مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال اول پاییز 1393 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی نگرش و علل گرایش به شبکه های ماهواره ای در بین جوانان 20 تا 30 ساله شهر همدان

کلید واژه ها: گرایش به ماهواره اوقات فراغت کیفیت برنامه های ایرانی آموزش و اطلاع رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف از این پژوهش بررسی نگرش و علل گرایش جوانان به شبکه های ماهواره ای می باشد. از جمله عواملی که بر گرایش به ماهواره تاثیر گذار است می توان به متغیرهای دموگرافیکی(جنسیت، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات)، آموزش و اطلاع رسانی، اوقات فراغت و کیفیت برنامه های ایرانی نام برد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از پرسشنامه 23 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که در بین 100 نفر از جوانان 20 تا 30 ساله شهر همدان اجرا شد و نتایج نشان داد که متغیرهای دموگرافیکی بر میزان گرایش به ماهواره تأثیر ندارد و عوامل اوقات فراغت و کیفیت برنامه های ایرانی تا حد متوسط و آموزش و اطلاع رسانی تا حد کمی بر گرایش به ماهواره تأثیر دارد. همچنین دیگر نتایج نشان داد جوانان تا حد کمی با ایده توسعه بخشی ماهواره و برنامه های آن موافق هستند و تا حد متوسطی با محدودیت آن در جامعه مخالفت دارند. آنها نگرش مثبتی نسبت به ماهواره دارند و تا حد متوسطی نیز به دلیل مسائل اخلاقی˗ خانوادگی و اجتماعی نگرش منفی نسبت به ماهواره پیدا کرده اند.
۲.

بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

کلید واژه ها: انسجام انسجام خانوادگی همدان دینداری رضایت زناشویی پایگاه اقتصادی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
از جمله عوامل تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت زناشویی و میزان دینداری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی در بین خانواده های شهر همدان بوده است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی و جامعه آماری کلیه خانوارهای شهرستان همدان بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 379 محاسبه شده است. روش نمونه گیری، ترکیبی از روش های خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی وتصادفی سیستماتیک است. داده ها نیز، با استفاده از ابزار پرسشنامه ی ساخت یافته و از طریق یکی از والدین گردآوری شد. در این بررسی برای پی بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای اندازه گیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به طوری که تمامی گویه ها از سازگاری درونی بالایی یعنی از آلفای 82/0 برخوردار بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انسجام خانواده های همدانی در سطح متوسط می باشد. مشخص شد که با افزایش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مقدار رضایت زناشویی و انسجام خانوادگی خانواده های همدانی هم افزایش می-یابد. هم چنین، یافته ها حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان در سطح دینداری متوسط به بالا می باشند.
۳.

تأملی بر حاشیه نشینی و اثرگذاری آن بر امنیت اجتماعی (با تأکید بر شهر همدان)

کلید واژه ها: حاشیه نشینی توسعه پایدار امنیت اجتماعی فرهنگ فقر رفتارهای ضد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
معمولاً حاشیه نشینان را کسانی می دانند که در شهرها زندگی می کنند، ولی به دلیل مجموعه عواملی نتوانسته اند جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شوند و به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره مند گردند. اگر چه امروزه حاشیه ها را جزئی از شهرها می دانیم که بافتی مشترک با شهرها پیدا کرده اند، ولی حاشیه ها اغلب دارای فرهنگ ناباروی هستند و همچنان به مناطق جرم خیز و مشکل زا تبدیل می شوند. مناطقی که به گفته جامعه شناسان، فرهنگ فقر و فقر منطقه ای، مشخصه اصلی آن است و جرم و جنایت، زاییده این فرهنگ است که نه تنها تهدیدی علیه امنیت اجتماعی مردم این منطقه به شمار می رود، بلکه امنیت اجتماعی ساکنان شهرها را نیز تهدید می کند.
۴.

تأثیر برنامه آموزشی نظریه محور بر فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در بین رانندگان اتوبوس شهر همدان

کلید واژه ها: اعتیاد تصادفات رانندگان اتوبوس مهارت های زندگی مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۲
رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر، به عنوان یک آسیب اجتماعی محسوب می شود که اثرات زیان آوری بر یک جامعه وارد می سازد. در این بین تئوری رفتار برنامه ریزی شده، یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر برنامه آموزش پیشگیری از سوءمصرف مواد با بهره گیری از این تئوری بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 80 نفر از رانندگان اتوبوس پایانه حمل و نقل شهر همدان انجام شد. رانندگان اتوبوس بصورت تصادفی به گروه مداخله (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند. پس از انجام ارزشیابی تشخیصی به منظور تعیین بهترین فاکتور پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر، اقدام به طراحی برنامه آموزشی و اجرای 3 جلسه آموزشی در مورد پیشگیری و مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد گردید. پس از 2 ماه از مداخله آموزشی، داده ها با استفاده از پرسشنامه جهت سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری گردید. از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد اختلاف معنی داری برای میانگین نمرات نگرش (001/0 P-value=،534/9 t=)، هنجارهای انتزاعی (001/0P-value=، 595/9 t=) و کنترل رفتاری درک شده (001/0 P-value=، 148/4-t= ) در بین دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود داشته است.
۵.

بررسی تأثیر سبک زندگی بر پیشگیری از جرائم (بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان

کلید واژه ها: سبک زندگی پیشگیری شیوه زندگی مسکونی شیوه زندگی روانی شیوه زندگی تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی (بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان می باشد. در این پژوهش، شاخص های در نظر گرفته شده برای سبک زندگی، شیوه زندگی مسکونی، تفریحی، معاشرتی و روانی است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه ی ساخت یافته و از طریق دو گروه مجرم و غیر مجرم گردآوری شد. این پژوهش از دو جامعه آماری افراد زندانی و غیرزندانی تشکیل شده و با استفاده از فرمول مورگان و کریجی، حجم نمونه 310 محاسبه شده است. روش نمونه گیری طبقه ای است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر بیشترین میزان را در بین جرائم دیگر دارا است. باید عنوان داشت که تفاوت معناداری بین شیوه زندگی مسکونی و روانی افراد مجرم و غیر مجرم وجود ندارد. اما، بین شیوه زندگی تفریحی و شیوه زندگی معاشرتی افراد مجرم و غیر مجرم تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که اکثر افراد در همه گروه-های از آشفتگی روانی بالایی رنج می برند
۶.

بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان

کلید واژه ها: حسابرسی عملیاتی نگرش سازمانی پاسخگویی مدیران استانداردهای مناسب حرفه ای و قانونی اصول و ضوابط حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
در تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان در تابستان 1392پرداخته شده است. حسابرسی عملکرد (عملیاتی) در سطح این نوشتار شامل یک فرایند سیستماتیک جهت ارزیابی عملیات واحدهای تحت کنترل مدیریت از لحاظ کفایت کنترل های مدیریتی و رعایت صرفه اقتصادی، کارائی و اثر بخشی برنامه ها در دستیابی به اهداف مشخص سازمان می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر در جهت کشف موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملکرد در حد مقدورات تحقیق ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان است که حائز اهمیت فراوانی در زمینه مالی و عملیاتی استان است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای می باشد، در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مطرح که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که، عدم وجود تخصص و مهارت کافی در حسابرسان-عدم تدوین اصول و ضوابط مناسب قانونی -عدم تغییر نگرش قانونی دیوان محاسبات در نحوه برخورد با موارد تخلف، عدم کارایی و اثر بخشی- عدم تدوین استانداردهای مناسب با نوع فعالیت سازمانی- عدم صراحت و شفافیت قوانین و مقررات بعنوان برخی از موانع اجرای حسابرسی عملیاتی مورد تأیید و شناسایی قرار می گیرند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸