده از روایی هم گرا (7/0AVE> ) و واگرا (  > r) و همچنین پایایی (7/0CA & CR > ) مناسب برخوردار بود. مقادیر واریانس تبیین شده (67/0R 2 > ) و تناسب پیش بین قابل (35/0Q 2 ≥ ) قبول بودند و پرسشنامه از نیکویی برازش قوی داراست (573/0GoF= ). بنابراین، این پرسشنامه از مشخصات روان سنجی مناسبی برخوردار است.
۲.

عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش زوجین در سن باروری به فرزندآوری بود. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه زوجین در سن باروری بود که ساکن شهرستان بهبهان و روستاهای توابع بودند. داده ها ازطریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد، مقادیر آن برای متغیرها بیش از 70/0 حاصل شد که قابل قبول بود. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تفاوت میانگین ها، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون انجام گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای جنسیت، وضع سکونت، قومیت، تحصیلات زوجین و میزان استفاده از وسایل پیشگیری بر گرایش بر فرزندآوری موثر بودند، اما بین سن ازدواج زوجین و اختلاف سنی آن ها با گرایش به فرزندآوری تفاوت معناداری دیده نشد. تأثیرپذیری از نظرات دیگران، رضایت از زندگی زناشویی، امید به آینده ایران و مذهبی بودن زوجین بر گرایش زوجین به فرزندآوری مؤثر بود اما اهمیت زنان به فرم بدن و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی موثر نبودند.
۳.

رابطه فرهنگ سازمانی پلیس با پیشگیری انتظامی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۹
پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی پلیس با پیشگیری انتظامی از جرم پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته پیش گیری از جرم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم انتظامی امین در مقطع زمانی 1401 به تعداد 102 نفر تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی پلیس، شامل قانون مداری با میزان 280/0، تحول گرایی با میزان 190/0، تعالی گرایی 230/0، آرمان گرایی 240/0، مکتبی 316/0، بر پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر دارند.
۴.

جایگاه و نقش تربیت فرهنگی در قانون گرایی کارکنان فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۱
هدف این پژوهش، تبیین جایگاه تربیت فرهنگی و نقش آن در قانون گرایی کارکنان فراجا است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه و روش جمع آوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی ازطریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کارکنان کلانتری های فرماندهی انتظامی شهرستان شهرکرد و نمونه پژوهش به روش در دسترس و ازطریق غربالگری به تعداد 80 نفر درنظر گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANOVA) و (t جفت نمونه ای یا زوجی) بهره بردیم. نتایج نشان داد که فرآیند تربیت فرهنگی کارکنان با درنظرگرفتن ترتیب اثرگذاری، به میزان 37/0 بر تأمین اجرای قانون، 32/0 بر نگرش مثبت به قانون گرایی و 29/0 بر شناسایی و انعکاس خلاءها و ضعف های قانونی و درمجموع به میزان 98/0 و با اختلاف میانگین 06/1 بر قانون گرایی کارکنان تأثیر دارد. 
۵.

نقش سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی فراجا بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۳
هدف این مقاله، بررسی نقش قابلیت های سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی فراجا بر اشتیاق شغلی با بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مربیان ورزشی فراجا در شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و دردسترس حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 250 نفر تعیین شد تا به پرسشنامه های ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، اخلاق حرفه ای و اشتیاق شغلی پاسخ دهند. به منظور تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری بهره برده شد. یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای، سرمایه فرهنگی و اجتماعی به طور مستقیم بر اشتیاق شغلی مربیان ورزشی فراجا تأثیر مثبت و معنادار دارند. به علاوه، اخلاق حرفه ای و سرمایه فرهنگی بر سرمایه اجتماعی و اشتیاق شغلی اثرگذار بودند.  
۶.

تطابق داستان های پلیسی با جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۷
داستان های پلیسی از بطن جامعه استخراج می شوند. با توجه به زمینه اجتماعی داستان پلیسی، در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی کوشش شده است تا نسبت داستان های پلیسی و جامعه بررسی شود. داستان های پلیسی جزو پرمخاطب ترین آثار ادبی به شمار می روند و بررسی ارتباط آن ها با جامعه ازمنظر مطالعات فرهنگی ادبیات حائز اهمیت است. بیان کاربردهای داستان های پلیسی در جامعه، مهم ترین نوآوری و یافته این پژوهش است. این نتایج بر این نکته تأکید می کنند که نگارش و انتشار داستان های پلیسی و استفاده از شور و علاقه مخاطبان به این گونه ادبی، عاملی است که می تواند به پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی کمک کند، زیرا درخلال این داستان ها، مخاطب هم از قدرت پلیس و کارآگاهان و بازپرس های جنایی اطمینان می یابد و احساس امنیت می کند و هم آگاهی او از شگردها و شیوه های جرم و جنایت و راه های پرهیز از روبه رو شدن و قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی بیشتر می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸