خدیجه حیدری

خدیجه حیدری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40 - 60 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: امنیت امنیت اجتماعی اعتماد اجتماعی پایگاه اجتماعی– اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40– 60 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، گروه سنی40 – 60 ساله شهر همدان می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها 384 نفر انتخاب گردیدند . در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیرمیانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری T تک گروهی نشان دهنده آن است که میزان امنیت اجتماعی در مردان 76/3 و در زنان 19/3 درصد بوده که این نتیجه بیانگر بالا بودن احساس امنیت بیشتر در مردان نسبت به زنان می باشد. همچنین، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده آن است که متغیرهای جنس، محل سکونت، میزان گرایش به مشارکت در تأمین امنیت، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با میزان احساس امنیت اجتماعی گروه سنی موردنظر رابطه معناداری دارند.
۲.

بررسی آسیب های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاق کالا و ارز عرضه و فروش کالای قاچاق آسیب ها مرزنشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب ها و راهکاری مناسب برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفت؛ زیرا پدیده قاچاق کالا و ارز و یا تجارت زیرزمینی و نقل و انتقالات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، دارای آثار مخربی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است. روش تحقیق این پژوهش سندکاوی است و روش تحلیل توصیفی-تحلیلی است که شامل سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشود شد. دراین مقاله، فرض بر این است که آسیب ها و تبعات قاچاق کالا می تواند در مناطق مرزنشین بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. براساس نظریه های جرم شناسی، جرم بودن قاچاق کالا با استناد به آسیب های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که بر ابعاد مختلف جامعه وارد می کند، مسلم می باشد. معضل قاچاق کالا یک پدیده علتی نسبت به محصول و پیامد مجموعه ای از عوامل متعدد است که نیازمند برنامه ای همه جانبه بوده و قابلیت انطباق با تئوری های جرم شناسی و جامعه شناسی را خواهد داشت.
۳.

ویژگی های پلیس مسلمان و راهکارهای آن در ناجا

کلید واژه ها: سازمان اخلاق حرفه ای اخلاق اسلامی پلیس مسلمان معیارهای اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
امروزه به دلیل برخی از ناهنجاری های موجود در سازمان ها توجه به اخلاق حرفه ای و به تبع آن پیشگیری درونی کارکنان ناجا توجه مدیران را به خود جلب کرده است. با توجه به مبحث اصلی که تحت عنوان «ویژگی های پلیس مسلمان» ارائه گردیده است و با توجه به فضا و بافت اسلامی حاکم بر کشورمان هدف اصلی این مقاله تبیین کار ویژه و صفات شایسته کلام محور است. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی و سندکاوی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد ها می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان شود. ارتباط تنگاتنگی میان عوامل اثرگذار بر رفتار و عملکرد اخلاقی و پیامدهای اخلاقی وجود دارد. پلیس عمدتاً با رفتارهایش شناخته می شود. رعایت اصول ارتباطات انسانی و تعاملات پلیس با جامعه، استانداردسازی رفتار و تدوین آیین نامه با دستورالعمل اخلاقی پلیس می تواند در تحقق اهداف، رهیافت پلیس مسلمان موثر و مفید باشد. آنچه که در پلیس جامعه اسلامی ایران مورد تأکید است، رعایت اصول انسانی و اخلاقی از قبیل رعایت قانون، مراعات انصاف، امانت داری، صداقت، حمایت از مظلوم، عدم پذیرش رشوه، حق طلبی و عدالت، تعهد سازمانی و... می باشد. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منشور اخلاق حرفه ای کارکنان ناجا سازمان را از بسیاری جرایم شغلی باز می دارد و آنها را در پاییندی به شغل خود یاری می کند. کارکنان با ابزارهای درونی به شغل خود پایبند می شوند. وبیان گر وجود رابطه معنادار و مستقیم و همبستگی مثبت میان اخلاق پلیسی و پیشگیری درونی است. به طوری که پیشگیری درونی کارکنان بدون پایبندی به رفتارهای پلیسی میسر نخواهد بود.
۴.

بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان

کلید واژه ها: خانواده نابسامان گرایش فرزندان به بزه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش های جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در سال 1395 می باشد، که40 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است که همه سوالات آن از نوع بسته است. این پرسش نامه براساس طیف لیکرت 5گزینه ای می باشد، روایی این پرسش نامه توسط افراد نخبه مورد تایید واقع شده است، مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تحقیق904/ 0 به دست آمده که این نشان دهنده پایایی این پرسش نامه می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها بهره می بریم، همچنین از آزمون دوجمله ای تحت نرم افزار SPSS ویرایش 20استفاده نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: وضعیت خانوادگی بر بزه کاری فرزندان نوجوان تاثیرگذار است، همچنین نتایج نشان دادآشفتگی های خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت باورها و اعتقادات مذهبی خانواده بر بزه کاری تاثیرگذار است ولی وضعیت اجتماعی خانواده بر بزه کاری فرزندان نوجوان پسر تاثیرگذار نیست.
۵.

فراوانی پوسیدگی دندان و بیماری های لثه در بیماران دیالیزی کلینیک تخصصی دندانپزشکی و دیالیز مجتمع دارو یی و درمان هلال ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۹۶
مقدمه: با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان در ارتقای سلامت بیماران دریافت کننده دیالیز و لزوم توجه بیشتر دندانپزشکان و مسئولان وزارت بهداشت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی برای این قشر خاص، در این مطالعه فراوانی و وضعیت پوسیدگی لثه و دندان در بیماران دیالیزی مرکز هلال احمر تهرانپارس بررسی شد. روش ها: این مطالعه مقطعی درسال 1384 در 69 بیمار همودیالیزی مرکز هلال احمر تهرانپارس به روش نمونه گیری سرشماری انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مشاهده، معاینه و مصاحبه بود. علاوه بر اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیمار وضعیت دهان و دندان نیز بررسی شد. یافته ها: میانگین (انحراف معیار)DMF در کل افراد 9/9± 2/17و در افراد دارای دندان 6/2± 44/11 بود. میانگین (انحراف معیار) NIDCR 4/25±5/34 بود. 8/45% بیماران بدون دندان استفاده شبانه از پروتز داشتند. 2/54% از بیماران بدون دندان لقی پروتز فک پایین داشتند. 5/37% از بیماران بدون دندان دارای ضایعات دنچر استوماتیت در فک بالا بودند. از نظر درگیری فوکا در دندان های مورد نظر 5/41 درصد درگیری فورکا درجه یک و 8/26 درصد فورکا درجه دو داشتند. 2/51 درصد افراد مشکلی از نظر درگیری فورکا نداشتند. از لحاظ آماری بین درگیری فورکا و مدت دیالیز ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P=0.654). از نظر جرم فقط 1/11 درصد از افراد جرم نداشتند و 9/88 درصد دارای جرم زیر لثه ای و2/62 درصد فقط دارای جرم بالای لثه بودند. از لحاظ دفعات مسواک زدن حدود یک سوم افراد مسواک نمی زدند یا گاهی اوقات مسواک می زدند. از نظر روش مسواک زدن نیمی از افراد روش افقی را برای مسواک زدن به کار می بردند. ارتباط معنی داری بین DS در فک بالا و استفاده شبانه از پروتز یافت نشد. نتیجه گیری: بیماری کلیه و دیالیز اثری در پوسیدگی دندان ندارد و باعث تشدید آن نمی شود که احتمالاً به دلیل خاصیت آنتی باکتریال اوره بزاق در این افراد می باشد. در این خصوص لزوم مطالعات بیشتر در سطح جامع و گسترده تر و با توجه به رژیم های غذایی و دارویی ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان