مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

مطالعات فرهنگی پلیس (دانش انتظامی همدان سابق)

دانش انتظامی همدان سال ششم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 20)

مقالات

۱.

تأثیرآموزش مهارت های کنترل خشم بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان (موردمطالعه: مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت های کنترل خشم تاب آوری سازگاری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر همدان(مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی استان همدان) انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه نوجوانان(دختر و پسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی<sub> </sub>انتظامی استان همدان تا دی ماه 1397(200=N)  می باشند که از طریق نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول تعیین نمونه کوهن تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه استاندارد، تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و سازگاری اجتماعی بل(1961) استفاده شده است. که برای تعیین روایی آن ها از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. که مقدار آن در پرسشنامه های مذکور به ترتیب 87/0 و 84/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر، میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های کنترل خشم به طور معنی داری (0001/.= P) بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان همدان تأثیر داشته است.
۲.

بررسی علل تصادفات سالمندان ناشی از آسیب های ترافیکی استان همدان در سال 1396

کلید واژه ها: مرگ و میر سالمند آسیب ترافیکی تصادفات استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
زمینه و هدف: سالمندان نسبت به سایر گروه های جامعه در مقابل حوادث و آسیب های جاده ای و ترافیکی آسیب پذیرتر می باشند که متأسفانه این گروه سنی در کشورمان، ایران کم تر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، انعکاس وضعیت سالمندان استان همدان در رابطه با آسیب های ترافیکی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی است و از طریق جمع آوری اطلاعات آماری مرکز پزشکی قانونی استان همدان در سال 1396 تهیه گردیده است.  با استفاده از چک لیستی، ویژگی های دموگرافیکی، مکان، زمان حادثه و غیره گردآوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 2/77 درصد فوت شدگان، سالمند مرد بودند. 65 % از تصادفات در سالمندان با سن 70-60 سال اتفاق افتاده بود. از نظر وضعیت متوفی در هنگام حادثه هم اکثر سالمندان عابرین پیاده (55/0 %) بودند. درخصوص وضعیت متوفیان از لحاظ محل حادثه، 47% مرگ و میر در حوادث برون شهری رخ داده است. نتایج: با توجه به درصد بالای فوت در بین مردان، عابرین مسن و از طرفی روند افزایشی جمعیت سالمندان، انجام برنامه های آموزشی و پیشگیری در این گروه سنی حائز اهمیت می باشد.
۳.

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برسرمایه اجتماعی در بین خانواده های ساکن در شهر ملایر

کلید واژه ها: جامعه شناسی سرمایه اجتماعی خانواده سکونت خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی علل فراز و فرود سرمایه اجتماعی در بین خانواده های ساکن در شهر ملایر در سال1397 اجرا شده است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که با روش پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری، کلیه خانواده های ساکن در شهر ملایر بوده است. حجم نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 376 خانوار به دست آمده که برای جلوگیری از تورش احتمالی در تحقیق 400 نفر لحاظ گردید، برای انتخاب نمونه تحقیق از روش خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری، جمع آوری شده است. میزان آلفای کل سؤالات پرسشنامه 75.(که نشان دهنده ثبات و قابلیت اعتماد آن است) و نتایج آزمون68.kmo= و معنی داری کرویت بارتلت نشان دهنده همبسته بودن سؤالات شاخص های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، و در نتیجه، اعتبار آن بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی 5. 65 درصد از خانواده ها بالا، 33 درصد متوسط و 5. درصد پایین بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای مقبولیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، و دین داری به صورت افزاینده، ومتغیرهای خشونت خانوادگی، روابط استبدادی والدین و نظارت شدید خانوادگی به صورت کاهنده، بر سرمایه اجتماعی خانواده مؤثر بوده اند فراز و فرود سرمایه اجتماعی در خانواده بیشتر متأثر از عوامل برون خانوادگی و اجتماعی است؛ برای جلوگیری ازکاهش سرمایه اجتماعی خانواده، نقش مراکز و نهادهای آموزشی و فرهنگی ، حمایتی و رفاهی ، امنیتی و بهزیستی دارای اهمیت می باشد .
۴.

مدیریت زمان ازدیدگاه آموزه های دینی و به کارگیری آن در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان همدان)

کلید واژه ها: مدیریت زمان قرآن روایات اسلامی ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
این پژوهش با هدف تبیین مدیریت زمان در آموزه های دینی و راهکارهای به کارگیری آن در ناجا انجام شد. در راستای ارزش و اهمیت وقت و مدیریت، مطالب مبسوطی گرد آوری شد و به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اصلی برای تحقق بود که  عبارتند از: «1- مصادیق مدیریت زمان بر اساس آموزه های اسلامی کدامند ؟2-  راهکارهای به کارگیری مدیریت زمان در ناجا کدامند؟»      این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات، توصیفی- تحلیلی است. روش گرد آوری یافته ها در بخش نظری، کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و یاداشت برداری است و در بخش آگاهی از راهکارهای به کارگیری مدیریت زمان در ناجا، با مصاحبه غیر حضوری(پرسش با پاسخ باز) از 30 نفر از  مسئولان فرماندهی انتظامی استان همدان بوده است که با استفاده از روش تحلیل مضمون یافته ها طبقه بندى و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های به دست آمده ازکل این پژوهش برای استفاده در ناجا عبارتند از: « 1) برنامه ریزی  برای تعیین هدف و داشتن نظم  برای تحقق اهداف 2) گذشت با شتاب و برگشت ناپذیری زمان و برتری بعضی وقت ها نسبت به زمان های دیگر 3)وقت شناسی 4) محدود بودن فرصت ها و غنیمت شمردن آنها 5) ثبات در برنامه  6) استفاده از امکانات و فن آوری الکترونیکی در ارائه خدمات 7) استفاده از اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات دستی 8) تقسیم کار و اولویت بندی وظایف 9) حذف جلسات و کارهای زاید 10) استفاده از شیوه های مدیریتی نوین11) برگزاری جلسات تعامل و هماهنگی بین ناجا و سایرسازمان ها 12)استفاده از ابزارهای تشویق برای سرعت انجام کارها 13)تشکیل جلسات کارشناسی برای ارتقای آموزش تخصصی کارکنان است.
۵.

بررسی عوامل اقدام به قاچاق موادمخدر (موردمطالعه: قاچاقچیان دستگیر شده توسط پلیس مبارزه با موادمخدر همدان)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاقچیان قاچاق عوامل موادمخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقدام به قاچاق در بین قاچاق چیان موا مخدر شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش تحقیق پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی قاچاقچیان موادمخدر اعم از سابقه دار و افرادی که برای اولین بار دستگیرشده اند، می باشد که از طریق نمونه گیری در دسترس با شش نفر از قاچاقچیان مصاحبه صورت پذیرفت. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، جهت آزمون اهداف و سؤالات پژ وهش از تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه با قاچاق چیان دستگیر شده نشان داد که عواملی چند در بروز این پدیده نقش دارد. به صورت کلی، براساس مصاحبه ها در بررسی دلایل اقدام به قاچاق موادمخدر سه دسته عوامل اجتماعی، اقتصادی و روانی تفکیک شدند که مولفه های هر یک از این دلایل عبارت از: محیط اجتماعی و زندگی فرد، ارزش های فرهنگی- قومی، تحصیلات، وضعیت خانواده، پایبندی دینی و اخلاقی، دوستان ناباب، ضعف مکانیزم های نظارت اجتماعی، ویژگی های روانی، مشکلات روانی- شخصیتی، فقر و بیکاری.
۶.

رفتار افسر پلیس: ویژگی های فردی افسران

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: افسر پلیس رفتار فرهنگ اقلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
توضیحات فردی به تأثیر خصوصیات و ویژگی های خود افسران پلیس بر رفتار آنها اشاره دارد. در دهه ۱۹۶۰، تنش بین پلیس و شهروندان به شکل شورش و نافرمانی مدنی متجلی شد (واکر). در واکنش به مجموعه ای از کمیسیون های ریاست جمهوری، دستور داده شد تا درباره این موضوعات تحقیق کنند. مشهورترین کمسیون که کمیسیون کرنر(Kerner) بود، علل صدها اختلال را که در اواخر دهه ۱۹۶۰ اتفاق افتاده بود، بررسی کرد. کمیسیون کرنر گزارش داد که خصومت و عدم اعتماد عمیقی بین اقلیت ها و پلیس وجود داشته است. در این گزارش، توصیه شد که استخدام بیشتری از افسران اقلیت صورت گیرد؛ همچنین، توصیه شد اقدامات و عملیات های پلیس به طور قابل توجهی تغییر کند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از بحران پلیس در دهه ۱۹۶۰، سازمان های پلیسی به دنبال استخدام افسرانی بودند که نماینده بیشتر جوامع بودند، از جمله در پی استخدام اقلیت ها و زنان بیشتر بودند. علاوه بر این، به تعاقب تعیین استانداردهای بالاتر برای استخدام، همراه با بهره مندی از فرصت های آموزشی فراهم شده از طریق LEAA (برنامه آموزش اجرای قانون)، سطح تحصیلات افسران پلیس از ۲۰ درصد افسران با مدرک دانشگاهی در سال ۱۹۶۰ به ۶۵ درصد در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت(واکر، ص. 37).   نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر سن و جنس اختلاف معنی دار وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸